Zákon č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov


1. Text zákona je prístupný na informačných tabuliach v budovách úradov práce, sociálnych
vecí a rodiny, v sieti internet na stránke Ústredia PSVR, stránke MPSVR SR, v Zbierke
zákonov, prípadne na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.


2. Schéma organizačnej štruktúry je podľa § 5 odst. 1 písm. a) zákona č.211/2000 Z.z. k
dispozícii na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v časti Ústredie PSVR -
Organizačná štruktúra. V tlačenej forme v priestoroch Ústredia PSVR.

3. Žiadosť o poskytnutie informácie sa podáva:

  • písomne prostredníctvom pošty na adresu:

    Župná 15, 945 01 Komárno 
  • písomne osobným podaním v podateľni úradu PSVR:

    Župná 15, 945 01 Komárno
  • telefonicky v pracovných dňoch na t. č.: 035/2443 101

  • prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: kn@upsvr.gov.sk
    alebo vyplnením elektronického formulára: Formulár žiadosti o informácie

4. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať
odvolanie v zmysle § 19 zákona č. 211/2000 Z.z. v zákonom stanovenej lehote

5. Sadzobník správnych poplatkov je k dispozícii na našej internetovej stránke. Cenník


 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac