Objednávky 2020 (CDaR Michalovce, F. Kubača 87 )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
OB2762048    SPDDD ÚaD 
Ševčenkova 21,Bratislava 851 01
17316537  Objednávame si u vás pobyt v LT pre 5 deti vo Veľkej Lomnici podľa priloženého zoznamu.   
bez DPH
  2.9.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762002    DOXX-stravné lístky,s.r.o. 
Kálov 356, Žilina
36391000  Objednávame si u vás stravné lístky na mesiac september 2020 pre pracovníkov NP III v počte 70 ks. Údaje zostávajú nezmenené.   
bez DPH
06K993086  2.9.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762001    DOXX-stravné lístky,s.r.o. 
Kálov 356, Žilina
36391000  Na základe uzatvorenej zmluvy č. 06K993086 zo dňa 27.11.2007 objednávame si u vás stravné lístky na mesiac september 2020 v počte 988 ks.   
bez DPH
06K993086  2.9.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762047    Lepal Technik Michalovce s.r.o. 
Okružná 2 Michalovce 071 01
47999241  Objednávame si u vás monterky na traky + blúzy v počte 4ks   
vrátane DPH
  20.8.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762047    Lepal Technik Michalovce s.r.o. 
Okružná 2 Michalovce 071 01
47999241  Objednávame si u vás monterky na traky + blúzy v počte 4ks   
vrátane DPH
  20.8.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762045    Peter Rudáš 
Čajkovského 18,Michalovce
10712976  Objednávame si u vás OPOS prenosných el.spotrebičov v objektoch F.Kubača7 MiI,Pozdišovce 245,Pozdišovce 246,Zalužice 412,Sliepkovce 53,Ruská 32,Lastomír 390,Sliepkovce 195, 1Mája22 MI,Laškovce 21.   
vrátane DPH
  10.8.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762002    DOXX-stravné lístky,s.r.o. 
Kálov 356, Žilina
36391000  Objednávame si u vás stravné lístky na mesiac august 2020 pre pracovníkov NP III v počte 70 ks. Údaje zostávajú nezmenené.   
bez DPH
06K993086  3.8.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762001    DOXX-stravné lístky,s.r.o. 
Kálov 356, Žilina
36391000  Na základe uzatvorenej zmluvy č.06K993086 zo dňa 27.11.2007 objednávame si u vás stravné lístky na mesiac august 2020 v počte 809 ks.   
bez DPH
06K993086  3.8.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762044    JEGON s.r.o. 
Slovenská 6289/6C,Michalovce
50641620  Objednávame si u vás zhotovenie jednoduchej projektovej dokumentácie na zateplenie RD Pozdišovce 245.   
bez DPH
  30.7.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762037    GHP Medical Services,s.r.o. 
Okružná 1297/52,Michalovce
36766542  Na základe zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane ,podpore a rozvoja verejného zdravia §30 ods.1,2,3 týkajúceho sa povinnosti pri ochrane zdravia, objednávame si u vás odborné služby pri zabezpečovaní ochrany zdravia na obdobie od 1.6.2020 do 1.6.2021. Cena paušálnej platby za službu 44€ mesačne. Pokiaľ nebolo v objednávke dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti podľa Obchodného zákonníka a príslušnými právnymi predpismi v oblasti pracovného lekárstva.   
bez DPH
  1.7.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762002    DOXX-stravné lístky,s.r.o. 
Kálov 356, Žilina
36391000  Objednávame si u vás stravné lístky na mesiac júl 2020 pre pracovníkov NPIII v počte 75 ks. Údaje ostávajú nezmenené.   
bez DPH
06K993086  1.7.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762001    DOXX-stravné lístky,s.r.o. 
Kálov 356, Žilina
36391000  Na základe uzatvorenej zmluvy č.06K993086 zo dňa 27.11.2007 objednávame si u vás stravné lístky na mesiac júl 2020 v počte 751 ks.   
bez DPH
06K993086  1.7.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762041    RodoComp s.r.o. 
Farská 13,071 01 Michalovce
47474866  Na základe RO č.260NP_634 objednávame si u vás výpočtovú techniku podľa výberu v hodnote 1 802€.  1802,00 
vrátane DPH
  26.6.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762038    RodoComp s.r.o. 
Farská 13,071 01 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás opravu notebooku pre zamestnancov NP III.   
vrátane DPH
  16.6.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762039    RodoComp s.r.o. 
Farská 13,071 01 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás opravu a inštaláciu počítača pre ekonomický úsek Majzeľová.   
vrátane DPH
  16.6.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762035    Fricup Stav s.r.o. 
Jovsa 190, 072 32
48107824  Na základe úspešnej ponuky zhotoviteľa zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní si u vás objednávame Rekonštrukciu strechy F.Kubača 7 Michalovce a to v zmysle oceneného rozpočtu v prílohe č.3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. podkladom pre uzatvorenie tejto objednávky je cenová ponuka zhotoviteľa, doručená objednávateľovi na základe Výzvy pre predkladanie ponúk prostredníctvom IS EVOSERVIS. Stavebné práce budú uskutočnené podľa projektu stavby "Obnova strešnej krytiny" Technická správa 1308-01-ASR-01. Termín a miesto plnenia: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce a odovzdať práce objednávateľovi v týchto termínoch: Termín začatia: dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi; Termín dokončenia: do 15.11.2020 a taktiež dňom odovzdania a prevzatia staveniska objednávateľovi spolu so stavebným denníkom. O priebehu preberacieho konania spíše objednávateľ v súčinnosti so zhotoviteľom Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý dostane každá strana po jednom vyhotovení. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá môže mať vplyv na riade a včasné vykonanie práce. Za ukončenie prác sa považuje deň, kedy bol podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí práce. Cena diela: Dohodnutá cena za vykonanie je nasledovná: Cena diela bez DPH: 11 310,00€ DPH 20% : 2 262,00€ Cena diela s DPH : 13 572,00€ Platba za vykonanie práce sa bude realizovať bez zálohových platieb. Zhotoviteľ vystaví faktúru objednávateľovi až po ukončení a odovzdaní diela objednávateľovi. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác potvrdený podpisom oprávnenej osoby za zhotoviteľa a tvorí prílohu faktúry. Lehota splatnosti vystavenej faktúry je do 30dní odo dňa riadneho doručenia faktúry objednávateľovi. Záručná doba a vady: Záručná doba na dielo je 60 mesiacov (5rokov) a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa. Ak sa počas záručnej doby zistia vady na diele, objednávateľ má právo požiadať o odstránenie týchto vád u zhotoviteľa na jeho náklady.    
vrátane DPH
  15.6.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762036    O.P.C.D.-Ing.Igor Škrobánek 
Na Skotňu 471/54,Teplička nad Váhom 013 01
14255791  Objednávame si u vás úradne meranie spotreby paliva na auto Opel Combo ŠPZ MI210FA.   
vrátane DPH
  15.6.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762034    Ladislav Lechman - DDD 
Kapušianska 44, Michalovce
32673108  Objednávame si u vás deratizáciu v Pozdišovciach 246 pre výskyt mravcov.   
vrátane DPH
  6.6.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762001    DOXX-stravné lístky,s.r.o. 
Kálov 356, Žilina
36391000  Na základe uzatvorenej zmluvy č.06K993086 zo dňa 27.11.2007 objednávame si u vás stravné lístky na mesiac jún 2020 v počte 1060 ks.   
bez DPH
06K993086  1.6.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762002    DOXX-stravné lístky,s.r.o. 
Kálov 356, Žilina
36391000  Objednávame si u vás stravné lístky na mesiac jún 2020 pre pracovníkov NP III v počte 64 ks.Údaje zostávajú nezmenené.   
bez DPH
06K993086  1.6.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762033    Hviezdičky ŽIVOTA o.z. 
Smolník 321, 055 66
42406617  Na základe prieskumu trhu objednávame si u vás výkon supervízie na rok 2020.   
bez DPH
  25.5.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762031    RodoComp s.r.o. 
Farská 13,071 01 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás Antivir Eset na 2 roky pre 4 počítače.   
vrátane DPH
  21.5.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762029    MUDr. Anna Hudáková 
Nad Laborcom 24, Michalovce
31976671  Objednávame si u vás vykonanie rýchlotestu na koronavírus pre 77 dospelých.   
bez DPH
  20.5.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762030    MUDr. Mária Buranovská 
Nad Laborcom 24, Michalovce
50385577  Objednávame si u vás vykonanie rýchlotestu na koronavírus pre 85 detí.   
bez DPH
  20.5.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762028    Gazdík Jozef 
Hencovská 1802, Hencovce 093 02
33272743  Objednávame si u vás po revízne opravy kominárskej revízie v 10 satelitoch.   
vrátane DPH
  18.5.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762002    DOXX-stravné lístky,s.r.o. 
Kálov 356, Žilina
36391000  Objednávame si u vás stravné lístky na mesiac máj 2020 pre pracovníkov NP III v počte 56 ks. Údaje zostávajú nezmenené.   
bez DPH
06K993086  4.5.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762001    DOXX-stravné lístky,s.r.o. 
Kálov 356, Žilina
36391000  Na základe uzatvorenej zmluvy č.06K993086 zo dňa 27.11.2007 objednávame si u vás stravné lístky na mesiac máj 2020 v počte 1036 ks.   
bez DPH
06K993086  4.5.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762027    Autotip,spol.s.r.o. 
Humenská cesta 19,Michalovce 071 01
35832789  Objednávame si u vás ťažné zariadenie na novokúpený automobil Opel Combo.   
vrátane DPH
  22.4.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762026    RodoComp s.r.o. 
Farská 13,071 01 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás opravu a nastavenie počítačov pre ekonomický úsek.   
vrátane DPH
  22.4.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762024    Autopartner Ing.Jozef Petriga 
Fr.Kraľa 30,Michalovce
43199356  Objednávame si u vás opravu a prehliadku pred STK auta Volkswagen UP MI682CY.   
vrátane DPH
  21.4.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762025    Peter Rudáš 
Čajkovského 18,Michalovce
10712976  Objednávame si u vás opravu elektrického vedenia v satelite Laškovce 21.   
vrátane DPH
  21.4.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762023    Autotip,spol.s.r.o. 
Humenská cesta 19,Michalovce 071 01
35832789  Na základe výzvy na predkladanie ponúk v Evoservise objednávame si u vás 1 ks OPEL Combo 1,2 turbo, 81kW/110k benzín, na základe IA36215 podľa stanovených podmienok. Podkladom pre uzatvorenie objednávky je cenová ponuka zo dňa 6.4.2020 s finančným plnením 14 952€ s DPH. Ak nie je dohodnuté inak, táto objednávka sa riadi podľa ustanovenia obchodného zákonníka SR..   
vrátane DPH
  14.4.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762002    DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o. 
Kálov 356,Žilina
36391000  Objednávame si u vás stravné lístky na mesiac apríl 2020 pre pracovníkov NPD III v počte 66 ks. Údaje zostávajú nezmenené.   
bez DPH
06K993086  1.4.2020  Mgr.Valéria Kleinová
ekonómka 
OB2762001    DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o. 
Kálov 356,Žilina
36391000  Na základe uzatvorenej zmluvy č. 06K993086 zo dňa 27.11.2007 objednávame si u vás stravné lístky na mesiac apríl 2020 v počte 1006 ks.   
bez DPH
06K993086  1.4.2020  Mgr.Valéria Kleinová
ekonómka 
OB2762021    Papier Lechman s.r.o. 
Močarianska 5067,Michalovce 071 01
47102357  Objednávame si u vás dezinfekčné prostriedky podľa výberu.   
vrátane DPH
  30.3.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762020    RodoComp s.r.o. 
Farská 13,071 01 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás servisné práce v kancelárii 4 odborných zamestnancov.   
vrátane DPH
  24.3.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762017    Kovex-Čalovka 
Pekárenská 4,Mi
46304525  Objednávame si u vás 15 vrecia betonu 25kg a tekutú lepenku 1 vrece 8kg.   
vrátane DPH
  23.3.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762018    interNETmania SK s.r.o. 
Námestie obloboditeľov 65/6,03101 Liptovský Mikuláš
50462164  Objednávame si u vás toner čierny do tlačiarne Brother TN-2421 2ks.   
vrátane DPH
  20.3.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762015    MIVEX 3M s.r.o. 
Zámutov 33, 094 15
51693712  Objednávame si u vás revíziu hasiacich prístrojov v 10 rodinných domoch a na doplnenie 6-tich hasiacich prístrojov.   
vrátane DPH
  12.3.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
OB2762014    Slovenský Červený kríž,ÚzS Michalovce 
Námestie Osloboditeľov 82,Michalovce
00416215  Objednávame si u vás školenie 6 vychovávateľov na získanie osvedčenia pre prácu s potravinami : Palinská Emília,Peštová Eva,Mišlaiová Ildigo,Siváková Katarína,Michalková Ingrid,Banociová Iveta.   
bez DPH
  5.3.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na CDaR Michalovce, F. Kubača 87

Tlačiť