Výberové konania na úradoch pre zamestnávateľov

Iveta Pastierová, tel.č. : 036/2440 420,

Možnosť využitia služieb úradov PSVR pri výberových konaniach Úrady v prípade záujmu zorganizujú pre zamestnávateľa výberové konanie (ďalej len „VK“)na obsadenie ponúkaných VPM“. Pod VK rozumieme obsadzovanie VPM formou priameho výberu zamestnávateľom, najmä z tých uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) a záujemcov o zamestnanie (ďalej len „ZoZ“), ktorí v zmysle kritérií stanovených zamestnávateľom spĺňajú podmienky zamestnávateľa a prechádzajú pred výberovým konaním. V prípade VK pre konkrétneho zamestnávateľa úkony súvisiace s VK zabezpečuje úrad PSVR v rámci svojej pôsobnosti. Pred uskutočnením VK je potrebné prerokovať a dohodnúť organizačné podmienky za účasti zástupcov obidvoch strán, úradu PSVR a zamestnávateľa alebo na základe dohovoru so zamestnávateľom, súčasťou ktorých je aj podrobný popis ponúkaných VPM a pracovných podmienok budúcich zamestnancov. Po prerokovaní a dohodnutí spomenutých organizačných podmienok týkajúcich sa VK zorganizuje úrad PSVR pre zamestnávateľa VK na obsadenie ponúkaných pracovných pozícií, na ktoré budú v zmysle kritérií stanovených zamestnávateľom pozvaní najvhodnejší klienti prostredníctvom kvalitatívneho predvýberu, resp. posúdením osobných predpokladov a následného finálneho výberu vhodných klientov, ktorí spĺňajú požiadavky zamestnávateľa. Úrad PSVR zabezpečí účasť klientov na VK vhodnou propagáciou s určením miesta konania, času, počtu ponúknutých VPM a účelu VK na vývesných úradných tabuliach úradu PSVR a prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov (internet, tlač, TV). Zamestnanec úradu na VK predstaví zamestnávateľa, uvedie dôvod uskutočnenia VK a informuje klientov o ich právach a povinnostiach a ďalšom postupe. Zamestnávateľ predstaví svoju firmu, resp. firmu, ktorú zastupuje (o. i. aj prostredníctvom dostupného technického vybavenia úradu PSVR) a špecifikuje požiadavky na budúceho zamestnanca. V rámci priestoru na diskusiu sú zodpovedané otázky zo strany zúčastnených klientov. Po ukončení oficiálnej časti VK nasleduje samotný výber budúcich zamestnancov prostredníctvom individuálnych rozhovorov so zamestnávateľom. Zamestnávateľ môže využiť pri výberovom konaní formu dotazníka alebo vedomostného testu (prípadne testu zručnosti práce s PC), poskytnúť priestor na prehliadku pracoviska a firmy, odskúšať na mieste pracoviska zručnosti klientov v danej profesii a pod. Konečný výber a obsadenie VPM je plne v kompetencii zamestnávateľa, úrad nezasahuje do slobodného rozhodovania zamestnávateľa.

Miesto VK po dohode môže byť ako v priestoroch úradu, tak aj u zamestnávateľa.

 

Bližšie informácie k postupua orgánizácií Vám poskytnú agenti pre VPM :

Ing. Ľuboš Kasan     036/2440 220, mobil: 0902 968 817,  e-mail:  lubos.kasan@upsvr.gov.sk

Bc. Iveta Pastierová 036/2440 420, mobil: 0902 968 827,  e-mail:  iveta.pastierova@upsvr.gov.sk

Bc. Jozef Pastier       036/2440 324,                                  e-mail: jozef.pastier@upsvr.gov.sk

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.10.2015
Dátum aktualizácie: 25.08.2021
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac