Kontakty

Spojovateľka ÚPSVR Humenné

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné 057/2440 999
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Spojovateľka ÚPSVR Humenné 29 prízemie 057/2440 999
fax 29 prízemie 057/2440 109

Kancelária riaditeľky ÚPSVR Humenné

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka ÚPSVR Humenné Chomová Monika, PhDr. 120a 3 057/2440 100 monika.chomova@upsvr.gov.sk
sekretariát Bielovská Simona, PhDr. 120 3 057/2440 101 simona.bielovska@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Burešová Ľubica, Mgr. 122 3 057/2440 300 lubica.buresova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
správne konanie Berešová Alena, JUDr. 5 príz. 057/2440 302 alena.beresova@upsvr.gov.sk
správne konanie Finková Martina, Mgr. 5 príz. 057/2440 302 martina.finkova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sprostredkovania práce

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Babičová Ida, Mgr. 30 príz. 057/2440 200 ida.babicova@upsvr.gov.sk
Dožiadania, Oznámenia o vyradení UoZ, zaradzovanie absolventov na AP, PN-ky, zastupovanie vedúcej v čase jej neprítomnosti Taňkošová Emília, Mgr. 3a príz. 057/2440 204 emilia.tankosova@upsvr.gov.sk
G Adamová Jana, Mgr. 4 príz. 057/2440 213 jana.adamova@upsvr.gov.sk
Ď, F, N, Ň Jablonská Jana 5a príz. 057/2440 205 jana.jablonska@upsvr.gov.sk
Ka - Kň, Mi, U, Q Šalatová Mária, Ing. 6 príz. 057/2440 206 maria.salatova@upsvr.gov.sk
Ko - Kž, Habiňáková Silvia 6 príz. 057/2440 206 silvia.habinakova@upsvr.gov.sk
D Repková Alena, Mgr. 7 príz. 057/2440 207 alena.repkova@upsvr.gov.sk
Dz, Dž, Š, Ta, Te Onkocová Jaroslava, Mgr. 8 príz. 057/2440 208 jaroslava.ontkocova@upsvr.gov.sk
P Papajová Adriana, Mgr. 8a príz. 057/2440 209 adriana.papajova@upsvr.gov.sk
S, Ti, Tk Mihoková Alena, Mgr. 9 príz. 057/2440 210 alena.mihokova@upsvr.gov.sk
Ha - Hr Timáková Vladimíra, Mgr. 9 príz. 057/2440 210 vladimira.timakova@upsvr.gov.sk
J, R, Tr, Tu, Ť, W Bokočová Adriana, Mgr. 26 príz. 057/2440 211 adriana.bokocova@upsvr.gov.sk
Ba, Be, Hu, Hv Bednářová Renáta 27 príz. 057/2440 212 renata.bednarova@upsvr.gov.sk
A, C, Č, O Meričková Beáta 27 príz. 057/2440 212 beata.merickova@upsvr.gov.sk
Bi - Bž, E, Ch, I, Z, Ž Kovalčíková Lýdia 28 príz. 057/2440 215 lydia.kovalcikova@upsvr.gov.sk
Ma, Me, Mj - Mž, To Kovalčinová Ingrid, Mgr. 31 príz. 057/2440 214 ingrid.kovalcinova@upsvr.gov.sk
L, Ľ, V Veľasová Katarína, Mgr. 31 príz. 057/2440 214 katarina.velasova@upsvr.gov.sk
EURES poradca Hiľovská Miroslava, Mgr. 32 príz. 057/2440 170 miroslava.hilovska@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre zamestnávateľa

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
agent VPM + HP Rusňaková Iveta, Mgr. 10a prízemie 057/2440 271 iveta.rusnakova@upsvr.gov.sk
agent VPM, agenda cudzinci, informačné karty Hrib Ladislav, Mgr. 10a prízemie 057/2440 271 ladislav.hrib@upsvr.gov.sk
agent VPM Karoľová Oľga, Ing. 10 prízemie 057/2440 272 olga.karolova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Sabol Martin, Ing. 127 3 057/2440 400 martin.sabol@upsvr.gov.sk
NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie č. 2 - Podpora mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného programu ZUoZ a mladého UoZ - NEET s následným pokračovaním formou práce; NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie č. 3 - Podpora zamestnávania ZUoZ; § 54 NP "Cesta na trh práce 3 " - Opatrenie č. 1, 2 Sisková Lucia, Mgr. 126 3 057/2440 404 lucia.siskova@upsvr.gov.sk
§ 49 - Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť; § 52 - Príspevok na aktivačnú činnosť; § 52a - Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby; NP - Chyť sa svojej šance - Opatrenie č. 1 - Podpora SZČO; § 54 Podpora udržania PM pre SZČO v čase mimoriadnej situácie; Tajomník komisie na posudzovanie podnikateľských zámerov; Asistentka Výboru pre otázky zamestnanosti Sokolová Katarína, Mgr. 126 3 057/2440 404 katarina.sokolova@upsvr.gov.sk
§ 53 - Príspevok na dochádzku za prácou; § 53a - Príspevok na podporu mobility za prácou; § 53c - Príspevok na presťahovanie; § 50 Príspevok na podporu ZUoZ Barňáková Mária, Ing. 125 3 057/2440 405 maria.barnakova@upsvr.gov.sk
§ 56 - Príspevok na zriadenie CHD alebo CHP a na ich zachovanie; § 56a - Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní; § 57 - Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť; § 59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta; § 60 - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov; NP Investičná pomoc pre sociálne podniky - nenávratná zložka; NP - Individualizované poradenstvo pre ZUoZ; NP Pomáhame odídencom - poradenstvo; Príspevok na starostlivosť o dieťaenej práce Kaňuchová Mária, Mgr. 125 3 057/2440 405 maria.kanuchova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - 2 (§ 54) - Kompas+, Repas+; NP Podpora integračného podniku; NP Deinštitucionalizácia náhradnej starostlivosti III; NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa; NP Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami ÚPSVR; NP Poskytovanie podpory v čase skrátenej práce (kurzarbeit); NP Pomáhame odídencom - vzdelávanie Lysá Miroslava, Mgr. 124 3 057/2440 406 miroslava.lysa@upsvr.gov.sk
§ 49 - Príspevok na SZČO; § 54 - NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie č. 1 Benejová Mária, Ing. 123 3 057/2440 409 maria.benejova@upsvr.gov.sk
§ 32 ods. 12 písm. d) - náhrada časti cestovných výdavkov súvisiacich s absolvovaním výverového konania; NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie č. 3 - Podpora zamestnávania ZUoZ Hudáková Marianna, Ing. 123 3 057/2440 409 marianna.hudakova@upsvr.gov.sk
NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie č. 2 - Podpora mentorovanéo zapracovania ako súčasti pracovného programu ZUoZ a mladého UoZ - NEET s následným pokračovaním formou praxe, NP Poskytovanie podpory v čase skrátenej práce (kurzarbeit) Chvostaľová Magdaléna, Mgr. 123a 3 057/2440 411 magdalena.chvostalova@upsvr.gov.sk
§ 55 - CHD a CHP; § 56 - Príspevok na zriadenie CHD alebo CHP - okres SNINA; § 56a - Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní - okres SNINA; § 56 - Príspevok na zriadenie CHD alebo CHP - okres SNINA; § 57 - Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na SZČ - okres SNINA; § 59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta - okres SNINA; § 60 - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov - okres SNINA; NP Investičná pomoc pre sociálne podniky - nenávratná zložka; NP - Poskytovanie podpory v čase skrátenej práce (kurzarbeit) Kmecová Martina, Mgr. 92 2 057/2440 401 martina.kmecova@upsvr.gov.sk
§ 53f - Umiestňovací príspevok integračnému podniku; § 53g - Vyrovnávacie príspevky integračnému podniku; § 55 - CHD a CHP - okres Humenné; § 56 - Príspevok na zriadenie CHD alebo CHP - okres Humenné; § 56a - Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní - okres Humenné; § 57 - Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na SZČ - okres Humenné; § 59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta - okres Humenné; § 60 - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov - okres Humenné Katanová Katarína, Mgr. 92 2 057/2440 401 katarina.katanova@upsvr.gov.sk
§ 53 - Príspevok na dochádzku za prácou - okres SNINA; Vašková Viera, Ing. 93 2 057/2440 407 viera.vaskova@upsvr.gov.sk
§ 53 - Príspevok na dochádzku za prácou - okres SNINA; Feretová Andrea, Mgr. 93 2 057/2440 407 andrea.feretova@upsvr.gov.sk
§ 51a - Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní; NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie č. 1 - Podpora vytvárania PM (dofinancovanie); NP Poskytovanie podpory v čase skrátenej práce (kurzarbeit) Rohaľová Hyacinta, Ing. 91a 2 057/2440 402 hyacinta.rohalova@upsvr.gov.sk
§ 50 - Príspevok na podporu zamestnávania ZUoZ; NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie č. 1 - Podpora vytvárania PM (dofinancovanie) Mészárosová Gabriela 91 2 057/2440 403 gabriela.meszarosova@upsvr.gov.sk
§ 53 - Príspevok na dochádzku za prácou - okres Humenné; § 53a - Príspevok na podporu mobility za prácou; § 53c - Príspevok na presťahovanie za prácou; (okres HUMENNÉ) Lukáčová Zuzana 90 2 057/2440 408 zuzana.lukacova@upsvr.gov.sk
§ 53 - Príspevok na dochádzku za prácou - okres Humenné; § 53a - Príspevok na podporu mobility za prácou; § 53c - Príspevok na presťahovanie za prácou; (okres HUMENNÉ) Nováková Michala, Mgr. 90 2 057/2440 408 michala.novakova@upsvr.gov.sk
§ 52 - Príspevok na aktivačnú činnosť; § 52a - Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby Rosoľanková Alena, Mgr. 81 2 057/2440 410 alena.rosolankova@upsvr.gov.sk
§ 51 - Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe - momentálne pozastavený Smolejová Lenka, Mgr. 81 2 057/2440 410 lenka.smolejova@upsvr.gov.sk

Referát poradenstva a vzdelávania Humenné

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odborné poradenské služby Popiková Otília, Mgr. 83 2 057/2440 310 otilia.popikova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Kulanová Mária, PhDr. 81a 2 057/2440 316 maria.kulanova@upsvr.gov.sk
Národný projekt Nestrať prácu - vzdelávaj sa Burešová Martina, Ing. 81a 2 057/2440 316 martina.buresova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Barnová Tatiana, Mgr. 82 2 057/2440 315 tatiana.barnova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Ciganiková Daniela, Mgr. 82 2 057/2440 315 daniela.ciganikova@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby Podstanická Jana, PhDr. 84 2 057/2440 319 jana.podstanicka@upsvr.gov.sk
Národný projekt Poskytovanie individualizovaných služieb znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie Balko Vladimír, Ing. 84 2 057/2440 319 vladimir.balko@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby Taňkošová Jana, Mgr. 85 2 057/2440 317 jana.tankosova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie (NP Vzdelávanie UoZ 2 - KOMPAS+, REPAS+) Jarošová Žaneta, Mgr. 158 4 057/2440 318 zaneta.jarosova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie (NP Vzdelávanie UoZ 2 - KOMPAS+, REPAS+) Loziaková Hana, Mgr. 158 4 057/2440 318 hana.loziakova@upsvr.gov.sk
„Pomáhame odídencom - poradenstvo“ - KOMUNIKÁTOR Magurová Dáša, Ing. 145a 4. poschodie 057/2440 314, dasa.magurova@upsvr.gov.sk
„Pomáhame odídencom - poradenstvo“ - PORADCA Gajdoš Vratislav, Ing. 145a 4 057/2440 314, vratislav.gajdos@upsvr.gov.sk
„Pomáhame odídencom - poradenstvo“ - PORADCA Sabolová Petra, Mgr. 145a 4 057/2440 314, petra.sabolova@upsvr.gov.sk
„Pomáhame odídencom - poradenstvo“ - PORADCA Pristašová Anna, Ing. 145 4 057/2440 313 anna.pristasova@upsvr.gov.sk
„Pomáhame odídencom - poradenstvo“ - PORADCA Čerhitová Anna, Ing. 145 4 057/2440 313 anna.cerhitova@upsvr.gov.sk
„Pomáhame odídencom - poradenstvo“ - PORADCA Semanová Natália, Ing. 145 4 057/2440 313 natalia.semanova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny Siska Michal, Ing. Mgr. 87 2 057/2440 500 michal.siska@upsvr.gov.sk

Referát poradensko-psychologických služieb

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
psychologička - referát poradensko-psychologických služieb Turcovská Monika, Mgr. 108 2 057/2440 643 monika.turcovska@upsvr.gov.sk
psychologička - referát poradensko-psychologických služieb Kostárová Erika, Mgr. 109 2 057/2440 641 erika.kostarova@upsvr.gov.sk
psychologička - referát poradensko-psychologických služieb Karabinčíková Ľubica, Mgr. 107 2 057/2440 642 lubica.karabincikova@upsvr.gov.sk
koordinátorka ochrany detí pred násilím Buričová Jana, Mgr. 112 3 057/2440 505 jana.buricova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Brezík Peter, Ing. 86 2 057/2440 550 peter.brezik@upsvr.gov.sk
komunikátor - ukrajinský jazyk Diakuličová Antonina, Ing. 97 2 057/2440 563 antonina.diakulicova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "H, L, Ľ"; príspevok na starostlivosť o dieťa - NP XXV-2 Urbanová Jana 102 2 057/2440 553 jana.urbanova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "F"; koordinácia rodinných dávok v rámci EÚ a EHP "K až Ž" Hrinová Iveta, Ing. 101a 2 057/2440 555 iveta.hrinova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "N, Ň, T, Ť"; koordinácia rodinných dávok v rámci EÚ a EHP "A až J" Drančák Marián, PhDr. 101 2 057/2440 557 marian.drancak@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti a dotácie "Ka - Ko" Otávková Anna, Bc. 100 2 057/2440 568 anna.otavkova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti a dotácie "A, Kr - Ky" Kuľhová Júlia, Mgr. 100 2 057/2440 568 julia.kulhova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti a dotácie "E, CH, I, M" Gazdíková Jana, Ing. 99 2 057/2440 569 jana.gazdikova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "C, Č, G, V, W" Ficková Andrea, Mgr. 98 2 057/2440 564 andrea.fickova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "B, J" Špik Alexandra, Mgr. 98 2 057/2440 564 alexandra.spik@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "O, P, U, X, Y, Q, Z, Ž" Cholpová Danka 88 2 057/2440 562 danka.cholpova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "D, Ď, R" Kubaliaková Marianna, Mgr. 88 2 057/2440 562 marianna.kubaliakova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "Dz, Dž, S, Š" Kopková Agáta, Mgr. 89 2 057/2440 561 agata.kopkova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca - NP Kenderešová Františka, Mgr. 102a 2 057/2440 567 frantiska.kenderesova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca - NP Šimurda Slavomír, Mgr. 102a 2 057/2440 567 slavomir.simurda@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca - NP Peter Homza, Mgr. 102a 2 057/2440 567 peter.homza@upsvr.gov.sk

Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent referátu prvého kontaktu HN,NV a ŠSD (D, Ď, Dz, Dž, F, Ka-Ko, R, S, Š) Feciškaninová Zita, Mgr. 2a prízemie 057/2440 552 zita.feciskaninova@upsvr.gov.sk
referent referátu prvého kontaktu HN, NV a ŠSD (A, B, C, Č, J, Kr - Ky, M, N, Ň, T, Ť) Haratimová Iveta, Mgr. 2 prízemie 057/2440 554 iveta.haratimova@upsvr.gov.sk
referent referátu prvého kontaktu HN, NV a ŠSD (E, G, H, Ch, I, L, Ľ, O, P, U, X, Y, Q, V, W, Z, Ž) Majerníková Oľga, Ing. 3 prízemie 057/2440 556 olga.majernikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kislíková Petra, Mgr. 77 2 057/2440 600 petra.kislikova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí Sakalová Ľubov, Mgr. 76 2 057/2440 605 lubov.sakalova@upsvr.gov.sk
sociálno-právna ochrana detí Zužová Andrea, Mgr. 75 2 057/2440 608 andrea.zuzova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Koľová Jana, Mgr. 75 2 057/2440 608 jana.kolova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Tokárová Silvia, Mgr. 75a 2 057/2440 606 silvia.tokarova@upsvr.gov.sk
sociálno-právna ochrana detí Gajdošová Lívia, Mgr. 78 2 057/2440 604 livia.gajdosova@upsvr.gov.sk
sociáloprávna ochrana detí Kovassyová Viktória, Mgr. 78 2 057/2440 604 viktoria.kovassyova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí Karnajová Adriana, PhDr. 79 2 057/2440 610 adriana.karnajova@upsvr.gov.sk
sociálno-právna ochrana detí Pišková Alexandra, Mgr. 106 2 057/2440 602 alexandra.piskova@upsvr.gov.sk
sociálno-právna ochrana detí Zozuličová Marianna, Mgr. 106a 2 057/2440 603 marianna.zozulicova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Tarbajová Jana, PhDr. 110 2 057/2440 611 jana.tarbajova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Bartko Ondrej, Mgr. 73 1 057/2440 612 ondrej.bartko@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela PFO Čavargová Gabriela, Mgr. 11a prízemie 057/2440 607 gabriela.cavargova@upsvr.gov.sk
sociálno-právna ochrana detí Bilá Valéria, Mgr. 11 príz. 057/2440 609 valeria.bila@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Paško Dominik, Mgr. 11a prízemie 057/2440 607 dominik.pasko@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Fedorková Simona, Mgr. 117 3 057/2440 601 simona.fedorkova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Bodnárová Katarína, Mgr. 117 3 057/2440 601 katarina.bodnarova2@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Čurová Mária, Mgr. 42 príz. 057/2440 670 maria.curova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - Č, zastupovanie vedúcej oddelenia Citriaková Irena, Ing. 33 príz. 057/2440 661 irena.citriakova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - C, D, Ď, Dz, Dž, E, G, T, Ť Novakovská Ľudmila, Mgr. 37 príz. 057/2440 665 ludmila.novakovska@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - S, Š, U, Z, Ž Petrovčínová Tatiana, Mgr. 41 príz. 057/2440 662 tatiana.petrovcinova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - Ch, I, J, K Sivecká Silvia 40 príz. 057/2440 663 silvia.sivecka@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - F, Ha - Hn, L, Ľ, N, Ň, O, V, W Žigová Silvia, Mgr. 40 príz. 057/2440 663 silvia.zigova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - A, B, Ho - Hy Puškárová Andrea, Mgr. 43 príz. 057/2440 664 andrea.puskarova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - M, P, R Karoľová Júlia, Mgr. 43 príz. 057/2440 664 julia.karolova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca Džombová Miriama, Mgr. 43 príz. 057/2440 664 miriama.dzombova@upsvr.gov.sk
preukazy ŤZP, parkovacie preukazy, komplexné posudky - B, E, F, K, N, Ň, O, P Modráková Zuzana, Ing. Mgr. 34 príz. 057/2440 674 zuzan.modrakova@upsvr.gov.sk
preukazy ŤZP, parkovacie preukazy, komplexné posudky - Dz, Dž, G, H, Ch, I, J, L, Ľ, M; žiadosti o posúdenie na účely štátnych sociálnych dávok, posudzovanie na účely trhu práce A - Ž Packová Mária, Mgr. 34 príz. 057/2440 672 maria.packova@upsvr.gov.sk
preukazy ŤZP, parkovacie preukazy, komplexné posudky - A, C, Č, D, Ď, R, S, Š, T, Ť, U, Z, Ž, W Fedorková Ľuboslava, Mgr. 35 príz. 057/2440 673 luboslava.fedorkova@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť posudkoví lekári 147 4. posch. 057/2440 670 maria.curova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia, Obce: Černina, Pakostov, Ruská Kajňa, Turcovce, Nechválová Polianka, Hrubov, Zbudské Dlhé, Chlmec, Porúbka, Ptičie Gavulič Daniel, Mgr. 149 4 057/2440 370 daniel.gavulic@upsvr.gov.sk
koordinátor, Obce: Adidovce, Hažín nad Cirochou, Kamenica nad Cirochou, Kamienka, Kochanovce, Maškovce, Modrá nad Cirochou, Nižná Sitnica, Rovné, Udavské, Vyšná Jablonka, Vyšný Hrušov, Vyšná Sitnica, Jankovce, Jasenov, Prituľany, Rohožník, Veľopolie, Lackovce, Brekov, Ľubiša, Karná Vasil Adrián, Mgr. 148 4 057/2440 333 adrian.vasil@upsvr.gov.sk
koordinátorka, Obce: Baškovce, Brestov, Gruzovce, Hudcovce, Košarovce, Lukačovce, Myslina, Nižná Jablonka, Ohradzany, Papín, Rokytov pri Humennom, Ruská Poruba, Slovenská Volová, Sopkovce, Víťazovce, Závada, Závadka, Topoľovka, Dedačov, Hrabovec nad Laborcom, Jabloň, Koškovce, Lieskovec, Slovenské Krivé, Nižné Ladičkovce, Vyšné Ladičkovce, Hankovce, Zubné Alexovičová Bibiana 148 4 057/2440 333 bibiana.alexovicova@upsvr.gov.sk
koordinátorka, Mesto HE: mesto Humenné, Kostol sv. Košických Mučeníkov, ZŠ Laborecká, Ošetrovateľské centrum, ZŠ Pugačevova, ZŠ Kudlovská, 1. Tenisový klub, Cirkevná spojená škola, Hotelová akadémia, Centrum voľného času DÚHA, ZSS Akting, ZSS Slnečný dom, Gréckokatolícka charita Prešov, Arcidiecézna charita Košice Berdáková Marianna 148 4 057/2440 333 marianna.berdakova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
kontrolórka Kizlingová Ingrid, Ing. 132 3 057/2440 130 ingrid.kizlingova@upsvr.gov.sk
kontrolórka Forgáčová Mária 132 3 057/2440 130 maria.forgacova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Štefková Monika, Ing. 135 3 057/2440 700 monika.stefkova@upsvr.gov.sk
správa majetku, likvidácia CP Paličková Oľga, Mgr. 138 3 057/2440 709 olga.palickova@upsvr.gov.sk
štátna pokladňa, financovanie, rozpočet, pokladňa Kondrátová Viera, Ing. 136 3 057/2440 701 viera.kondratova@upsvr.gov
štátna pokladňa, financovanie, rozpočet, pokladňa Valaliková Ľudmila, Mgr. 136 3 057/2440 701 ludmila.valalikova@upsvr.gov.sk
učtáreň/SI, AOTP, NP, pohľadávky, archív Harviliková Jana, Mgr. 134 3 057/2440 702 jana.harvilikova@upsvr.gov
učtáreň/SI, AOTP, NP, pohľadávky, archív Varcholová Ivana, Ing. 134 3 057/2440 702 ivana.varcholova@upsvr.gov.sk
správa majetku, nájom, fakturácia, evidencia došlých faktúr a platobných poukazov, likvidácia CP Pľutová Jana, Mgr. 137 3 057/2440703 jana.plutova@upsvr.gov.sk
pohľadávky - správa Karšková Gabriela, Ing. 118 3 057/2440 704 gabriela.karskova@upsvr.gov.sk
pohľadávky - správa Grec Marián, JUDr. 118 3 057/2440 704 marian.grec@upsvr.gov.sk
verejné obstarávanie, správa majetku - skladové hospodárstvo Bartko Gabriel, Bc. 164 4 057/2440 705 gabriel.bartko@upsvr.gov.sk
podateľňa Hajdučko Martin, Mgr. 29 prízemie 057/2440 708, 057/2440 999 martin.hajducko@upsvr.gov.

Pracovisko Snina

Budovateľská 2204/11, 069 01 Snina 057/2441 999
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca úseku sociálnych vecí a rodiny Gribaničová Stanislava, Mgr. 40a 2 057/2441 105 stanislava.gribanicova@upsvr.gov.sk
podateľňa Štofirová Beáta 5 príz. 057/2441 999 beata.stofirova@upsvr.gov.sk
fax 5 prízemie 057/5441 109
AGENDA SPRÁVNEHO KONANIA
správne konanie Hrešková Miriam, Mgr. 27 1 057/2441 302 miriam.hreskova@upsvr.gov.sk
SPROSTREDKOVANIE PRÁCE, * SLUŽBY PRE ZAMESTNÁVATEĽA
Team leader (zastupovanie vedúcej oddelenia v čase jej neprítomnosti), Oznámenia o vyradení a dožiadania Čižmárová Blažena, Mgr. 30 1 057/2441 201 blazena.cizmarova@upsvr.gov.sk
agenda "R, S" Piteľová Katarína, Mgr. 21 1 057/2441 204 katarina.pitelova@upsvr.gov.sk
Katanová Mária, Bc. 22 2 057/2441 205 maria.katanova@upsvr.gov.sk
agenda "M, U, V, W, X, Y, Z, Ž" Cimová Jela, Mgr. 22 1 057/2441 205 jela.cimova@upsvr.gov.sk
agenda "C, Š, T, Ť" Ondiková Eva 23 1 057/2441 206 eva.ondikova@upsvr.gov.sk
agenda "A, B, Č" Pohlová Lucia, Mgr. 23 1 057/2441 206 lucia.pohlova@upsvr.gov.sk
agenda "F, J, L, Ľ, N, Ň, O, Ks - Ky" Miheli Martin, Mgr. 24 1 057/2441 207 martin.miheli@upsvr.gov.sk
agenda "H, Kr" Vaľko Vladimír, Ing. 24 1 057/2441 207 vladimir.valko@upsvr.gov.sk
agenda "G, Ch, I, Ka" Ceľuchová Ingrid, Mgr. 25 1 057/2441 208 ingrid.celuchova@upsvr.gov.sk
agenda "D, Ď, Dz, Dž, E, Ke" Zarembová Emília, Mgr. 25 1 057/2441 208 emilia.zarembova@upsvr.gov.sk
Volochová Stanislava 26 1 057/2441 209 stanislava.volochova@upsvr.gov.sk
agent - voľné pracovné miesta Gábor Štefan, Ing. 31 1 057/2441 271 stefan.gabor@upsvr.gov.sk
AGENDA PORADENSTVA
odborné poradenské služby Husnajová Vlasta, Ing. 32 1 057/2441 311 vlasta.husnajova@upsvr.gov.sk
Národný projekt Poskytovanie individualizovaných služieb znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie Zarembová Alexandra, Mgr. 33 1 057/2441 313 alexandra.zarembova@upsvr.gov.sk
„Pomáhame odídencom - poradenstvo“ - PORADCA Hromadková Lenka, Mgr. 33 1 057/2441 313 lenka.hromadkova@upsvr.gov.sk
„Pomáhame odídencom - poradenstvo“ - KOMUNIKÁTOR Buhajová Iveta, Mgr. 29 1 057/2441 314 iveta.buhajova@upsvr.gov.sk
„Pomáhame odídencom - poradenstvo“ - PORADCA Harman Martin, Mgr. 29 1 057/2441 314 martin.harman@upsvr.gov.sk
„Pomáhame odídencom - poradenstvo“ - PORADCA Charitunova Denisa, Ing. 29 1 057/2441 314 denisa.charitunova@upsvr.gov.sk
„Pomáhame odídencom - poradenstvo“ - PORADCA Vojtková Mária, Mgr. 29 1 057/2441 314 maria.vojtkova@upsvr.gov.sk
AGENDA HMOTNEJ NÚDZE, NÁHRADNÉHO VÝŽIVNÉHO A ŠTÁTNYCH SOCIÁLNYCH DÁVOK
pomoc v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky - A, C, Č, Dz, Dž, E, J, Ke, Ki, Kr, Kl, Km, L, Ľ, Ta- Te Becová Oľga, Mgr. 41 2 057/2441 554 olga.becova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a štátne sociálne dávky B, H, koordinácia ŠSD: B, C, Č, G, H, J, K - R, Š Hamuľaková Štefánia, Ing. 41 2 057/2441 554 stefania.hamulakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky - Ka, Ko, Ku, Š, U, V, Z, Ž, Ti - Ty, dotácie: mesto Chvostaľ Jozef, Ing. 42 2 057/2441 551 jozef.chvostal@upsvr.gov.sk
Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom Puškárová Jana, Ing. 42 2 057/2441 551 jana.puskarova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky - G, S Molnárová Marcela, Mgr. 54 2 057/2441 555 marcela.molnarova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky - Ch, N, Ň, O, P, R, dotácie obce Pohlová Ervína, Mgr. 54 2 057/2441 555 ervina.pohlova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky - D, Ď, F, I, M, koordinácia ŠSD: A, D, Ď, E, F, I, S, T - Ž Šebáková Iveta, Mgr. 43 2 057/2441 570 iveta.sebakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Fedáková Patrícia, Ing. 52 2 057/2441 553 patricia.fedakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Surová Jana, Mgr. 52 2 057/2441 553 jana.surova2@upsvr.gov.sk
Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom Badidová Kristína, Mgr. 43 2 057/2441 574 kristina.badidova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca Leňková Renáta, Mgr. 40 2 057/2441 106 renata.lenkova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca Lešková Blanka, Mgr. 40 2 057/2441 106 blanka.leskova@upsvr.gov.sk
AGENDA PRVÉHO KONTAKTU PRE HMOTNÚ NÚDZU, NÁHRADNÉ VÝŽIVNÉ A ŠTÁTNE SOCIÁLNE DÁVKY
agenda prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Dunajová Lýdia, Mgr. 20 1 057/2441 556 lydia.dunajova@upsvr.gov.sk
agenda prvého kontaktu pre hmotnú núdzu a náhradné výživné a štátne sociálne dávky Gerboc Kamil, Ing. 20 1 057/2441 552 kamil.gerboc@upsvr.gov.sk
AGENDA SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY
sociálnoprávna ochrana detí - S, Ť, U, V, W, Z, Ž, náhradná rodinná starostlivosť Dunajová Ľubica, Mgr. 49 2 057/2441 620 lubica.dunajova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - A, B, C, Č, D, Ď, Dz, Dž, F Šiškanová Stanislava, Mgr. 50 2 057/2441 624 stanislava.siskanova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - E, G, Ch, I, J, R, Š, T Špitaliková Marianna, Mgr. 50 2 057/2441 624 marianna.spitalikova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a PFO Britanová Marianna, PhDr. 46 2 057/2441 623 marianna.britanova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí H, K Matisová Eva, Bc. 45 2 057/2441 621 eva.matisova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - L, Ľ, M, N, Ň, O, P Petrová Lýdia, Mgr. 44 2 057/2441 622 lydia.petrova@upsvr.gov.sk
terenná sociálna práca Huňarová Lenka, Mgr. 48 2 057/2441 625 lenka.kotusova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Nováková Zuzana, Mgr. 48 2 057/2441 625 zuzana.novakova2@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Zimovčáková Stanislava, Mgr. 48 2 057/2441 625 stanislava.zimovcakova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Osahlová Mária, Mgr. 48 2 057/2441 625 maria.osahlova@upsvr.gov.sk
psychologička - referát poradensko-psychologických služieb Dobrocká Štefánia, Mgr. 51 2 057/2441 642 stefania.dobrocka@upsvr.gov.sk
AGENDA PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOV NA KOMPENZÁCIU ŤZP A POSUDKOVÝCH ČINNOSTÍ
posudková činnosť, preukazy ŤZP, parkovacie preukazy - N, Ň, O, R, Š, T, Ť, U, V, W, Z, Ž Andraščíková Antónia, PhDr. 9 príz. 057/2441 685 antonia.andrascikova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť, preukazy ŤZP, parkovacie preukazy - H, CH, I, J, K, L, Ľ, M, S Sirková Miriama, Mgr. 11 príz. 057/2441 684 miriama.sirkova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť, preukazy ŤZP, parkovacie preukazy - A, B, C, Č, D, Ď, Dz, Dž, E, F, G, P Kelemecová Anna, Mgr. 16 príz. 057/2441 683 anna.kelemecova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - A, B, C, Č, D, Ď, Dz, Dž, E, F, Ch, L, Ľ, M Ihnátová Ivana, Mgr. 15 príz. 057/2441 680 ivana.ihnatova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - G, H, I, J, K Starjaková Jana, Mgr. 15 príz. 057/2441 680 jana.starjakova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca Glogovská Adriana, Mgr. 16 príz. 057/2441 683 adriana.glogovska@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - N, Ň, O, P, R, S, Š, T, Ť, U, V, W, Z, Ž Dančíková Jana, PhDr. 14 príz. 057/2441 682 jana.dancikova@upsvr.gov.sk
AGENDA AKTIVAČNÉ CENTRUM
koordinátorka Frimmerová Vlasta 51 2 057/2441 331 vlasta.frimmerova@upsvr.gov.sk
koordinátor Maťovka Miroslav 51 2 057/2441 331 miroslav.matovka@upsvr.gov.sk
koordinátor Krupa Ján, Ing. 51 2 057/2441 331 jan.krupa@upsvr.gov.sk
koordinátor Gábor Štefan 51 2 057/2441 331 stefan.gabor2@upsvr.gov.sk
späť