Inflačná pomoc

V zmysle  Nariadenia vlády SR č. 160/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Inflačná pomoc je určená pre:

 • 3a ods. 1 písm. a) – osobní asistenti

Medzi oprávnených žiadateľov patria:

 • osobní asistenti, ktorí vykonávali osobnú asistenciu na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie predloženej úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) podľa osobitného predpisu v rozsahu najmenej 12 hodín v priebehu I. štvrťroka 2022, za dotknuté obdobie bol úradu predložený výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie
 • osobní asistenti, ktorí majú v období I. štvrťroka 2022 v IS RSD evidovanú platnú zmluvu o výkone osobnej asistencie, na ktorej základe vykonávali osobnú asistenciu v rozsahu najmenej 12 hodín, avšak za I. štvrťrok 2022 nebudú mať zatiaľ evidovanú vykonanú osobnú asistenciu, nakoľko fyzickej osobe s ŤZP, s ktorou majú uzatvorenú zmluvu, nárok na peňažný príspevok na osobnú asistenciu ešte nebol priznaný, prípadne jej ani nevznikne 3 nárok, a v tom kontexte úradu neboli predložené výkazy o počte hodín vykonanej osobnej asistencie ani potvrdenia o vyplatených odmenách za obdobie I. štvrťroka 2022.
 • 3a ods. 1 písm. b) – opatrovatelia

Oprávnenými žiadateľmi sú opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie a za ktorých je štát platiteľom na zdravotné poistenie z dôvodu opatrovania fyzickej osoby s ŤZP odkázanej podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu (zákon č. 447/2008 Z. z.) alebo opatrovania blízkej osoby, ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení; ak za inú osobu nie je platiteľom štát z dôvodu opatrovania tej istej osoby.

 

 • 3a ods. 1 písm. c) – osoby nad 62 rokov


Inflačná pomoc pre osoby nad 62 rokov je určená pre fyzickú osobu, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a najneskôr v máji 2022 dovŕšila 62 rokov veku, tiež v máji 2022 nevykonávala činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a nie je/nebola poberateľom:

 • starobného dôchodku,
 • predčasného starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku,
 • vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku,
 • výsluhového dôchodku,
 • invalidného výsluhového dôchodku,
 • vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo
 • obdobnej dávky zo zahraničia

 

Upozornenie
V prípade neúplnej žiadosti o inflačnú pomoc (neuvedenie požadovaných údajov a skutočností, resp. nepredloženie povinných príloh), úrad o predloženej žiadosti nebude ďalej konať a informuje žiadateľa o neschválení žiadosti.

 

Žiadosti sa podávajú buď osobne na ÚPSVaR, Vazovova 7/A, Bratislava

Pre § 3a ods. 1 písm. a) – osobní asistenti a § 3a ods. 1 písm. b) – opatrovatelia:

2. poschodie – č. dverí 321

Telefónny kontakt: 02/ 204 43 905, +421 915 705 340

Pre § 3a ods. 1 písm. c) – osoby nad 62 rokov:

Oddelenie služieb pre občana - Recepcia

alebo elektronicky na ba@upsvr.gov.sk (podpísaná žiadosť PDF)

 

Žiadosti nájdete TU


 

Dátum vytvorenia stránky: 13.06.2022
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Podateľňa úradu

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok 8:00-12:00
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac