Regionálny plán zamestnanosti na rok 2016

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY PEZINOK

ODBOR SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok

 

Regionálny plán zamestnanosti na rok 2016

 

                                                                  

Vypracoval: odd. OSO

                       odd. AOTP a ESF

 

Predkladá:   Ing. Kamil Pajer

riaditeľ ÚPSVaR v Pezinku

 

I. Analýza trhu práce v územnom obvode Pezinok a Senec za rok 2015

Vývoj na trhu práce bol v roku 2015 v oboch okresoch Pezinok aj Senec priaznivý. V priebehu roka sa nám podarilo znížiť mieru evidovanej nezamestnanosti v okrese

Pezinok zo 7,41% na 5,63%, v okrese Senec zo 6,22% na 5,58%. V rámci práce s klientmi sme sa zamerali predovšetkým na poskytovanie informácií a odborných rád o právach a povinnostiach uchádzačov o zamestnanie, ďalej informácie týkajúce sa zaradenia do evidencie, posúdenie osobných predpokladov, odborných zručností a  schopností, informácie o voľných pracovných miestach, informácie o možnostiach a podmienkach účasti na programoch AOTP, AČ a vzdelávaní, ponuka zúčastniť sa na výberovom konaní, ponuka možnosti ďalšieho štúdia a vzdelávania, ponuka vyhľadávania voľných pracovných miest na internete, informovanie o možnosti používať internetového sprievodcu trhom práce ISTP tak pre UoZ ako aj pre zamestnávateľov. Pre uchádzačov o zamestnanie sme okrem iného organizovali aj skupinové stretnutia zamerané propagáciu ISTP a vytvorenie si osobného profilu v uvedenom systéme. Viacerých klientov sa nám podarilo umiestniť na základe absolvovania rekvalifikačných kurzov. Uchádzačom o zamestnanie sa snažíme ponúkať vhodné zamestnanie. Do pracovného pomeru sa nám podarilo v roku 2015 umiestniť 4680 uchádzačov o zamestnanie.

 

Zmena zákona o službách zamestnanosti v roku 2013, odkedy je väčšina príspevkov fakultatívna a rozhoduje o schválení výbor pre otázky zamestnanosti je pozitívnou zmenou pri možnosti poskytovania príspevkov na oddelení aktívnej politiky trhu práce a ESF. Zaraďovanie a aplikovanie príspevkov aktívnej politiky trhu práce do veľkej miery prispelo k zníženiu celkovej ale predovšetkým disponibilnej miery nezamestnanosti uchádzačov o zamestnanie v roku 2015. Prehľad o využívaní AOTP v roku 2015 je uvedený v tabuľke. /uvádzame len príspevky AOTP, ktoré boli skutočne využívané a financované v roku 2015 s plánovaným počtom na tieto konkrétne nástroje - §§ 50j),51,51a),52a).

Príspevok

Počet vytvorených pracovných miest v roku 2015

Plánovaný počet r.2015

§ 49

32

 

§ 50

26

 

§ 50 j)

98

100

§ 51

83

102

§ 51 a)

6

40

§ 52

30

 

§ 52 a)

236

180

§ 53

46

 

§ 54 REPAS

392

 

§ 57

1

 

§ 59

55

 

§ 60

418

 

Pri plánovaní počtu zaradených ľudí na jednotlivé príspevky AOTP úrad plánoval využívať predovšetkým nástroje príspevkov §§ 50j, 51, 51a), 52a), tak ako je uvedené v tabuľke. Na základe analýzy uvedenej tabuľky je zrejmé, že sa približne naplnil najmä § 50j a pri § 52a) bol počet zaradených UoZ zrealizovaný v porovnaní s plánom na 131%. Ostatné dva príspevky a t.j. § 51 a 51a) boli naplnené v porovnaní s plánom na 81% a 15 %. V prípade § 51a) išlo o nový príspevok zo zákona o službách zamestnanosti a vzhľadom k tomu, že v tom istom čase bol v Bratislavskom kraji ešte realizovaný aj NP – „Zamestnávanie mladých do 29 rokov“, kde boli pre zamestnávateľa výhodnejšie podmienky, uchádzači o zamestnanie boli častejšie zaraďovaní na preobsadzovanie pracovných miest v rámci tohto projektu. Celkovo môžeme skonštatovať, že počet vytvorených miest pre uchádzačov na tieto štyri príspevky a plán, ktorý bol stanovený na rok 2015 bol splnený na 100%. (t.j. v roku 2015 plánovaných 422 miest a zrealizovaných 423 miest).

 

II. Stanovenie konkrétnych cieľov pre rok 2016

 

Úrad PSVR okres Pezinok

Miera evidovanej nezamestnanosti (MEN)

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo: 31566

Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie k 31.12.2015: 1776

Súčasná MEN k 31.12.2015: 5,63 %

Plán ku koncu roku 2016

Plánovaný disponibilný počet UoZ k 31.12.2016: 1700

Plánovaný MEN k 31.12.2016: 5,38%

Zníženie počtu disponibilných UoZ: 76

 

Úrad PSVR okres Senec   

Miera evidovanej nezamestnanosti (MEN)

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo: 35241

Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie k 31.12.2015: 1967

Súčasná MEN k 31.12.2015: 5,58 %

Plán ku koncu roku 2016

Plánovaný disponibilný počet UoZ k 31.12.2016: 1875

Plánovaný MEN k 31.12.2016: 5,28%

Zníženie počtu disponibilných UoZ: 92

 

Dlhodobo nezamestnaní UoZ (DN UoZ) okres Pezinok

Počet DN UoZ k 31.12.2015: 709

Podiel DN UoZ na všetkých disp. UoZ: 39,92 %

Plánovaný počet DN UoZ k 31.12.2016: 649

Plánované zníženie počtu DN UoZ o: 60

 

Dlhodobo nezamestnaní UoZ (DN UoZ) okres Senec

Počet DN UoZ k 31.12.2015: 579

Podiel DN UoZ na všetkých disp. UoZ: 29,44 %

Plánovaný počet DN UoZ k 31.12.2016: 529

Plánované zníženie počtu DN UoZ o: 50

 

Nasledujúca tabuľka vyjadruje počty zaradených uchádzačov o zamestnanie spolu na jednotlivé nástroje v roku 2015, počty zaradených dlhodobo nezamestnaných občanov(DNO) a percentuálny pomer týchto DNO ku všetkým zaradeným uchádzačom o zamestnanie.

 

Počet zaradených DNO UoZ na relevantné AOTP:

Príspevok

Zaradení UoZ spolu

z toho DNO UoZ

% DNO UoZ

§ 32

0

0

0

§ 43

0

0

0

§ 49

32

12

37,50 %

§ 50

26

13

50,00 %

§ 50j)

98

68

69,39 %

§ 51

83

4

4,82 %

§ 51a)

6

1

16,67 %

§ 52

30

30

100 %

§ 52a)

236

78

33,05 %

§ 53

46

16

34,78 %

§ 53a)

0

0

0

§ 56

0

0

0

§ 57

1

0

0

§ 54 REPAS

392

102

26,02 %

§ 54 NP XXXVII

9

0

0

§ 54 Praxou k zam.

3

1

33,33 %

 

Plánovaný počet zaradených DNUoZ na relevantné AOTP v roku 2016:

Príspevok

Zaradení UoZ spolu

z toho DNO UoZ

§ 32

0

0

§ 43

0

0

§ 49

50

15

§ 50

26

13

§ 50j)

60

40

§ 51

80

5

§ 51a)

10

2

§ 52

20

20

§ 52a)

200

50

§ 53

45

15

§ 53a)

5

2

§ 56

0

0

§ 57

1

0

§ 54 REPAS

400

100

§ 54 Projekt Šanca na zamestnanie

40

20

§ 54 Praxou k zamestnaniu

20

4

Úrad plánuje čo sa týka dlhodobej nezamestnanosti prednostne zaraďovať na výberové konania dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie s nižšou kvalifikáciou, najmä na projekt Šanca na zamestnanie, kde je stanovené v projekte brať osobitný zreteľ na túto skupinu evidovaných uchádzačov o zamestnanie.

 

Mladí do 29 rokov okres Pezinok

Počet mladých do 29 rokov k 31.12.2015: 581

Podiel mladých do 29 rokov na všetkých disp. UoZ: 32,71 %

Plánovaný počet mladých do 29 rokov k 31.12.2016: 531

Plánované zníženie počtu mladých do 29 rokov o: 50

 

Mladí do 29 rokov okres Senec

Počet mladých do 29 rokov k 31.12.2015: 630

Podiel mladých do 29 rokov na všetkých disp. UoZ: 32,03 %

Plánovaný počet mladých do 29 rokov k 31.12.2016: 570

Plánované zníženie počtu mladých do 29 rokov o: 60

 

Počet zaradených mladých do 29 rokov na AOTP v roku 2015 k celkovému počtu:

Príspevok

Zaradení UoZ spolu

z toho mladí do 29 rokov

% 29 r. UoZ

§ 32

0

0

0

§ 43

0

0

0

§ 49

32

13

40,63 %

§ 50

26

7

26,92 %

§ 50j)

98

7

7,14 %

§ 51

83

83

100 %

§ 51a)

6

6

100 %

§ 52

30

5

16,67 %

§ 52a)

236

45

19,07 %

§ 53

46

25

54,35 %

§ 53a)

0

0

0

§ 56

0

0

0

§ 57

1

0

0

§ 54 REPAS

392

106

27,04 %

§ 54 NP XXXVII

9

9

100 %

§ 54 Praxou k zam.

3

3

100 %

 

Plánovaný počet zaradených mladých do 29 rokov na AOTP v roku 2016:

Príspevok

Zaradení UoZ spolu

z toho mladí do 29 rokov

§ 32

0

0

§ 43

0

0

§ 49

50

15

§ 50

26

10

§ 50j)

60

5

§ 51

80

80

§ 51a)

10

10

§ 52

20

2

§ 52a)

200

20

§ 53

45

25

§ 53a)

5

2

§ 56

0

0

§ 57

1

0

§ 54 REPAS

400

100

§ 54 Projekt šanca na zamestnanie

40

5

§ 54 Praxou k zamestnaniu

20

20

 

Zaraďovanie a umiestňovanie mladých ľudí do 29 rokov plánujeme predovšetkým prostredníctvom priamo realizovaných nástrojov AOTP a to najmä §§ 51, 51a) a projektu „Praxou k zamestnaniu“, kde je plánovaný 100 % podiel účastníkov zapojených do projektu.

 

BAZ

V okrese Pezinok a Senec sme v roku 2015 zaradili do projektu BAZ 100 UoZ. Z  tohto počtu sa do konca roku 2015 na TP umiestnilo 17 UoZ.

V roku 2016 plánujeme do uvedeného projektu zaradiť 200 UoZ.

 

III. Nový investori v regióne a hromadné prepúšťanie

V okrese Pezinok a Senec neočakávame príchod nových väčších investorov.

Je predpoklad vytvárania nových pracovných miest u malých podnikateľov, napr. ISOUND s.r.o. (nový zamestnávateľ) plánuje vytvoriť 20 VPM v PK (už sme pre nich realizovali VK na prvé 3 pripravované VPM).

Nakoľko sme región z takmer najnižšou nezamestnanosťou a najnižšou podporou pri vytváraní nových VPM je menší záujem o vytváranie nových miest zo strany investorov. Z dôvodu nižšej nezamestnanosti stretávame sa aj s problémom obsadiť novovytvorené pracovné miesta s príspevkom úradu vhodným UoZ. Je to aj preto, lebo pri vytváraní takýchto miest zamestnávatelia chcú využiť príspevok od úradu a nenavýšia mzdu zamestnanca zo svojej strany, aby výška platu dosahovala štandardný plat v danej pozícii v našom regióne. Niektorí nie sú schopní vytvoriť vhodné pracovné podmienky zamestnancom. Na niektoré pracovné pozície podľa požiadaviek zamestnávateľa nemáme vhodných UoZ. Voľných pracovných miest je u nás a v BA celkovo najviac a aj UoZ si môžu viac vyberať, za minimálnu mzdu sú ochotný pracovať len v ojedinelých prípadoch.

V roku 2015 sme nemali nahlásené žiadne hromadné prepúšťania a ani u našich zamestnávateľov HP neočakávame.

 

IV. Priority podpory zamestnanosti v územnom obvode úradu pre rok 2016

Počet agentov pre VPM za okres Pezinok a Senec: traja polovičný agenti (kumulované funkcie), t.j. 1,5 agenta.

V okrese Pezinok sme v roku 2015 evidovali 1405 voľných pracovných miest a 711 nahlášok VPM od zamestnávateľov. V okrese Senec sme evidovali 2639 voľných pracovných miest a 664 nahlášok VPM. V roku 2016 sa budeme snažiť zachovať tento vysoký štandard napriek tomu, že neočakávame príchod nových investorov v regióne. Máme dobrú spoluprácu s našimi zamestnávateľmi a plánujeme v nej pokračovať a komunikovať so zamestnávateľmi s cieľom zistiť ich potreby a realizovať spoločné projekty.

 

Najväčší zamestnávatelia v okrese Pezinok a Senec:

Názov

 

Počet zamestnancov

DHL Exel Slovakia, s. r. o.

Senec

801,0

DHL Logistics (Slovakia) s.r.o.

Senec

1290,0

Galliker Slovakia s.r.o.

Senec

255,9

HOPI SK s.r.o.

Pezinok

303,0

Medirex, a.s.

Pezinok

404,4

Metro Cash & Carry SR s.r.o.

Ivanka pri Dunaji

1286,2

Nemocničná a.s.

Pezinok

383,6

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela

Pezinok

369,5

Takko Fashion Slovakia, s.r.o.

Senec

377,7

Textile House for Euro Trade s.r.o.

Senec

378,6

 

Pre rok 2016 sme si dali za prioritu prácu s mladými UoZ do 29 rokov, skupinou 50+ a celou kategóriou dlhodobo evidovaných nezamestnaných. Uvedené skupiny majú z dlhodobého hľadiska ťažkosti s uplatnením sa na trhu práce. O mladých uchádzačov majú zamestnávatelia záujem, ale najväčší problém tejto skupiny je nájsť si vhodné zamestnanie podľa vlastných predstáv a presadiť sa na trhu práce keďže majú často krát len minimálnu prax, naopak o klientov nad 50 rokov zamestnávatelia neprejavujú veľký záujem. Pri práci s mladými uchádzačmi o zamestnanie sa nám osvedčilo využívanie projektu BAZ a skupinové stretnutia na ktorých sa učia ako komunikovať so zamestnávateľom pri hľadaní si zamestnania. V kategórii 50+ a u dlhodobo evidovaných UoZ budeme využívať predovšetkým odborno-poradenské služby so zameraním na využívanie a uprednostňovanie nástroja AOTP §54 Projekty a programy.

 

Odpočet plnenia RPZ

Periodicita odpočtu: polročne

termíny zasielania odpočtu: 31.7.2016 (za prvý polrok 2016), 15.2.2017 (za celý rok


 

Dátum vytvorenia stránky: 04.04.2016
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac