Rozhodnutie - Serdiuk Natalia

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, odbor sociálnych vecí a rodiny podľa § 25 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len "Zákon") odníma  pomoc v hmotnej núdzi na sumu 130,00 Eur od 01.05.2023, nakoľko sa zmenili skutočnosti rozhodujúce na nárok na pomoc v hmotnej núdzi.

 

Dňa 09.05.2023 bolo žiadateľom Serdiuk Natalia, nar: 08.10.1973, do spisu doložené potvrdenie o čistom príjme zamestnávateľa Mestský podnik služieb, Trnavská 10, 902 01 Pezinok , za mesiac apríl 2023 v mesiaci máj 2023 v sume 895,85 Eur.

Od 01.04.2023 - súčasnosť má podľa Portálu služieb Sociálnej poisťovne uzatvorenú dohodu o vykonaní práce u zamestnávateľa : Mestský podnik služieb, Trnavská 10, 902 01 Pezinok. Po posúdení sociálnej a finančnej situácie žiadateľa Serdiuk Natalia, nar: 08.10.1973 bolo zistené, že nie je naďalej v hmotnej núdzi.

 

Žiadateľka je vydatá. Partner Ievgenii Nazarenko, nar.10.01.1965 nepracuje.

Spolu sa starajú o dieťa Yaroslav Nazarenko, nar. 02.01.2008, ktoré si plní povinnú školskú dochádzku.

 

Do posudzovaného príjmu domácnosti na účel posúdenia nároku na pomoc v hmotnej núdzi je započítaný čistý príjem z pracovného pomeru za mesiac apríl 2023 v mesiaci máj 2023 v sume 895,85,00 Eur, znížený o 25 %, t. j. 671,88 Eur, nakoľko podľa § 4 ods. 3 písm. a) Zákona príjmom na účely tohto zákona nie je 25 % z príjmu zo závislej činnosti alebo obdobného príjmu v cudzine.

    

Žiadateľ a spoločne posudzované osoby nemajú nárok na dávku v hmotnej núdzi, pretože ich príjmy (671,88 Eur) nie sú pod hranicou životného minima.

 

V zmysle § 2 citovaného zákona, hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti podľa tohto zákona nedosahuje sumy životného minima ustanovené osobitným predpisom a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem.

 

Na základe uvedených skutočností správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.


 

Dátum vytvorenia stránky: 11.07.2023
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac