Verejná vyhláška - Metchinskiy Yuriy

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok

       č. spisu : PK1/OHN-NVAŠSD/SOC/2022/65644

       Pezinok, dňa 21.07.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o uložení písomnosti v súlade s §26 zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní

OZNAMUJEME

Účastníkovi konania:                         Metchinskiy Yuriy (1946)

                                                            Pezinok

že mu je adresovaná doporučená listová zásielka do vlastných rúk (rozhodnutie), vydané Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, Moyzesova 2, 902 01 Pezinok (ďalej len „úrad“).

Z dôvodu nemožnosti doručenia písomnosti prostredníctvom poštového doručovateľa, doručuje sa písomnosť v zmysle §26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, Moyzesova 2, 902 01 Pezinok, na 2.posch. č. dverí 305 a to počas úradných hodín úradu:

Pon, Ut. Str. od 8:00 do 12:00 hod.   od 13:00 do 15:00 hod. 

Piat.             od 8:00 do 12:00 hod.

Ak si účastník konania uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, bude Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok považovať deň tejto lehoty za deň jej doručenia.

 

 

                                                                                       Mgr. Dáša Gábrišová

                                                                       Riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny

 

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli úradu a zároveň zverejnené na webovej stránke úradu

od: 21.07.2022                                                                        do : 05.08.2022


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.07.2022
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac