Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny ADZ v zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily

Ústredie práce v zmysle § 12 písm. ae) identifikuje zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v krajoch za kalendárny štvrťrok a zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam týchto zamestnaní do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po príslušnom kalendárnom štvrťroku

Výkon zamestnania musí byť na mieste a pracovnej pozícii, ktorá je uvedená v zozname nedostatkových profesií pre príslušný kraj.

ADZ môže zamestnať a dočasne prideliť štátneho príslušníka tretej krajiny k užívateľskému zamestnávateľovi iba ak:

  1. vykonáva činnosť najmenej tri roky pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania,
  2. štátny príslušník tretej krajiny má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,
  3. vykonávané zamestnanie bude z aktuálneho zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v príslušnom okrese v čase podania žiadosti o prechodný pobyt resp. obnovu prechodného pobytu na účel zamestnania.

Agentúra dočasného zamestnávania nesmie tohto štátneho príslušníka tretej krajiny v rámci udeleného prechodného pobytu na účel zamestnania dočasne prideliť k inému užívateľskému zamestnávateľovi.

Dočasné pridelenie možno dohodnúť najdlhšie na 24 mesiacov. Dočasné pridelenie zamestnanca k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci 24 mesiacov najviac štyrikrát; to platí aj v prípade dočasného pridelenia zamestnanca iným zamestnávateľom alebo inou agentúrou dočasného zamestnávania k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi.

Postup štátneho príslušníka tretej krajiny

Štátny príslušník tretej krajiny podá žiadosť o prechodný pobyt na účel zamestnania na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí, pripadne na príslušnom útvare PZ. K žiadosti o pobyt doloží okrem iného:

Žiadame štátnych príslušníkov tretích krajín resp. splnomocnené osoby, aby pri podávaní žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania zadávali v žiadosti kontaktné údaje na zamestnávateľa - telefonický alebo e-mailový kontakt.

 

Podmienky na strane ADZ

ADZ môže zamestnať a dočasne prideliť štátneho príslušníka tretej krajiny:

  1. zrýchleným postupom, bez prieskumu trhu práce a bez nutnosti uplynutia zákonom stanoveného obdobia od nahlásenia voľného pracovného miesta po podanie žiadosti o prechodný pobyt, ako aj skrátenia lehoty na udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania.

Podmienkou je, že užívateľsky zamestnávateľ ku dňu podania žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny o prechodný pobyt na účel zamestnania, zamestnáva z celkového počtu zamestnancov menej ako 30% štátnych príslušníkov tretej krajiny, pričom do celkového počtu zamestnancov sa započítavajú zamestnanci v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času, ako aj štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú k užívateľskému zamestnávateľovi dočasne pridelení. Splnenie tejto podmienky podielu zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny a rozsahu týždenného pracovného času na žiadosť úradu preukazuje užívateľský zamestnávateľ priamo alebo sprostredkovane cez ADZ na predpísanom formulári (príloha č.11 [ RTF]).

     II. klasickým postupom, s prieskumom trhu práce, so zohľadnením zákonom stanovenej povinnej lehoty (20 pracovných dní) nahlásenia VPM užívateľským zamestnávateľom pred podaním žiadosti o prechodný pobyt resp. obnovu prechodného pobytu.

Ďalšie podmienky na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením pre získanie prechodného pobytu na účel zamestnania sú:

  1. ADZ a užívateľsky zamestnávateľ, neporušili zákaz nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania.

  2. Doloženie čestného vyhlásenia (príloha č.11 [ RTF]) o splnení podmienky podielu zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny a rozsahu týždenného pracovného času na žiadosť úradu do stanoveného termínu, ak ADZ bude pri zamestnaní a dočasnom prideľovaní štátneho príslušníka tretej krajiny postupovať zrýchleným postupom
  3. Doloženie kópie dohody o dočasnom pridelení zamestnanca medzi ADZ a užívateľským zamestnávateľom a dohody o dočasnom pridelení medzi ADZ a štátnym príslušníkom tretej krajiny na žiadosť úradu do stanoveného termínu. Uvedené dohody musia obsahovať náležitosti v zmysle § 58 a § 58a Zákonníka práce.

Zamestnanec úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, zodpovedný za agendu cudzinci, po prijatí žiadosti o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta od policajného útvaru, kontaktuje užívateľského zamestnávateľa a vyzve ho na doloženie čestného vyhlásenia (príloha č. 11) [ RTF] do stanoveného termínu (najviac 5 pracovných dní). Ak užívateľsky zamestnávateľ neposkytne v stanovenej lehote čestné vyhlásenie, úrad vydá potvrdenie s nesúhlasným stanoviskom.

Žiadame zamestnávateľov, aby na dokumentoch, ktoré sa podávajú na policajný útvar (žiadosť o pobyt, pracovná zmluva) zadávali kontaktné údaje - telefonický alebo e-mailový kontakt - na zodpovednú osobu. 

Dátum vytvorenia stránky: 16.01.2019
Dátum aktualizácie: 09.02.2023

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie