Užitočné informácie pre občanov Ukrajiny/Корисна інформація для громадян України/Useful information for citizens of Ukraine

Informácie o dočasnom útočisku, statuse Odídenca, ako aj zamestnaní a aktuálnej humanitárnej pomoci/Інформація про тимчасовий притулок, статус біженця, а також про працевлаштування та поточної гуманітарної допомоги / Information on temporary refuge, refugee status, as well as employment and current humanitarian aid.

Najčastejšie otázky a odpovede pre občanov Ukrajiny so štatútom dočasného útočiska [ PDF]

Aktuálna informácia

Podpora pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím zo strany UNICEF a IOM [ PDF]

Informácia o finančnej podpore poskytovanej medzinárodnými organizáciami  [ PDF]

Oznámenie o výplate pomoci v hmotnej núdzi

Výplata dávok v hmotnej núdzi v mesiaci máj 2022 bude prebiehať v období od 18.05.2022 do 27.05.2022 podľa miesta výplaty, ktoré ste uviedli v žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi alebo ste ho oznámili úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

Všeobecné informácie

Podrobnejšie informácie a najčastejšie otázky ohľadne príchodu na územie Slovenska nájdete na stránke: https://ua.gov.sk/

Informácie pre občanov, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine a pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny zverejňuje aj Ministerstvo zahraničných vecí SR.  

Dočasné útočisko

O dočasné útočisko môžu požiadať občania Ukrajiny a osoby, ktoré mali na Ukrajine medzinárodnú alebo rovnocennú vnútroštátnu ochranu a ich rodinní príslušníci (pokiaľ rodina bývala na Ukrajine pred 24. februárom 2022).

  • manžel
  • maloleté dieťa osoby alebo jej manžela
  • rodič maloletého dieťaťa (iba v prípade dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny)
  • iný blízky príbuzný, ktorý žil v spoločnej domácnosti s občanom Ukrajiny alebo s osobou s udelenou ochranou a bol na svojho príbuzného úplne alebo čiastočne odkázaný.

O poskytnutie dočasného útočiska môže požiadať aj cudzinec, ktorý nie je občanom Ukrajiny, má na území Ukrajiny trvalý pobyt a nemôže sa vrátiť za bezpečných a stabilných podmienok do svojej krajiny alebo regiónu.

Dočasné útočisko bude zatiaľ poskytované do 4.marca 2023.

Občanom Ukrajiny, ktorým sa poskytlo dočasné útočisko, vydávajú preukaz príslušné útvary Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ. V zmysle zákona o azyle  sa im vydá doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením dočasné útočisko.

Zamestnanie

Zamestnávateľ môže zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny v zmysle § 23a ods. 1 písm. k) zákona o službách zamestnanosti, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko. V prípade zamestnania tohto štátneho príslušníka tretej krajiny sa nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ani povolenie na zamestnanie.

Zamestnanie môže byť formou pracovného pomeru (t.j. na pracovnú zmluvu) alebo formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Zamestnávateľ má v zmysle zákona o službách zamestnanosti povinnosť na predpísanom formulári – informačná karta – poskytnúť príslušnému úradu práce podľa miesta výkonu práce údaje o zamestnaní, najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania. K informačnej karte zamestnávateľ doloží kópiu pracovnoprávneho vzťahu a kópiu dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“, od 30.marca 2022 s novým označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“.

Štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný v zmysle § 23a ods. 1 písm. k) zákona o službách zamestnanosti môže byť aj dočasne pridelený na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE OBČANOV UKRAJINY K ZAMESTNANIU [ PDF]

Dotazník pre občana Ukrajiny na zistenie zaradenia na trh práce [ DOCX]

Hmotná núdza

Cudzinec prichádzajúci z Ukrajiny, ktorý sa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny preukáže preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, resp. dokladom o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC" spĺňa podmienku na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi. K poskytovaniu pomoci odídencom odporúčame bližšie pozrieť vyššie uvedenú informáciu k poskytovaniu finančnej podpory medzinárodnými organizáciami.

Žiadosť na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi podáva Ukrajinec na úrade, v ktorého územnej pôsobnosti sa nachádza.

Utečencom z Ukrajiny patrí základná dávka aj príspevky v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako u občanov SR. Jedinou výnimkou je príspevok na nezaopatrené dieťa, ktorý bude patriť na každé dieťa vo veku, v ktorom by inak plnilo povinnú školskú dochádzku, aj keď ju v súčasnosti neplní.

Utečenci z Ukrajiny v súčasnosti nemajú nárok na aktivačný príspevok ani na príspevok na bývanie. Cudzinci, ktorí budú ubytovaní na základe zmluvy o ubytovaní, totiž nesplnia podmienky na poskytovanie príspevku na bývanie.

Pri určovaní okruhu spoločne posudzovaných osôb sa za členov domácnosti budú považovať iba osoby, ktoré sa nachádzajú na území SR.

Dávku v hmotnej núdzi si môžu poberatelia dávok v hmotnej núdzi prevziať na pošte v mieste ubytovania, resp. na  ktorejkoľvek pošte v rámci Slovenska, na základe predloženia identifikačného dokladu. K prevzatiu dávok je potrebné overiť meno, priezvisko a rodné číslo utečenca z Ukrajiny, tieto údaje pošta overuje z dokladu o tolerovanom pobyte.

Pomoc v hmotnej núdzi sa vypláca nasledujúci kalendárny mesiac po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi.

Pomoc v hmotnej núdzi sa vypláca  v nasledujúcich termínoch:

a)        poštovým okruhom - v druhej polovici kalendárneho mesiaca (najskôr 18. deň v mesiaci)

b)        prevodom na bankový účet - v polovici kalendárneho mesiaca (približne 15. deň mesiaca)

Výšky dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k nej nájdete tu: Sumy dávky a príspevkov od 01.01.2022 > ÚPSVaR (gov.sk)

Žiadosť o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi (UA-SK) [ DOCX]

Žiadosť o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi (EN-SK) [ DOCX]

Žiadosť o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi (SK) [ DOCX]

Dotácie na deti

Dieťaťu utečenca, azylanta, alebo iného cudzinca legálne sa zdržiavajúceho na území SR, ktoré bude navštevovať materskú školu alebo základnú školu a splní podmienky pre poskytnutie dotácie (zúčastní sa výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole, odoberie stravu a patrí do niektorej z oprávnených skupín detí), je možné poskytnúť aj dotáciu na stravu.

1. Túto dotáciu je možné poskytnúť deťom z domácností, ktoré poberajú pomoc v hmotnej núdzi alebo navštevujú materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

2. Rodine, ktorá nepožiadala o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi, resp. o poskytnutie pomoci v hmotnej požiadala až po začlenení dieťaťa do výchovno-vzdelávacieho procesu, môže byť  dotácia na stravu poskytnutá v prípade, ak dieťa navštevuje základnú školu, alebo posledný ročník materskej školy aj z titulu, že zákonný zástupca dieťaťa si na toto dieťa nemôže uplatniť tzv. zvýšený daňový bonus podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Túto skutočnosť zákonný zástupca dieťaťa, preukazuje čestným vyhlásením (UA-SK [ DOCX], EN-SK [ DOCX]),

3. Dotáciu na stravu je možné poskytnúť aj dieťaťu, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu, ak je toto dieťa z domácnosti, ktorej príjem je mesiac pred uplatnením žiadosti o dotáciu na stravu najviac vo výške životného minima. V takomto prípade zákonný zástupca dieťaťa predkladá formulár na posúdenie príjmu [ DOCX] na úrad v územnom obvode, v ktorom sa domácnosť na území SR zdržiava.

Na poskytnutie dotácie na stravu je potrebné sa informovať pri zápise dieťaťa do materskej školy alebo základnej školy, pričom zriaďovateľ školy príp. úrad usmerní rodiča k ďalšiemu postupu.  
Zriaďovateľ príp. úrad, majú k vybaveniu dotácie na stravu pre rodiča k dispozícii aj vyššie uvedené tlačivá - čestné vyhlásenie a formulár na posúdenie príjmu.

Deťom z Ukrajiny integrovaným do škôl v súlade so zákonom o dotáciách za splnenia jeho podmienok bude možné poskytnúť od mesiaca september 2022 aj dotácie na školské potreby.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE OBČANOV UKRAJINY K HMOTNEJ NÚDZI A DOTÁCIÁM NA DETI [ PDF]

Štátne sociálne dávky

Občania Ukrajiny so statusom dočasného útočiska nemajú nárok na štátne sociálne dávky ako prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, náhradné výživné, príspevok na pohreb či príspevok pri narodení dieťaťa. K týmto štátnym sociálnym dávkam sa vzťahuje podmienka  prechodného alebo trvalého pobytu.

Občania Ukrajiny  môžu mať nárok napr. na rodičovský príspevok či prídavok na dieťa, ak  rodič dieťaťa vykonáva zárobkovú činnosť v SR  a má tu prechodný pobyt.  

Uznesenie vlády SR č. 93/2022 účinného od 30.3.2022 definuje osobu s osobitnou ochranou (občanov Ukrajiny), ktorou je  fyzická osoba:

  1. ktorej sa poskytuje dočasné útočisko
  2. ktorá je žiadateľom o azyl alebo doplnkovú ochranu
  3. ktorá získala prechodný pobyt.

V zmysle uvedeného uznesenia  si môžu občania Ukrajiny so statusom osoby s osobitnou ochranou uplatniť:  

- príspevok na starostlivosť o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom (žiadateľ aj dieťa musia byť osobami s osobitnou ochranou) a žiadateľ vykonáva zárobkovú činnosť.

Príspevok na starostlivosť o dieťa

280 €  mesačne

ak ide o súkromné zariadenie, resp. právnická alebo fyzická  osoba na živnosť

80 €  mesačne

ak ide o zariadenie zriadené obcou alebo orgánom štátnej správy v školstve

41,10 € mesačne

starostlivosť zabezpečuje iná osoba – nie na živnosť alebo rodič dieťaťa

  • príspevky, ktorými štát podporuje náhradnú starostlivosť o dieťa:

Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti:

 

829,86 €

Jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti (nárok vzniká ak dieťa je osoba s osobitnou ochranou, u náhradného rodiča sa pobyt neskúma)

199,20 € mesačne (dieťa do 10 rokov)

Opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti (nárok vzniká ak dieťa je osoba s osobitnou ochranou, u náhradného rodiča sa pobyt neskúma)

229,00 € mesačne (dieťa nad 10 do 15 rokov)

248,90 € mesačne (dieťa nad 15 rokov)

194,20 € mesačne

Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi (nárok vzniká ak dieťa je osoba s osobitnou ochranou,  náhradný rodič má na území SR trvalý alebo prechodný pobyt)

+ 138,40 € mesačne, ak sa náhradný rodič osobne stará o tri deti a viac detí, ktorí sú súrodenci

Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa (SK-UA) [ DOCX]

Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa (SK-EN) [ DOCX]

Maloletí bez sprievodu

V prípade maloletých bez sprievodu, inými slovami detí, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky a nachádzajú sa na Slovensku bez sprievodu rodiča alebo inej plnoletej osoby, ktorej by mohli byť zverené do starostlivosti, sa Slovenská republika riadi platnou legislatívou (slovenskou i európskou).

Keď sa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny o takomto dieťati dozvie, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorého obvode sa dieťa nachádza, je povinný bezodkladne podať súdu návrh na vydanie neodkladného opatrenia, zabezpečiť uspokojenie základných životných potrieb dieťaťa a jeho prijatie do centra pre deti a rodiny. Proces je veľmi rýchly.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny priamo komunikuje s úradmi a zariadeniami, okrem iného koordinuje obsadzovanie voľných miest v centrách pre deti a rodiny. V aktuálnej situácii má ústredie pripravené centrá pre deti a rodiny pre maloletých bez sprievodu, ktoré sa o nich postarajú. Ich kapacity boli rozšírené.

Ústredie práce ďalej v tejto veci stanovuje úlohy pre úrady práce, spravuje voľné kapacity, riadi prevozy detí, rieši problematické situácie.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE OBČANOV UKRAJINY K MALOLETÝM DEŤOM BEZ SPRIEVODU [ PDF]

Humanitárna pomoc

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR úzko spolupracuje s Arcidiecéznou charitou Košice, ktorá už vyhlásila celoslovenskú zbierku na pomoc ľuďom na Ukrajine. Okrem humanitárnej pomoci pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou, je charita pripravená poskytnúť predovšetkým rodinám s deťmi aj ubytovanie vo svojich zariadeniach, ktoré sú rozmiestnené na východe Slovenska. 

Rezort práce zostáva nápomocný a v prípade potreby im zabezpečí zásoby dezinfekčných prostriedkov, rovnako ďalšie ochranné pomôcky ako sú rúška, ochranné obleky či testy.

Link na výzvu: Charita vyhlasuje zbierku: Pomôžme ľuďom na Ukrajine!

Prostredníctvom iniciatívy Kto pomôže Ukrajine môžete prispieť ľubovoľnou sumou, 100 percent vyzbieraných peňazí pôjde na humanitárnu pomoc pre Ukrajinu, prípadne na pomoc Ukrajinkám a Ukrajincom, ktorí budú hľadať bezpečie na našom území.

Informácie o aktuálnych zbierkach zverejňuje aj Ministerstvo zahraničných vecí SR: https://www.mzv.sk/ukrajina

Ubytovanie

Informácie o možnostiach ubytovania nájdu Ukrajinci prichádzajúci na Slovensko na webovej stránke pomocpreukrajinu.sk. Ide o kompletnú ponuku štátneho, súkromného a hotelového ubytovania aj s kontaktmi a počtom voľných lôžok, ktoré sú k dispozícii.Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 03.03.2022
Dátum aktualizácie: 13.05.2022

Tlačiť