Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2019 pre územný obvod ÚPSVR Pezinok

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY PEZINOK        

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok

                                                                                                                                                                                                                            Pezinok. 29.6.2018    

 

 

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2019 pre územný obvod ÚPSVR Pezinok

 

Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave bola na rok 2019 schválená jedna priorita na základe aktuálnych regionálnych potrieb.

ÚPSVR Pezinok na základe schválenej priority vypracoval a zverejňuje plán vykonávania opatrení podľa § 89 ods. 4 písm. d/ zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia vykonávania opatrení akreditovanými subjektmi úrad zverejní na vývesných úradných tabuliach v Pezinku a na webovej stránke úradu www.upsvar.sk/pk .

 

 

Schválená priorita na rok 2019:

 

Priorita č. 1.:

Zabezpečenie vykonávania odborných metód na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa /§ 11 ods. 3 písm. b, bod 2.) zákona č. 305/2005 Z.z./. v znení neskorších predpisov

 

Cieľom priority: je úprava rodinných pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa, podpora obnovy rodinného prostredia, kde bolo dieťa vyňaté alebo ktorému hrozí vyňatie z rodinného prostredia na základe neodkladného opatrenia, výchovného opatrenia alebo rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti. Akreditovaný subjekt by mal vykonávať intenzívnu terénnu prácu v prirodzenom prostredí rodiny. Zameranú na rozvoj rodičovských funkcií a zručností, zvládanie konfliktov v rodine a elimináciu sociálno-patologických javov v správaní dieťaťa.

Cieľová skupina: dysfunkčné rodiny s maloletými deťmi ich rodinnom prostredí, ktoré  potrebujú odbornú pomoc. Maloleté deti sú v evidencii oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a je u nich identifikovaná miera ohrozenia.

Predpokladaný počet rodín: 10

            Miesto výkonu práce: prirodzené rodinné prostredie, zariadenie na výkon rozhodnutia súdu, kde je dieťa umiestnené. Akreditovaný subjekt bude vykonávať opatrenia SPODaSK pre  maloleté deti nachádzajúce sa na území okresov Pezinok a Senec, a to v prostredí určenom na vykonávanie opatrení SPODaSK v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov.

 

Forma realizácie programu: pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately budú  využívané všetky dostupné metódy, techniky a postupy v oblasti sociálnej práce, psychologickej a inej odbornej činnosti.

 

Časový harmonogram zabezpečenia priority:

  • Výber vhodných detí a rodín na program
  • Vyhlásenie výzvy pre akreditované subjekty
  • Realizácia programu
  • Vyhodnotenie programu do 30.12.2019
  •  

Navrhovanú prioritu zabezpečíme prostredníctvom výziev na podávanie projektov akreditovanými subjektmi.

 

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Elena Jaslovská

e-mail: elena.jaslovska@upsvr.gov.sk

tel.: 033 2443600

web: www.upsvar.sk/pk

 

 

 

 

 

                                                                                       Mgr. Renáta Zárecká

                                                         riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny


 

Dátum vytvorenia stránky: 04.07.2018
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac