Národný projekt „Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“

Cieľ projektu

V rámci projektu „Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“ môže úrad poskytnúť finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest zamestnávateľovi, ktorý prijme do pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vo veku 50 rokov a viac na dobu minimálne 12 mesiacov.

Cieľová skupina 

Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie podľa § 8 ods. 1) písm. b) zákona o službách zamestnanosti - občan starší ako 50 rokov veku. Podmienkou je právoplatné zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, bez ohľadu na dĺžku doby evidencie.

Cieľová skupina musí byť vždy z oprávneného územia národného projektu, t.j. zo všetkých samosprávnych krajov SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výška finančných príspevkov

Príspevok na úhradu časti preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom, najviac vo výške 467,77 EUR pre rok 2017, čo predstavuje 1,5 násobok sumy preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku v ktorom sa príspevok poskytuje.

Bližšie informácie:

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a Európskeho sociálneho fondu,

tel.: 035/2440 406 (Ing. Kornélia Recsková, Eva Dolníková)


 

Dátum vytvorenia stránky: 11.01.2017
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac