Kontakt na podanie žiadosti o informáciu

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

ÚRAD PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY DOLNÝ KUBÍN

Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

Kontakt na podanie žiadosti o informáciu

Poskytovanie informácii v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestie slobody 1 026 01 Dolný Kubín

JUDr. Vladimír Šátek  tel.č.: 043/ 2444 115

e-mail: vladimir.satek@upsvr.gov.sk

Žiadosť o poskytnutie informácie sa podáva:

- písomne prostredníctvom pošty na adrese: 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestie slobody 1 026 01 Dolný Kubín

- písomne osobným podaním v podateľni úradu.

- ústne - osobne v stránkových dňoch na 8. poschodí v kancelárii č.dv.4

- telefonicky v stránkových dňoch t .č.: 043/ 2444 115

- prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: vladimir.satek@upsvr.gov.sk

Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať odvolanie v zmysle § 19 zákona č. 211/2000 Z.z. v zákonom stanovenej lehote.

 

Sadzobník na úhradu nákladov za sprístupnenie informácií

v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.

 

Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie:

 

  1. a) vyhotovenie kópie:

- 1 strana čierno-biela – 0,03 € za 1 stranu

- 1 strana farebná – 0,10 € za 1 stranu

  1. b) poskytnutie informácie:

- na diskete – 0,50 € za 1 disketu

- na CD – 1,15 € za 1 CD

- iné záznamové médium - podľa pokladničného bloku

  1. c) za obálku A4 – 0,08 €
  2. d) poštové poplatky sa riadia cenníkom Slovenskej pošty, a. s.
  3. Informácie zasielané e-mailom a telefonicky sa nespoplatňujú.
  4. Informácia, za ktorej poskytnutie súhrnné výdavky neprekročia sumu 1,66 € sa     nespoplatňuje.
  5. Osoby so zmyslovým postihnutím a s obmedzenou schopnosťou komunikovať (nevidiaci a slabozrakí, nepočujúci a nedoslýchaví) sú oslobodení od uhradenia nákladov na sprístupnenie informácie im prístupnou formou.

 

Dátum vytvorenia stránky: 17.08.2016
späť