Aktuálne oznamy

UPOZORNENIE: Zmena podávania žiadostí a podaní v oblasti sociálnych vecí

 

viac

 

POZOR: Zmena podávania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

 

viac

 

Oznam k inflačnej pomoci za mesiac august 2023

Dňom 01.08.2023 nadobudla účinnosť novela Nariadenia vlády SR č. 93/2022  Z. z., ktorej  cieľom je finančne prispieť rodinám s deťmi, ktorým sa poskytuje príplatok k prídavku na dieťa z dôvodu, že si z objektívnych príčin nemôžu uplatňovať nárok na daňový bonus a náhradným rodičom  na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. 

 

viac

 

Oznam k rodičovskému príspevku od 01.08.2023

Novelou zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku sa od 01.08.2023 zvyšujú sumy rodičovského príspevku. Rodičovský príspevok vo zvýšených sumách bude prvýkrát vyplatený v mesiaci september 2023 za mesiac august 2023, nakoľko rodičovský príspevok sa vypláca mesiac pozadu.

 

viac

 

Oznámenie o zmene zdroja financovania PO VO / О Г О Л О Ш Е Н Н Я PO VO UA

 

viac

 

Oznámenie o zmene zdroja financovania POP / О Г О Л О Ш Е Н Н Я про зміну джерела фінансування фінансової допомоги POP UA

 

viac

 

Prvá výplata zvýšeného prídavku na dieťa

Prídavok na dieťa v sume 60 Eur/mesačne bude prvýkrát vyplatený v mesiaci február 2023 za mesiac január 2023, nakoľko prídavok na dieťa sa vypláca mesiac pozadu.

 

viac

 

Národný projekt - Prax pre mladých

 

viac

 

Národný projekt - Aktivácia znevýhodnených uchádzačov

 

viac

 

INFLAČNÁ DOTÁCIA

1. Dotácia pre nezaopatrené dieťa, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 EUR - § 3a ods. 1 písm. e) nariadenia.

2. Dotácia pre plnoletú fyzickú osobu, ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov - § 3a ods. 1 písm. f) nariadenia

3. Dotácia pre fyzickú plnoletú osobu, pre ktorú sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou, s výnimkou výkonu resocializačného programu - § 3a ods. 1 písm. g) nariadenia

 

viac

 

Štát zisťuje skúsenosť nezamestnaných so službami, ktoré poskytuje

Štát sa usiluje zlepšiť skúsenosť občanov so službami a informáciami, ktoré poskytuje. Aktuálne sa zameriava na zlepšenie skúsenosti tých občanov, ktorí ukončili pracovný pomer a chcú sa zaradiť do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

 

viac

 

Nestrať prácu, vzdelávaj sa

Vaša pozícia na pracovnom trhu je v ohrození? Hrozí Vám výpoveď? Chcete sa vzdelávať? Nemáte sa kam vrátiť do zamestnania
po ukončení rodičovskej dovolenky? Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali „áno“, tak Vám môže pomôcť nový národný projekt
koordinovaný úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny "Nestrať prácu, vzdelávaj sa".

 

viac

 

PRAX PRE MLADÝCH

Máte menej ako 29 rokov ?

Chcete sa zamestnať, no nik Vás nechce pretože Vám chýba potrebná prax?

Využite možnosť získať prax a tak lepšiu príležitosť na zamestnanie u zamestnávateľa.

 

viac

 

Poskytovanie finančnej pomoci ukrajinským odídencom od 01.09.2022

 

Poskytovanie finančnej pomoci ukrajinským odídencom od 01.09.2022

Nariadením vlády č. 294/2022 s účinnosťou od 26.8.2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzové stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov, sa ukončuje poskytovanie finančnej pomoci z medzinárodných organizácii (UNHCR, UNICEF, IFRC a IOM) pre odídencov z Ukrajiny k 31.8.2022. Posledná finančná pomoc im bude vyplatená dňa 15.9.2022 ( za mesiac august 2022).  Domácnostiam, ktorým zanikol nárok na finančnú pomoc  prostredníctvom medzinárodných organizácií, konanie o pomoc v hmotnej núdzi sa začne na podnet správneho orgánu, čiže úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.  Na účely pomoci v hmotnej núdzi sa za príjem nepovažuje finančná pomoc vyplatená medzinárodnou organizáciou v kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikol nárok na túto finančnú pomoc. Novo prichádzajúci odídenci z Ukrajiny na územie SR môžu od 1.9.2022 podať žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení pomoci v hmotnej núdzi.

 

Надання матеріальної допомоги українським біженцям з 1 вересня 2022 року

Урядовою постановою № 294/2022, яка набуває чинності з 26.08.2022 та доповнює Постанову Уряду Словацької Республіки №. 93/2022 зб. про певні заходи у сфері соціальних справ і служби зайнятості під час надзвичайного стану, оголошеного у зв’язку з масовим припливом іноземців на територію Словацької Республіки спричиненого збройним конфліктом на території України зі змінами, припиняється надання фінансової допомоги від міжнародних організацій (УВКБ ООН, ЮНІСЕФ, МФЧХ та МОМ) для біженців з України від 31 серпня 2022 року. Остання грошова допомога їм буде виплачена 15 вересня 2022 року (за серпень місяць 2022 року). Домогосподарствам, які втратили право на фінансову допомогу від міжнародних організацій, буде ініційовано надання матеріальної допомоги адміністративним органом, тобто Управлінням праці, соціальних справ та сім’ї. Для призначення матеріальної допомоги не вважається доходом фінансова допомога, виплачена міжнародною організацією в календарному місяці, в якому припинилося право на цю фінансову допомогу. Новоприбулі біженці з України на територію Словацької Республіки можуть з 1 вересня 2022 року подати заяву на отримання матеріальної допомоги у відповідному Управлінні праці, соціальних справ та сім’ї  у відділі матеріальної допомоги

 

viac

 

Finančná pomoc fyzickým osobám

Finančná pomoc fyzickým osobám  s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky z dôvodu zvýšenej miery inflácie spôsobenej aktuálnou situáciou nadväzujúcou na ekonomické dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 a zvyšujúce sa ceny energií.

Cieľom je jednorazovo finančne prispieť ustanovenému okruhu fyzických osôb s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac