Aktuálne nástroje aktívnej politiky trhu práce

Nástroje aktívnej politiky trhu práce

 

 v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 • §54 predtým §52a - Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
 • §52 - Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo samosprávny kraj
 • NP — „PRACUJ, ZMEŇ SVOJ ŽIVOT“ - aktivita č. 2 „Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb “
 • NP — „Projekt na podporu vytvárania pracovných miest v odvetví poľnohospodárstva“
 • NP — „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“

§54 predtým §52a - Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby

 

Dobrovoľnícka služba je forma aktivácie uchádzača o zamestnanie vykonávaním dobrovoľníckej činnosti, ktorej cieľom je získanie praktických skúseností pre potreby trhu práce. Dobrovoľnícka služba je určená na poskytnutie pomoci pri starostlivosti o nezamestnané osoby občanov so zdravotným postihnutím, imigrantov, osoby po návrate z výkonu trestu odňatia slobody, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti a ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, rodinu alebo pri poskytovaní verejnoprospešných služieb a ďalších služieb v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu, pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivostico ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, pri uskutočňovaní kultúrnych alebo zbierkových charitatívnych akcií pre osoby podľa tohto ustanovenia, pri ochrane spotrebiteľa a v oblasti styku s verejnosťou a pri prírodných katastrofách, ekologických katastrofách, humanitárnej pomoci a v civilnej ochrane.

Dobrovoľnícku službu vykonáva uchádzač o zamestnanie v rozsahu 20 hodín týždenne nepretržite najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá svoju činnosť v niektorej z oblastí nevykonáva za účelom dosiahnutia zisku.

Počas vykonávania dobrovoľníckej služby úrad poskytuje:

-   Uchádzačovi o zamestnanie paušálny príspevok vo výške sumy životného minima v sume 214,83 € na úhradu nevyhnutných výdavkov na stravovanie, ubytovanie   a výdavkov na cestovné z miesta jeho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta vykonávania dobrovoľníckej služby.

-   Právnickej alebo fyzickej osobe sa poskytuje príspevok na úhradu nákladov spojených s dobrovoľnícku službou na základe uzatvorenej písomnej dohody s úradom.

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode sa dobrovoľnícka služba vykonáva.

 

Kontakt:             adriana.kostelanska@upsvr.gov.sk               t.č. 042/2440 457

                          dagmar.poduselova@upsvr.gov.sk              t.č. 042/2440 455

 

 §52 - Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo samosprávny kraj

             

Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, t.j. 12 mes. v evidencii a súčasne je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 

Menšie obecné služby sú určené na zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce, starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, podporu vzdelávania, rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností obce v sociálnej oblasti, rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže a na rozvoj a podporu komunitnej činnosti.

Menšie obecné služby pre obec uchádzač o zamestnanie vykonáva nepretržite najviac počas 6 kalendárnych mesiacov v rozsahu najviac 20 hodín týždenne okrem týždňa, v ktorom sa aktivačná činnosť začala, s možnosťou jej opakovaného vykonávania najviac počas ďalších 12 kalendárnych mesiacov a s úradom uzatvára písomnú dohodu.

Úrad poskytuje obci príspevok, ktorý možno použiť na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť.

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza. 

 

Kontakt:          dagmar.poduselova@upsvr.gov.sk                  t.č. 042/2440 455

 

NP — „PRACUJ, ZMEŇ SVOJ ŽIVOT“ aktivita č. 2 „Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb “

 

Úrad poskytne finančný príspevok zamestnávateľovi, ktorý príjme na vytvorené pracovné miesto UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny, ak pracovný pomer je dohodnutý v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času, minimálne na 9 mesiacov.

Cieľová skupina -     UoZ podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti, vedený v evidencii UoZ najmenej 1 mesiac.

Oprávneným žiadateľom je zamestnávateľ podľa § 3 ods. 1 a ods. 2 písm. a), b) a c) zákona o službách zamestnanosti, ktorý je registrovaným poskytovateľom s ociálnych služieb podľa § 12 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výška finančného príspevku je 95 % z CCP zamestnanca, najviac však vo výške 1 366,59 € /mesiac, t.j. za obdobie 9 mesiacov —12 299,31 €.

Výška príspevku zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas. Ak bude pracovný pomer dohodnutý v rozsahu menej ako je rozsah ustanoveného týždenného pracovného času, výška príspevku sa pomerne kráti.

Žiadosti a povinné prílohy k žiadosti žiadateľ predkladá v jednom origináli na územne príslušný úrad, kde žiadateľ vytvára pracovné miesto.

Elektronická verzia formulárov je k dispozícii aj na internetovej stránke ústredia http://www.upsvr.gov.sk.

Žiadosť musí byť potvrdená originálnym podpisom štatutárneho zástupcu žiadateľa a označená odtlačkom pečiatky alebo podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.

 

POSLEDNÝ DÁTUM NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTI JE 4.12.2020 ! 

 

Kontakt:           adriana.kostelanska@upsvr.gov.sk               t.č. 042/2440 457

NP — „Projekt na podporu vytvárania pracovných miest v odvetví poľnohospodárstva“

 

Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie príspevku zamestnávateľovi na úhradu preddavkov na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom a zamestnancom.

Cieľom projektu je podpora vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“), najmä dlhodobo nezamestnaných UoZ a UoZ bez vzdelania a s nízkym vzdelaním v odvetví poľnohospodárstva. 

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA: zamestnávatelia podľa § 3 zákona o službách zamestnanosti, pôsobiaci v odvetví poľnohospodárstva, výhradne podľa SK NACE Rev. 2 v triede A – podtriedy:

¨ 01.1     Pestovanie netrvácnych plodín,

¨ 01.2     Pestovanie trvácnych plodín,

¨ 01.3     Rozmnožovanie rastlín,

¨ 01.4     Chov zvierat,

¨ 01.61   Služby súvisiace s pestovaním plodín,

¨ 01.62   Služby súvisiace s chovom zvierat,

¨ 01.63   Služby súvisiace so zberom úrody.

 

OPRÁVNENÁ CIEĽOVÁ SKUPINA:

V prípade poskytnutia finančného príspevku podľa Schémy DM č. 7/2015:

 • UoZ podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti, vedený v evidencii UoZ minimálne 3 mesiace,
 • znevýhodnený uchádzač o zamestnanie (ďalej len ,,ZUoZ) podľa § 8 ods. 1 písm. d),vedený v evidencii UoZ minimálne 3 mesiace,
 • ZUoZ podľa § 8 ods. 1 písm. c).

UoZ môže byť do projektu zaradený aj opakovane.

Charakteristika podporovaného vytvoreného miesta :

Pracovný pomer môže byť dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného času na dobu určitú (1 mesiac, 2 mesiace, 3 mesiace, 4 mesiace, 5 mesiacov, 6 mesiacov) alebo na dobu neurčitú.

Príspevok sa poskytuje mesačne, najdlhšie po dobu 6 mesiacov na úhradu preddavkov na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom a zamestnancom, najviac vo výške poistného vypočítaného z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2019 - pre rok 2020 maximálne vo výške 530,69 €/mesiac, z toho:

 •  výška príspevku na odvody zamestnávateľa maximálne vo výške 384,37 €/mesiac

     Ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší čas, výška finančného príspevku sa  pomerne kráti (pri pracovnom pomere v rozsahu najmenej ½ ustanoveného týždenného pracovného času max. 192,18 €).

 • výška príspevku na odvody zamestnanca maximálne vo výške 146,32 €/mesiac (pri pracovnom pomere v rozsahu najmenej ½ ustanoveného týždenného pracovného času max. 73,16 €).

 

Príspevok, ktorý bude poskytnutý zamestnávateľovi na odvody platené zamestnancom, je zamestnávateľ povinný vyplatiť zamestnancovi mesačne pozadu spolu so mzdou v termíne určenom na výplatu mzdy.

Finančný príspevok, ktorý zamestnávateľ vyplatí zamestnancom, za odvody platené zamestnancom podľa § 9 ods. 2 písm. d) zákona o daní z príjmov nepodlieha dani z príjmu.

Mzda uvádzaná v žiadosti je záväzná. Deklarovanú výšku mzdy je možné meniť iba smerom nahor.

Za vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 1-6 mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov. Ak nedošlo k zvýšeniu počtu pracovných miest podľa predchádzajúcej vety, zamestnávateľ je povinný preukázať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti (§ 63 ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonníka práce v znení neskorších predpisov). 

V prípade predčasného skončenia pracovného pomeru zamestnanca, na ktorého pracovné miesto sa poskytuje príspevok, môže zamestnávateľ preobsadiť pracovné miesto iným  UoZ / ZuoZ z oprávnenej cieľovej skupiny v lehote do 30 kalendárnych dní  od jeho uvoľnenia. Počas doby neobsadenia pracovného miesta sa príspevok na neobsadené pracovné miesto neposkytuje.

 

Kontakt:             dagmar.poduselova@upsvr.gov.sk            t.č. 042/2440 455

 

NP — „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“

 

Cieľom projektu je poskytnúť materským školám podporu na udržanie pracovných miest formou poskytovania príspevku z dôvodu vyhlásenia a trvania mimoriadnej situácie a odstránením jej následkov.

Oprávneným obdobím projektu je obdobie odo dňa zakázania prevádzky zariadení, vrátane zariadení pre deti, na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, a to od 13.03.2020 počas trvania MS a po jej skončení, najdlhšie však do 30.06.2020.

Oprávneným žiadateľom je zamestnávateľ, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udrží pracovné miesta v materskej škole aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Zamestnávateľom pre účely tohto projektu je:

 1. Materská škola s právnou subjektivitou.
 2. Zriaďovateľ materskej školy v prípade materskej školy bez právnej subjektivity.

Pod materskou školou sa rozumie aj organizačná zložka materská škola v prípade subjektov Základná škola s materskou školou, Spojená škola a elokované pracovisko.

Materská škola musí byť zaradená do Siete škôl a školských zariadení SR.

 

Neoprávneným žiadateľom je subjekt, ktorého:

 • verejné zdroje predstavujú menej ako 51 % z celkových zdrojov,
 • zriaďovateľom je Okresný úrad v sídle kraja.

OPRÁVNENÁ CIEĽOVÁ SKUPINA:

Pedagogickí a odborní zamestnanci materských škôl, resp. zriaďovateľa s podmienkou výkonu práce v materskej škole, ak MŠ nemá právnu subjektivitu.

Nepedagogickí zamestnanci materských škôl, resp. zriaďovateľa s podmienkou výkonu práce v materskej škole v prípade, ak MŠ nemá právnu subjektivitu.

Za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevku považuje zamestnanec v pracovnom pomere. Nárok na poskytnutie príspevku nie je možné uplatniť napríklad na zamestnanca pracujúceho na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Zamestnávateľ si môže žiadať o poskytnutie príspevku len na zamestnancov, ktorí sú ku dňu podania žiadosti v pracovnom pomere a ktorí nie sú vo výpovednej dobe.

Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov za čas, po ktorý poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR), za prácu nadčas.

Do cieľovej skupiny patrí len zamestnanec s dňom nástupu do práce najneskôr 01.03.2020.

 

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY:

Za oprávnený výdavok sa považuje príspevok na úhradu časti mzdy zamestnanca vo výške 80 % hrubej mesačnej mzdy, najviac vo výške 1 100,00 eur na jedného zamestnanca a na mesiac.

POSTUP UPLATNENIA NÁROKU NA PRÍSPEVOK:

¨ Žiadateľ podáva žiadosť, ktorej súčasťou je aj výkaz pre priznanie príspevku.

¨ Žiadateľ, ktorého financovanie z verejných zdrojov predstavuje od 51% do 80% (vrátane) z celkových zdrojov, má povinnosť uviesť do žiadosti aj link web stránky, kde má zverejnený výkaz ziskov a strát a/alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za obdobie minimálne posledných dvoch rokov.

¨ Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku musí byť predložená na formulári Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku, ktorej súčasťou je aj výkaz pre priznanie príspevku. Formulár žiadosti je zverejnený na stránke www.slovensko.sk

¨ Žiadosť predkladá žiadateľ formou elektronického podania prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy - slovensko.sk podpísaného oprávnenou osobou kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo elektronickou pečaťou do elektronickej schránky úradu práce, v ktorého územnom obvode budú pracovné miesta udržané. V prípade, ak má žiadateľ zriadených viac materských škôl v rôznych územných obvodoch, žiadosť sa podáva podľa sídla žiadateľa.

Príspevok sa poskytuje žiadateľovi bezodkladne na základe Oznámenia o poskytnutí finančného príspevku.

 

Kontakt:        adriana.kostelanska@upsvr.gov.sk                  t.č. 042/2440 457

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.11.2020
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Bezplatné právne služby

Mesto Považská Bystrica 

každú STREDU poskytuje

BEZPLATNÚ PRÁVNU SLUŽBU

od 14.00 do 17.00 hod.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v klientskom centre mestského úradu na prízemí.

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac