Objednávky 2021 (CDaR Michalovce, F. Kubača 87 )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
OB2762149    Decohome spol.s.r.o. 
Sobranecká cesta 5, Michalovce
52501094  Objednávame si u vás nábytok podľa výberu v hodnote 2 000 €.   
vrátane DPH
  28.12.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
30.12.2021 
OB276211    DOXX-stravné lístky,s.r.o. 
Kálov 356, Žilina
36391000  Na základe uzatvorenej zmluvy č. 06K993086 zo dňa 27.11.2007 objednávame si u vás stravné lístky na mesiac december 2021 1052 ks, NP III 74 ks.   
bez DPH
06K993086  30.11.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
9.12.2021 
OB2762144    František Kinceľ 
Humenská cesta 3553/5 Michalovce
33887969  Objednávame si u vás prevedenie servisných prehliadok, čistenie a nastavenie plynových kotlov v satelitných domoch.   
bez DPH
  28.10.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
10.11.2021 
OB2762143    Fricup Stav s.r.o. 
Jovsa 190, 072 32
48107824  Objednávame si u vás rekonštrukciu balkónov na RD Zalužice 412.   
vrátane DPH
  27.10.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
10.11.2021 
OB276211    DOXX-stravné lístky,s.r.o. 
Kálov 356, Žilina
36391000  Na základe uzatvorenej zmluvy č. 06K993086 zo dňa 27.11.2007 objednávame si u vás stravné lístky na mesiac november 2021 1098 ks, NPIII 62ks.   
bez DPH
06K993086  2.11.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
10.11.2021 
OB2762133    Peter Rudáš 
Čajkovského 18,Michalovce
10712976  Objednávame si u vás revíziu prenosných elektrospotrebičov pre 10 rodinné domy.   
vrátane DPH
  6.9.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
7.10.2021 
OB2762132    Peter Rudáš 
Čajkovského 18,Michalovce
10712976  Objednávame si u vás revíziu elektriny v rozsahu 1x za 2 roky pre rodinné domy : Sliepkovcev 195, Zalužice v412, Pozdišovce 246, Michalovce 1.Mája22 MI a 1x za 5 rokov Michalovce Františka Kubača 7. Zároveň si objednávame vykonať po revízne opravy.   
vrátane DPH
  6.9.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
7.10.2021 
OB276211    DOXX-stravné lístky,s.r.o. 
Kálov 356, Žilina
36391000  Na základe uzatvorenej zmluvy č. 06K993086 zo dňa 27.11.2007 objednávame si u vás stravné lístky na mesiac október 2021 v počte 1093 ks pre zamestnancov a pre zamestnancov NP III 57 ks.   
bez DPH
06K993086  1.10.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
7.10.2021 
OB2762136    Health & Safety First s.r.o. 
Štefaniková 18, Humenné 066 01
52914674  Objednávame si u vás vzdelávaciu činnosť - kurz prvej pomoci pre 78 zamestnancov.   
bez DPH
  29.9.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
7.10.2021 
OB2762135    OKAY Slovakia s.r.o. 
Sobranecká cesta 5, Michalovce
35825979  Objednávame si u vás bielu techniku podľa výberu do hodnoty 1930 €.   
vrátane DPH
  28.9.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
30.9.2021 
OB2761921    DOXX-stravné lístky,s.r.o. 
Kálov 356, Žilina
36391000  Na základe uzavretej zmluvy č. 06K993086 zo dňa 27.11.2007 objednávame si u vás stravné lístky na mesiac september 2021 v počte 1071 ks a pre zamestnancov NP III 52ks.   
bez DPH
06K993086  2.9.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
9.9.2021 
OB2762116    Peter Rudáš 
Čajkovského 18,Michalovce
10712976  Na základe úspešnej ponuky zhotoviteľa zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní si u vás objednávame Rekonštrukciu elektroinštalácie v administratívnej budove CDR Michalovce a to v zmysle oceneného rozpočtu v prílohe č.3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. Podkladom pre uzatvorenie tejto objednávky je cenová ponuka zhotoviteľa, doručená objednávateľovi na základe Výzvy pre predkladanie ponúk prostredníctvom IS EVOSERVIS. Stavebné práce budú uskutočnené podľa projektu pre Ohlásenie stavby "Rekonštrukcia elektroinštalácie v administratívnej budove CDR Michalovce" Technická správa č. zákaz: 2021-00511 zo dňa 3/2021. Termín a miesto plnenia: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce a odovzdať práce objednávateľovi v týchto termínoch: Termín začatia: dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi; Termín dokončenia: do 10/2021 a taktiež dňom odovzdania a prevzatia staveniska objednávateľovi spolu so stavebným denníkom. O priebehu preberacieho konania spíše objednávateľ v súčinnosti so zhotoviteľom Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý dostane každá strana po jednom vyhotovení. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá môže mať vplyv na riade a včasné vykonanie práce. Za ukončenie prác sa považuje deň, kedy bol podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí práce. Cena diela: Dohodnutá cena za vykonanie je nasledovná: Cena diela bez DPH: 7 748,08 € DPH 20% : 1 549,62 € Cena diela s DPH : 9 297,7019 € Platba za vykonanie práce sa bude realizovať bez zálohových platieb. Zhotoviteľ vystaví faktúru objednávateľovi až po ukončení a odovzdaní diela objednávateľovi. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác potvrdený podpisom oprávnenej osoby za zhotoviteľa a tvorí prílohu faktúry. Lehota splatnosti vystavenej faktúry je do 30dní odo dňa riadneho doručenia faktúry objednávateľovi. Záručná doba a vady: Záručná doba na dielo je 60 mesiacov (5rokov) a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa. Ak sa počas záručnej doby zistia vady na diele, objednávateľ má právo požiadať o odstránenie týchto vád u zhotoviteľa na jeho náklady.    
vrátane DPH
  25.6.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
9.8.2021 
OB2762128    GHP Medical Services,s.r.o. 
Okružná 1297/52,Michalovce
36766542  Objednávame si u vás na základe Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane a podpore rozvoja verejného zdravia §30odsek 1,2,3 týkajúceho sa povinnosti pri ochrane zdravia, odborné služby pri zabezpečovaní ochrany zdravia na obdobie od 1.7.2021 do 1.7.2022. Cena paušálnej platby za službu je 44 € mesačne. Pokiaľ nebolo v objednávke dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti podľa občianskeho zákonníka a príslušnými právnymi predpismi v oblasti pracovného lekárstva.   
bez DPH
  4.8.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
9.8.2021 
OB2762115    Ravoza spol.s.r.o. 
Vinné 3662, Vinné
50310810  Objednávame si u vás realizáciu kanalizačnej prípojky v RD Zalužice 412 , IA č. 43831. Hodnota diela: 3 885,00€.s DPH. Termín dokončenia do 15.11.2021 a taktiež dňom odovzdania a prevzatia staveniska objednávateľovi spolu so stavebným denníkom. O priebehu preberacieho konania spíše objednávateľ v súčinnosti so zhotoviteľom Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý dostane každá strana po jednom vyhotovení. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá môže mať vplyv na riadne a včasné vykonanie práce. Za ukončenie prác sa považuje deň, kedy bol podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí práce. Cena diela : 3 885,00 € s DPH DPH: 647,50 € bez DPH: 3 237,50 € Platba za vykonanie práce sa bude realizovať bez zálohových platieb. Zhotoviteľ vystaví faktúru objednávateľovi až po ukončení a odovzdaní diela objednávateľovi. Pokladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác potvrdený podpisom oprávnenej osoby za zhotoviteľa a tvorí prílohu faktúry. Lehota splatnosti vystavenej faktúry je do 30dní odo dňa riadneho doručenia faktúry objednávateľovi. Záručná doba a zodpovednosť za vady: Záručná doba na dielo je 60 mesiacov (5 rokov) a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa. Ak sa počas záručnej doby zistia vady na diele, objednávateľ má právo požiadať odstránenie týchto vád u zhotoviteľa na jeho náklady.   
vrátane DPH
  7.6.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
9.8.2021 
OB276211    DOXX-stravné lístky,s.r.o. 
Kálov 356, Žilina
36391000  Na základe uzatvorenej zmluvy č. 06K993086 zo dňa 27.11.2007 objednávame si u vás stravné lístky na mesiac august 2021 v počte 717 ks a pre zamestnancov NP III 64 ks.   
bez DPH
06K993086  3.8.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
9.8.2021 
OB2762122    AUTOPARTNER 
Fraňa Kráľa 30,Michalovce
43199356  Objednávame si u vás opravu auta - svieti kontrolka značky Vlokswagen UP ŠPZ MI 709EP.   
vrátane DPH
  27.7.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
2.8.2021 
OB2762121    AUTOPARTNER 
Fraňa Kráľa 30,Michalovce
43199356  Objednávame si u vás opravu prívesného vozíka ŠPZ MI 467YE.   
vrátane DPH
  27.7.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
2.8.2021 
OB2762120    Lepal Technik Michalovce spol.s.r.o. 
Okružná 2 Michalovce
47999241  Objednávame si u vás odevné ochranné prostriedky na rok 2021 podľa výberu.   
vrátane DPH
  7.7.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
27.7.2021 
OB2762119    ROAN Jovsa s.r.o. 
Jovsa 072 32
45337004  Objednávame si u vás letný tábor pre 18 účastníkov na hotely Energetik v dňoch 26.6. do 3.7.2021.   
vrátane DPH
  6.7.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
7.7.2021 
OB2762101    DOXX-stravné lístky,s.r.o. 
Kálov 356, Žilina
36391000  Na základe uzatvorenej zmluvy č. 06K993086 zo dňa 27.11.2007 objednávame si u vás stravné lístky na mesiac júl 2021 v počte 743 ks a pre zamestnancov NP III 57 ks.   
bez DPH
06K993086  2.6.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
2.7.2021 
OB2762118    Papier Lechman s.r.o. 
Močarianska 5067, Michalovce
47102357  Objednávame si u vás papierové utierky zelené Z 500ks, 5krabíc.   
vrátane DPH
  2.7.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
2.7.2021 
OB2762117    TRIMEDICAL Pharm D.S. 
Staničná 3, Michalovce
44791623  Objednávame si u vás prepravu detí na 22.6.2021 na trase Michalovce - Hybe a späť.   
bez DPH
  30.6.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
2.7.2021 
OB2762111    Cesta a Život,n.o. 
Justičná 6503/6,Prešov 080 01
45737941  Na základe prieskumu trhu a výberu zo zoznamu supervízorov objednávame si u vás služby pre rok 2021. Rozsah služby: Objednanú službu zabezpečiť v mieste určenia v dohodnutom termíne a rozsahu so zodpovednosťou za kvalitu a komplexnosť dodávanej služby. Platové podmienky : Supervízia 2021 vo výške 4 970 €, na jedného zamestnanca 70,00 €, počet zamestnancov 71. Trvanie objednávky : Doba určitá do 31.12.2021.   
bez DPH
  7.5.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
8.6.2021 
OB2762101    DOXX-stravné lístky,s.r.o. 
Kálov 356, Žilina
36391000  Na základe uzatvorenej zmluvy č. 06K993086 zo dňa 27.11.2007 objednávame si u vás stravné lístky na mesiac jún 2021 v počte 1074 ks a pre zamestnancov NP III 765 ks.   
bez DPH
06K993086  2.6.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
8.6.2021 
OB2762112    František Kinceľ 
Humenská cesta 3553/5 Michalovce
33887969  Objednávame si u vás opravu a výmenu plynového ohrievača v satelite Sliepkovce 195.   
bez DPH
  17.5.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
18.5.2021 
OB276211    DOXX-stravné lístky,s.r.o. 
Kálov 356, Žilina
36391000  Na základe uzatvorenej zmluvy č. 06K993086 zo dňa 27.11.2007 objednávame si u vás stravné lístky na mesiac máj 2021 v počte 1111 ks a pre zamestnancov NP III 69 ks.   
bez DPH
06K993086  6.4.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
6.5.2021 
OB276211    DOXX-stravné lístky,s.r.o. 
Kálov 356, Žilina
36391000  Na základe uzatvorenej zmluvy č. 06K993086 zo dňa 27.11.2007 objednávame si u vás stravné lístky na mesiac apríl 2021 v počte 1037 ks a pre zamestnancov NP III 64 ks.   
bez DPH
06K993086  6.4.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
7.4.2021 
OB2762110    ALNICO s.r.o. 
Nám.slobody 13 Michalovce
31708111  Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie na elektrickú inštaláciu v budove Františka Kubača 7 Michalovce.   
vrátane DPH
  1.4.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
7.4.2021 
OB2762109    CSACSA -Jakub Ladislav 
Vojany 115, 076 72 Vojany
40938191  Objednávame si u vás práce na čističke ČOV na rok 2021.   
vrátane DPH
  18.3.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
24.3.2021 
OB2762103    JEGON projekt s.r.o. 
Slovenská 6289/6C
50641620  Objednávame si u vás zhotovenie jednoduchej projektovej dokumentácie na zateplenie RD Sliepkovce 195 a rekonštrukcia schodiska.   
bez DPH
  14.1.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
17.3.2021 
OB2762106    RodoComp s.r.o. 
Farská 13,071 01 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás služby na diagnostiku notebookov z ústredia v počte 9 ks.   
vrátane DPH
  8.3.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
9.3.2021 
OB2762107    RodoComp s.r.o. 
Farská 13,071 01 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás služby IT na rok 2021, inštalácie, prenos dát, obnova dát, inštaláciu tlačiarne a služby s tým spojené.   
vrátane DPH
  8.3.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
9.3.2021 
OB2762101    DOXX-stravné lístky,s.r.o. 
Kálov 356, Žilina
36391000  Na základe uzatvorenej zmluvy č. 06K993086 zo dňa 27.11.2007 objednávame si u vás stravné lístky na mesiac marec 2021 v počte 1147 ks a pre zamestnancov NP III 66 ks.   
bez DPH
06K993086  2.3.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
4.3.2021 
OB2762105    Health & Safety First s.r.o. 
Werferova 6 Košice 040 11
52914674  Objednávame si u vás revíziu a opravu hasiacich prístrojov v počte 14 ks.   
vrátane DPH
  8.2.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
25.2.2021 
OB2762104    Progress Systems s.r.o. 
Severná 16 Michalovce
36594466  Objednávame si u vás toner Brother 2ks a kancelársky papier 5 balíkov pre pracovníčky NP III.   
vrátane DPH
  3.2.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
8.2.2021 
OB2762101    DOXX-stravné lístky,s.r.o. 
Kálov 356, Žilina
36391000  Na základe uzatvorenej zmluvy č.06K993086 zo dňa 27.11.2007 objednávame si u vás stravné lístky na mesiac február 2021 v počte 1009 ks a pre zamestnancov NPD III 68 ks.   
bez DPH
06K993086  2.2.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
3.2.2021 
OB2762101    DOXX-stravné lístky,s.r.o. 
Kálov 356, Žilina
36391000  Na základe uzatvorenej zmluvy č.06K993086 zo dňa 27.11.2007 objednávame si u vás stravné lístky na mesiac január 2021 v počte 1032 ks a pre zamestnancov NP III 53ks.   
bez DPH
  5.1.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
12.1.2021 
OB2762102    Inštalacentrum s.r.o. 
P.O.Hviezdoslava 3661, Michalovce
44695292  Objednávame si u vás vývoz splaškov na rok 2021 pre satelit Zalužice 412 a Laškovce 21.   
vrátane DPH
  12.1.2021  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
12.1.2021 
OB2762142    Victor Business Data spol.s.r.o. 
Letná 42 Košice
31652352  Objednávame si u vás servisný zásah na telefónnej ústredni - oprava klapky 14.   
vrátane DPH
  15.10.2021  PhDr. Silvia Ozimaničová
riaditeľka 
28.10.2021 
OB2762114    DAVERSTAV s.r.o. 
Petrovce nad Laborcom 98
51227479  Na základe úspešnej ponuky zhotoviteľa zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní si u vás objednávame Zateplenie fasády a rekonštrukcia balkónov na RD Sliepkovce 195 a to v zmysle oceneného rozpočtu v prílohe č.3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. Podkladom pre uzatvorenie tejto objednávky je cenová ponuka zhotoviteľa, doručená objednávateľovi na základe Výzvy pre predkladanie ponúk prostredníctvom IS EVOSERVIS. Stavebné práce budú uskutočnené podľa projektu pre Ohlásenie stavby "Zateplenie rodinného domu " Technická správa 1388-01-ASR-01. Termín a miesto plnenia: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce a odovzdať práce objednávateľovi v týchto termínoch: Termín začatia: dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi; Termín dokončenia: do 15.11.2021 a taktiež dňom odovzdania a prevzatia staveniska objednávateľovi spolu so stavebným denníkom. O priebehu preberacieho konania spíše objednávateľ v súčinnosti so zhotoviteľom Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý dostane každá strana po jednom vyhotovení. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá môže mať vplyv na riade a včasné vykonanie práce. Za ukončenie prác sa považuje deň, kedy bol podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí práce. Cena diela: Dohodnutá cena za vykonanie je nasledovná: Cena diela bez DPH: 17 561,41 € DPH 20% : 3 512,28 € Cena diela s DPH : 21 073,63 € Platba za vykonanie práce sa bude realizovať bez zálohových platieb. Zhotoviteľ vystaví faktúru objednávateľovi až po ukončení a odovzdaní diela objednávateľovi. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác potvrdený podpisom oprávnenej osoby za zhotoviteľa a tvorí prílohu faktúry. Lehota splatnosti vystavenej faktúry je do 30dní odo dňa riadneho doručenia faktúry objednávateľovi. Záručná doba a vady: Záručná doba na dielo je 60 mesiacov (5rokov) a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa. Ak sa počas záručnej doby zistia vady na diele, objednávateľ má právo požiadať o odstránenie týchto vád u zhotoviteľa na jeho náklady.   
vrátane DPH
  26.5.2021  PhDr. Silvia Ozimaničová
riaditeľka 
13.10.2021 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na CDaR Michalovce, F. Kubača 87

Tlačiť