Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“

Cieľ projektu

Získanie alebo zvýšenie a  prehlbovanie odborných zručností, vedomostí a praktických skúseností mladých ľudí do 29 rokov veku, ktoré zodpovedajú najmä ich dosiahnutému stupňu vzdelania v príslušnej skupine učebných odborov alebo študijných odborov formou mentorovaného zapracovania a praxe u zamestnávateľa, ktorý vytvorí pracovné miesto za účelom umiestnenia sa a udržania sa na trhu práce. 

Cieľová skupina

-   UoZ  vo  veku  do  25 rokov (25 rokov  mínus 1 deň)  vedení  v evidencii  UoZ  minimálne 3 mesiace, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave,

-   UoZ  vo veku  do  29 rokov (29 rokov  mínus  1 deň)  vedení  v evidencii  UoZ  minimálne 6 mesiacov, s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných UoZ.

Výška finančných príspevkov

Úrad poskytuje zamestnávateľovi na mentorované zapracovanie a prax na jedno vytvorené pracovné miesto:

Finančný príspevok na mentorovanie

  • vo výške najviac 73,51 EUR /1 mentorovaný zamestnanec/ 1 mesiac (t.j. 12,5 % z minimálnej CCP na rok 2017),
  • poskytovanie - vyplatený jednorázovo za celé obdobie mentorovania po jeho skončení.

Finančný príspevok na úhradu časti CCP zamestnanca, ktorý bol prijatý do pracovného pomeru na mentorované zapracovanie a prax

  • vo výške najviac 95 % CCP  zamestnanca, najviac vo výške ½ minimálnej CCP na rok 2017, t. j. maximálne 294,05 EUR pri ½ pracovnom úväzku,
  • poskytovanie – mesačne počas mentorovaného zapracovania a praxe, t.j. celkom počas najviac 9 mesiacov.

Finančný príspevok   na   úhradu   časti   nevyhnutných    nákladov    súvisiacich s mentorovaným zapracovaním a praxou

  • na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie, najviac vo výške 59,89 EUR (t.j. 5 % z CCP na rok 2017 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za 1 – 3 štvrťrok 2016),
  • poskytovanie - 1 x počas  mentorovaného zapracovania + 1 x počas praxe.

Maximálna  výška finančných  príspevkov na  1 vytvorené pracovné  miesto  počas  najviac 9 mesiacov pre rok 2017 je najviac vo výške 3 207,29 Eur. 

Bližšie informácie poskytne:

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

 tel.: 035/2440 404  (Mgr. Havlíková, Mgr. Ščevlíková)


 

Dátum vytvorenia stránky: 11.01.2017
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac