Verejná vyhláška - Krisztián Horváth

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok

       č. spisu : PK1/RSK/ZAM/2023/29070

       Pezinok, dňa 13.12.2023

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o uložení písomnosti v súlade s §26 zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní

OZNAMUJEME

Účastníkovi konania:                             Krisztián Horváth

                                                              Bytom Trstice 499, 925 42 Trstice

                                                              Obvyklý pobyt Bratislavská 116, 902 01 Pezinok

 

že mu je adresovaná doporučená listová zásielka do vlastných rúk (rozhodnutie), vydané Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, Moyzesova 2, 902 01 Pezinok (ďalej len „úrad“).

Z dôvodu nemožnosti doručenia písomnosti prostredníctvom poštového doručovateľa, doručuje sa písomnosť v zmysle §26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, Moyzesova 2, 902 01 Pezinok, na 3.posch. č. dverí 406 a to počas úradných hodín úradu:

Pon, Ut. Str. od 8:00 do 12:00 hod.    od 13:00 do 15:00 hod. 

Piat.              od 8:00 do 12:00 hod.

Ak si účastník konania uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, bude Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok považovať deň tejto lehoty  za deň jej doručenia.

 

 

                                                                                     Mgr. Mária Poljovková

                                                                       riaditeľka odboru služieb zamestnanosti

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli úradu a zároveň zverejnené na webovej stránke úradu

od: 13.12.2023                                                       do :


 

Dátum vytvorenia stránky: 28.12.2023
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac