Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

2. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s potvrdením o možnosti obsadenia VPM zodpovedajúceho vysokokvalifikovanému zamestnaniu (k žiadosti o modrú kartu) - v prípade písmena a)

Do uvedenej kategórie patrí štátny príslušník tretej krajiny, ktorý bude na území SR vykonávať vysokokvalifikované zamestnanie. Vysokokvalifikované zamestnanie je zamestnanie na výkon ktorého sa vyžaduje vyššia odborná kvalifikácia preukázaná dokladom o vysokoškolskom vzdelaní.

Podmienky, ktoré musí vysokokvalifikované zamestnanie spĺňať:

  1. hrubá mesačná mzda dohodnutá  vo výške najmenej 1,5 násobku priemernej hrubej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslušnom odvetví zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva žiadosť o vydanie modrej karty, (za príslušný rok na internetovej stránke štatistického úradu  - výber údajov - príslušný rok - potvrdiť)
  2. splnená podmienka vyššej odbornej kvalifikácie,
  3. pracovný pomer musí trvať najmenej jeden rok

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý spĺňa podmienky na vysokokvalifikované zamestnanie bude žiadať o udelenie prechodného pobytu modrá karta pričom sa bude prihliadať na situáciu na trhu práce a možnosť obsadenia VPM uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencií. Povolenie na pobyt modrá karta sa udelí najviac na 4 roky. Po uplynutí obdobia uvedenom v povolení na pobyt štátny príslušník tretej krajiny požiada o obnovu pobytu.

Postup zamestnávateľa

Zamestnávateľ, ktorý má záujem zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny na pracovné miesto zodpovedajúce vysokokvalifikovanému zamestnaniu, musí najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny o pobyt nahlásiť VPM na úrade práce príslušnom podľa miesta výkonu práce. VPM oznámi úradu práce osobne, písomne, telefonicky, elektronickou poštou alebo cez stránku http://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk/. Zamestnávateľ pri nahlasovanom VPM musí zaznačiť, že má záujem o zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny.

Zamestnávateľ, ktorý prijme do pracovného pomeru štátneho príslušníka tretej krajiny na základe udelenej modrej karty, je povinný v zmysle §23b zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti do 7 pracovných dní oznámiť ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny nástup/ukončenie alebo nenastúpenie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania (oznámenie zamestnávateľa [ DOCX]). K oznámeniu doloží kópiu pracovnej zmluvy.

.

Postup štátneho príslušníka tretej krajiny

Štátny príslušník tretej krajiny podá žiadosť o povolenie na prechodný pobyt modrá karta na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí, pripadne na príslušnom útvare PZ, najskôr po uplynutí 15 pracovných dní od nahlásenia VPM na ktoré chce nastúpiť. K žiadosti doloží okrem iného:

  • pracovnú zmluvu alebo prísľub na zamestnanie (Príloha č.7) [ DOCX] (akceptuje sa len uvedený formát prísľubu na zamestnanie),
  • doklad potvrdzujúci príslušnú vyššiu odbornú kvalifikáciu na výkon zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, uvedeného v pracovnej zmluve alebo v písomnom prísľube [ DOCX] zamestnávateľa. Štátny príslušník tretej krajiny predloží doklad potvrdzujúci vyššiu odbornú kvalifikáciu v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo doklad potvrdzujúci vyššiu odbornú kvalifikáciu vydaný v inom členskom štáte Európskej únie, preložený do slovenského jazyka a úradne overený. Rozhodnutie o uznaní dokladu o vysokoškolskom vzdelaní v prípade regulovaných povolaní vydáva Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, v prípade neregulovaných povolaní vydáva rozhodnutie vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedené v doklade o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny.

Policajný útvar vydá písomné rozhodnutie o žiadosti o vydanie modrej karty do 30 dní od doručenia žiadosti. Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny doklad o pobyte, v ktorom v položke druh pobytu uvedie Modrá karta EÚ a v poznámke uvedie príslušnú oblasť, na ktorú má štátny príslušník tretej krajiny vyššiu odbornú kvalifikáciu.

  

Dátum vytvorenia stránky: 08.01.2014
Dátum aktualizácie: 09.01.2023

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie