Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

2. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s potvrdením o možnosti obsadenia VPM zodpovedajúceho vysokokvalifikovanému zamestnaniu (k žiadosti o modrú kartu) - v prípade písmena a)

Do uvedenej kategórie patrí štátny príslušník tretej krajiny, ktorý bude na území SR vykonávať vysokokvalifikované zamestnanie a získa modrú kartu. Vysokokvalifikované zamestnanie je zamestnanie na výkon ktorého sa vyžaduje vyššia odborná kvalifikácia preukázaná dokladom o vysokoškolskom vzdelaní.

Podmienky, ktoré musí vysokokvalifikované zamestnanie spĺňať:

1. hrubá mesačná mzda dohodnutá vo výške najmenej

 • 1,2-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa nahlasuje VPM v ktorom sa podáva žiadosť o vydanie modrej karty, (za príslušný rok na internetovej stránke štatistického úradu  - výber údajov - príslušný rok - potvrdiť)
 • priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa nahlasuje VPM resp. sa podáva žiadosť o vydanie modrej karty, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie najviac tri roky pred podaním žiadosti o vydanie modrej karty

2. splnená podmienka vyššej odbornej kvalifikácie

3. pracovný pomer musí trvať najmenej 6 mesiacov

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý spĺňa podmienky na vysokokvalifikované zamestnanie bude žiadať o udelenie prechodného pobytu modrá karta. Povolenie na pobyt modrá karta sa udelí najviac na 5 rokov. Po uplynutí obdobia uvedenom v povolení na pobyt štátny príslušník tretej krajiny požiada o obnovu pobytu resp. o trvalý pobyt, ak spĺňa podmienky v zmysle zákona o pobyte cudzincov.

Postup zamestnávateľa

Zamestnávateľ, ktorý má záujem zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny na pracovné miesto zodpovedajúce vysokokvalifikovanému zamestnaniu, musí nahlásiť voľné pracovné miesto úradu práce najneskôr v deň podania žiadosti o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného miesta. Uvedená povinnosť neplatí, ak ide o potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, vydávané na účel

 1. konania o obnovenie modrej karty štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bude zamestnaný na tom istom pracovnom mieste,
 2. konania o vydanie modrej karty štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania a ktorý bude zamestnaný na tom istom pracovnom mieste, alebo
 3. konania o vydanie modrej karty štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má udelené národné vízum podľa osobitného predpisu a ktorý bude zamestnaný na tom istom pracovnom mieste.

VPM oznámi úradu práce osobne, písomne, telefonicky, elektronickou poštou alebo cez stránku http://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk/. Zamestnávateľ pri nahlasovanom VPM musí zaznačiť, že má záujem o zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny a voľne miesto splna podmienky na výkon vysokokvalifikovaného zamestnania.

Žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, podáva zamestnávateľ cez ústredný portál verejnej správy slovensko.sk (akceptujú sa len tieto žiadosti), podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom a zasiela príslušnému úradu práce. V prípade, že žiadosť podáva splnomocnená osoba musí priložiť úradne overené splnomocnenie zamestnávateľom na tento úkon.

Prílohou k žiadosti o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, je

 1. kópia pracovnej zmluvy na výkon vysokokvalifikovaného zamestnania alebo písomný prísľub (Príloha č.7 [ DOCX]) zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do vysokokvalifikovaného zamestnania, ktorý obsahuje náležitosti pracovnej zmluvy,
 2. kópia dokladu preukazujúceho vyššiu odbornú kvalifikáciu v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo doklad potvrdzujúci vyššiu odbornú kvalifikáciu vydaný v inom členskom štáte Európskej únie, preložený do slovenského jazyka a úradne overený. Rozhodnutie o uznaní dokladu o vysokoškolskom vzdelaní v prípade regulovaných povolaní vydáva Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, v prípade neregulovaných povolaní vydáva rozhodnutie vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedené v doklade o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny. Tento doklad nie je potrebné predložiť ak už bol predtým predložený úradu alebo ústrediu práce.
 3. kópia rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie podľa osobitného predpisu, ak ide o regulované povolanie; to neplatí, ak už bol predtým predložený úradu alebo ústrediu práce,
 4. vyhlásenie zamestnávateľa o spôsobe preverenia vyšších odborných zručností štátneho príslušníka tretej krajiny (prílohe č. 12 [ DOCX]) aj s prílohami ; ak ide o zamestnanie začínajúce ISCO kódom 133 - Riadiaci pracovníci služieb informačných a komunikačných technológií alebo 25 - Špecialisti v oblasti informačných a komunikačných technológií. V tomto prípade nemusí byť predložený doklad preukazujúci vyššiu odbornú kvalifikáciu uvedený pod písm. b)
 5. pobytového preukazu štátneho príslušníka tretej krajiny, ak bol udelený prechodný pobyt na území SR alebo národného víza v záujme SR, ak bolo udelené - obe strany predloženého dokladu,
 6. stránky z cestovného dokladu (pas) s identifikačnými údajmi štátneho príslušníka tretej krajiny, ak neboli predložené doklady podľa písm. e)

Ak žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, nie je úplná alebo prílohy nie sú postačujúce pre overenie splnenia podmienok podľa § 21a ods. 4 zákona o službách zamestnanosti, úrad vyzve zamestnávateľa, aby ich v primerane určenej lehote doplnil; lehota na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta začne následne plynúť po doručení požadovaných údajov/príloh a skompletizovaní žiadosti.

Úrad práce po posúdení žiadosti a údajov v prílohách, a po preverení zákonom stanovených podmienok na vydanie potvrdenia, v lehote do 15 pracovných dní, vydá potvrdenie o možnosti obsadenia VPM a zasiela ho elektronicky

 1. Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky - príslušnému oddeleniu OCP alebo Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky; príslušný úrad je určený v žiadosti o vydanie potvrdenia,
 2. zamestnávateľovi a splnomocnenej osobe, ak táto osoba podáva žiadosť.

Štátny príslušník tretej krajiny môže v lehote do 90 dní od vydania potvrdenia podať žiadosť o prechodný pobyt modrá karta, po uplynutí uvedenej lehoty cudzinecká polícia už neprijme žiadosť o prechodný pobyt na toto zamestnanie. Pred podaním žiadosti o prechodný pobyt na oddelení cudzineckej polície je potrebné sa rezervovať cez objednávací systém Objednávací systém na OCP, Ministerstvo vnútra SR - Polícia (minv.sk). Po podaní žiadosti o udelenie prechodného pobytu dostane štátny príslušník tretej krajiny potvrdenie o jej prijatí.

Ak je žiadosť o udelenie prechodného pobytu podaná kompletne a je to vyznačené na potvrdení o prijatí tejto žiadosti, môže zamestnávateľ využiť ustanovenie § 21 ods. 1 písm. g) zákona o službách zamestnanosti a zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny odo dňa ako je určené na vydanom potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, aj bez udeleného prechodného pobytu

„ má vydané potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, a má prijatú žiadosť o vydanie modrej karty spolu so všetkými náležitosťami podľa osobitného predpisu,22db) odo dňa platnosti potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, do právoplatného skončenia konania o vydanie modrej karty“

Zamestnávateľ ma povinnosť odovzdať štátnemu príslušníkovi tretej krajiny najneskôr pri jeho nástupe do zamestnania kópiu potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.

Zamestnávateľ je povinný oznámiť príslušnému úradu práce nástup/ukončenie alebo nenastúpenie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania do 7 prac. dní odo dňa určeného na vydanom potvrdení na formulári príloha č.13 [ DOCX]. Ak je nástup do zamestnania, aj s prílohami – kópia pracovnej zmluvy, kópia potvrdenia o prijatí žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania s vyznačením kompletnosti (v prípade využitia § 21 ods. 1 písm. g)).

 

Zmena údajov na vydanom potvrdení o možnosti obsadenia voľného miesta.

V zmysle § 23b ods. 1 písm. d) zákona o službách zamestnanosti zamestnávateľ ma povinnosť oznámiť úradu každú zmenu údajov uvedených v potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu. Zmenené údaje, ktoré nemajú vplyv na podmienky za ktorých bolo vydané potvrdenie o možnosti obsadenia voľného miesta zodpovedajúceho vysokokvalifikovanému zamestnaniu (formálne zmeny – zmena priezviska ŠPTK, štátnej príslušnosti, čísla dokladov, miesta výkonu v rámci územnej pôsobnosti úradu, sídla zamestnávateľa, výška mzdy - zvýšenie) oznamuje zamestnávateľ na predpísanom formulári (príloha č. 5 [ DOCX]) „Oznámenie zamestnávateľa o zmene údajov na vydanom potvrdení o možnosti obsadenia voľného miesta“, zamestnávateľ nežiada o vydanie potvrdenia.

Zmeny údajov v potvrdení, ktoré majú vplyv na splnenie podmienok na vydanie potvrdenia (napr. zmena zamestnávateľa, zmena druhu vykonávanej práce, zníženie výšky mzdy) dĺžka zamestnania je najviac 12 mesiacov od prvého výkonu vysokokvalifikovaného zamestnania, sú považované za zmenu zamestnania a je potrebné zo strany zamestnávateľa požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o vydanie nového potvrdenia, v rámci ktorého sa bude skúmať splnenie podmienok na vydanie súhlasného potvrdenia.

Zmenu zamestnávateľa, ku ktorej dôjde po uplynutí 12 mesiacov od výkonu prvého vysokokvalifikovaného zamestnania oznamuje zamestnávateľ už na formulári informačná karta (príloha 9a [ DOCX]), nežiada o vydanie potvrdenia.

Úrad práce na základe oznámenia zmeny údajov podľa § 23b ods. 1 písm. d) zákona o službách zamestnanosti, ktoré nemajú vplyv na splnenie podmienok podľa § 21a ods. 4, vydá nové potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, s aktualizovanými údajmi, bez preskúmania splnenia podmienok uvedených v § 21a ods. 4. Potvrdenie sa vydáva na obdobie, počas ktorého by malo vysokokvalifikované zamestnanie trvať, najviac však na obdobie, na ktoré je už udelená modrá karta.

Úrad zašle vydané potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu ako elektronický dokument

 1. Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky - príslušnému oddeleniu OCP, a
 2. zamestnávateľovi a splnomocnenej osobe, ak táto osoba podáva žiadosť.


 

Dátum vytvorenia stránky: 08.01.2014
Dátum aktualizácie: 15.07.2024

Tlačiť