Verejná vyhláška - Brigita Bergerová

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY PEZINOK

pracovisko Senec

Krátka 1, 903 01  Senec

_________________________________________________________________________________________

 

 

číslo spisu   :  PK2/RHN­­_NHVAŠSD/SOC/2024/34693

                      

dátum          25.06.2024

 

 

         V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

 

      V súlade s ustanovením § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

 

 

                     O Z N A M U J E M E

 

 

 

účastníkovi konania:     Brigita Bergerová

                                    trvale bytom Hamuliakovo

 

že je jej adresovaná písomnosť je uložená na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok,  pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec pod číslom PK2/RHN_NHVAŠSD/SOC/2024/34693.

 

         Pokiaľ si účastník konania túto písomnosť neprevezme do 15 dní od uverejnenia vyhlášky vyvesením, bude Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní považovať posledný deň lehoty za   deň  doručenia. .

 

 

 

 

                                                                                             Mgr. Eduard Boďo

                                                                                             vedúci pracoviska Senec

                                                                                                                     

 

 

Deň uverejnenia vyhlášky:

 

Deň uloženia oznámenia:

 

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 25.06.2024
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac