Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2018

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY PEZINOK

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok

                                                                                                               V Pezinku 22.06.2017

 

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2018

 

OPATRENIA SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok vypracoval a zverejňuje na základe priorít schválených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave na rok 2018

 

plán vykonávania opatrení

 

pre svoj územný obvod, ktorého súčasťou sú aj podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia vykonávania opatrení akreditovanými subjektmi v oblasti

 

„ opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“

 

v zmysle § 73 ods. 2 písm. e) bod 10 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Priorita č. 1.:

Zabezpečenie vykonávania odborných metód práce na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa /§ 11 ods. 3 písm. b, bod 2.) zákona č. 305/2005 Z.z./.

 

Cieľom priority je úprava rodinných pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa.

 

Cieľovou skupinou budú dysfunkčné rodiny s maloletými deťmi ich rodinnom prostredí a  potrebujú odbornú pomoc. Maloleté deti sú v evidencii oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Predpokladaný počet rodín: 16

Harmonogram zabezpečenia priority:

marec 2018 – zverejnenie výzvy, uzatvorenie zmluvy

apríl - december 2018 – realizácia prostredníctvom AS

december 2018 – vyúčtovanie

Navrhovanú prioritu zabezpečíme prostredníctvom výziev na podávanie projektov akreditovanými subjektmi.

 

Po oznámení výšky finančných prostriedkov Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pridelených na zabezpečenie priorít pripravíme výzvu na podávanie projektov akreditovanými subjektmi.

Celkový počet rodín zapojených do uvedeného opatrenia bude závisieť od aktuálnej potreby a od výšky pridelených finančných prostriedkov.

 

                                                                                           Mgr. Renáta Zárecká

                                                                         riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny

Vypracovala: Mgr. Elena Jaslovská


 

Dátum vytvorenia stránky: 27.06.2017
späť
 Úradné hodiny

Úradné hodiny
Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac