Verejná vyhláška - Radovan Šťastný

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok

       č. spisu : PK1/OSO/ZAM/2021/25950

       Pezinok, dňa 22.11.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o uložení písomnosti v súlade s §26 zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní

OZNAMUJEME

Účastníkovi konania:                      Radovan Šťastný

                                                        Bytom: Svätoplukova 2653/47, 902 01 Pezinok

že mu je adresovaná doporučená listová zásielka do vlastných rúk (Rozhodnutie), vydané Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, Moyzesova 2, 902 01 Pezinok.

Z dôvodu nemožnosti doručenia písomnosti prostredníctvom poštového doručovateľa, doručuje sa písomnosť v zmysle §26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, Moyzesova 2, 902 01 Pezinok, na 1.posch. č. dverí 206 a to počas úradných hodín Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok:

Pon, Ut. Str. od 8:00 do 12:00 hod.   od 13:00 do 15:00 hod.

Piat.             od 8:00 do 12:00 hod.

Ak si účastník konania uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, bude Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok považovať deň tejto lehoty za deň jej doručenia.

 

 

                                                                                   Mgr. Eva Škovránková

                                                                       riaditeľka odboru služieb zamestnanosti

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok

od: 22.11.2021                                                       do : 07.12.2021


 

Dátum vytvorenia stránky: 22.11.2021
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac