Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. poskytuje odvodový úver

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.  (ďalej len „SZRB“ alebo „banka“) poskytuje odvodový úver na podporu udržania zamestnanosti zamestnávateľovi, ktorý je malým alebo stredným podnikom, s možnosťou získania finančnej pomoci Ministerstva financií Slovenskej republiky podľa § 53e zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, a to vo forme záruky za úver a/alebo úhrady časti úrokov z úveru ( ďalej len „ bonifikácia úroku“).

 

Cieľ

 • podpora udržania zamestnanosti v malých alebo stredných podnikoch prostredníctvom poskytnutia pomoci de minimis formou záruky za úver a/alebo formou bonifikácie úroku,
 • pomoc malým a stredným podnikom, v prípade ktorých sa po oživení dopytu očakáva priaznivý vývoj a ktorí vzhľadom na svoj rizikový profil a prípadné záväzky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam majú problém získať úver, resp. úver s prijateľnými podmienkami pre možnosť ďalšieho rozvoja.

 

Príjemca úveru

 • Malí a strední podnikatelia[1] (ďalej len „MSP˝ alebo „žiadateľ“), ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a podľa osobitného predpisu[2].
 • a ktorí spĺňajú všetky nasledovné kritéria pre získanie záruky za úver:
  • § vykonávajú  svoju činnosť aspoň dve účtovné obdobia pred podaním žiadosti o úver,
  • § majú ku dňu podania žiadosti o poskytnutie úveru aspoň troch zamestnancov v trvalom  pracovnom pomere,
 • § nemajú uvedené v predmete činnosti činnosť agentúry dočasného zamestnávania a/alebo sprostredkovanie zamestnania za úhradu,
 • § neeviduje voči MSP :

-        Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní,

-        zdravotná poisťovňa pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní,

 • § nebolo voči MSP začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a
 • § spĺňajú ďalšie podmienky určené bankou pre Odvodový úver.

 

Účel

a)   financovanie prevádzkových nákladov súvisiacich s udržaním zamestnanosti,

b)   financovanie investícii do hmotného a/alebo nehmotného majetku súvisiacich s udržaním zamestnanosti,

c)   splatenie záväzkov voči Sociálnej poisťovni a/alebo zdravotným poisťovniam.

 

Vylúčené oblasti financovania

 • ·                sektor rybárstva a poľnohospodárstva, tak ako sú uvedené v Nariadení Rady (EK) č. 104/2000,
 • ·                prvovýroba poľnohospodárskych produktov, tak ako je uvedené v Prílohe 1 Zmluvy o fungovaní Európskeho spoločenstva;
 • ·                ďalšie vylúčené sektory, uvedené v článku 1 písmeno (c - g) Nariadenia de minimis[3].

 

Výška úveru

Výška úveru môže byť najviac v sume zodpovedajúcej ročným odvodom, ktoré odvádza MSP za zamestnancov v riadnom pracovnom pomere  (výška odvodov za posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o úver),

 • ·               minimálna výška                                       10.000,- EUR           
 • ·               maximálna výška                                     350.000,- EUR

 

Forma úveru

 • SZRB poskytuje klientom peňažné prostriedky vo forme Odvodového úveru v eurách (Eur), ktorý môže klient čerpať jednorázovo alebo postupne.

 

Doba splatnosti a splácanie úveru

 • maximálna splatnosť úveru je 3 roky odo dňa prvého čerpania,
 • splácanie istiny a úroku s odkladom na obdobie 1 roka,
 • po prvom roku splácanie istiny po uplynutí 1 roka vždy k 21. dňu príslušného kalendárneho mesiaca a splácanie úrokov vždy k ultimu kalendárneho mesiaca.

 

Úroková sadzba a poplatky

 • úroková sadzba úveru je vo výške 7,06 % p. a. ako pevná úroková sadzba fixovaná na celé obdobie splatnosti úveru
 • výška bonifikácie úroku je 4,30 % p. a.:

bonifikácia úroku sa poskytuje na celé obdobie splatnosti úveru, ak MSP:

a)      v období 12 mesiacov odo dňa prvého čerpania úveru udrží priemernú úroveň zamestnanosti riadnych zamestnancov oproti priemernému stavu riadnych zamestnancov za 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o úver; táto podmienka sa považuje za splnenú, ak k zníženiu priemerného stavu riadnych zamestnancov v sledovanom období dôjde z dôvodu nepredvídateľných okolností (smrť riadneho zamestnanca a pod.), ktoré nastali v priebehu posledných dvoch mesiacov sledovaného obdobia a ktoré je možné náležite preukázať,

b)      na konci obdobia uvedeného v písmene a)

 • nebude mať žiadne záväzky po lehote splatnosti viac ako 1 mesiac na poistnom na sociálne poistenie, na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie alebo na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni, ak v čase poskytnutia úveru tvorili takéto jeho záväzky sumu nižšiu, ako bola suma poskytnutého úveru,
 • nebude mať vyššie záväzky na poistnom na sociálne poistenie, na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie alebo na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni, ako bola suma takýchto záväzkov v čase podania žiadosti o úver a znížená o sumu poskytnutého úveru, pričom na tieto záväzky má s príslušnou poisťovňou dohodnutý splátkový kalendár, ktorý dodržiava.
 • poplatky v zmysle Sadzobníka poplatkov SZRB, a. s.

 

Zabezpečenie úveru

 • záruka za úver poskytnutá Ministerstvom financií SR po splnení podmienok definovaných v úverovej zmluve uzavretej s klientom,
 • blankozmenka s avalom a dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke,
 • v nadväznosti na bonitu klienta a mieru zistených rizík môže SZRB dohodnúť s klientom ďalšie zabezpečenie úveru.

 

Požadované podklady

 • žiadateľ o poskytnutie úveru predkladá banke žiadosť na tlačive „Žiadosť o poskytnutie Odvodového úveru, podnikateľ fyzická / právnická osoba“,
 • čestné vyhlásenie spolu s prehľadom a úplnými informáciami o celkovej pomoci de minimis prijatej počas predchádzajúcich 2 fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roku od iných poskytovateľov, resp. iných schém pomoci de minimis ku dňu podania žiadosti,
 • čestné vyhlásenie o stave záväzkov žiadateľa voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam spolu  s prehľadom ich výšky a splatnosti, ku dňu podania žiadosti,
 • čestné vyhlásenie spolu s prehľadom a úplnými informáciami o stave zamestnancov a výške ročných odvodov za zamestnancov, ku dňu podania žiadosti,
 • doklad preukazujúci výšku ročných odvodov za všetkých zamestnancov,
 • potvrdenie zo Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní obsahujúce informáciu o stave záväzkov žiadateľa voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam spolu  s prehľadom ich výšky a splatnosti, ku dňu podania žiadosti,
 • žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci
  • čestné vyhlásenia, potvrdenia a žiadosti na predpísanom tlačive spolu s požadovanými prílohami, predloží klient na regionálne zastúpenie SZRB alebo na centrálu banky,
  • formuláre žiadosti sú k dispozícii v centrále SZRB, jej regionálnych zastúpeniach a na webovom sídle SZRB (www.szrb.sk),
  • SZRB je oprávnená v čase posudzovania žiadosti o úver a spracovania úverovej zmluvy a súvisiacich zmluvných a iných dokumentov požadovať od klienta všetky informácie nevyhnutné pre poskytovanie úveru.

 

 

Na poskytnutie Odvodového úveru nie je právny nárok.[1] príručka „Nová definícia malých a stredných podnikov“, vydaná Európskym spoločenstvom, je určená na všeobecnú orientáciu podnikateľov pri uplatňovaní novej definície malých a stredných podnikov a obsahuje aj Odporúčanie Komisie 2003/361/ES (uverejnené v Úradnom vestníku EU L 124 s. 36 z 20.5.2003)

[2] Príloha 1 nariadenia (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)

[3] nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (v súčasnosti článok 107 a 108 tejto Zmluvy) na pomoc de minimis (Ú. v. L 379, 28.12.2006, s. 5)


 

Dátum vytvorenia stránky: 18.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac