Výzva - Hutsalo Liudmyla

ÚRAD  PRÁCE,  SOCIÁLNYCH  VECÍ  A  RODINY  PEZINOK

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok

  

Hutsalo Liudmyla

Svätoplukova 6

902 01 Pezinok

 

Naše číslo                                                     Vybavuje / linka                         Pezinok          

PK1/OHN_NVAŠSD/SOC/2023/71324          Mgr. Hornáková                       04.07.2023

                                                                      033/2443 557

 

Vec  Výzva na preukázanie skutočností rozhodujúcich na posúdenie nároku

 

            Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Pezinok, oddelenie pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Vás vyzýva, aby ste sa v lehote do 8 dní odo dňa doručenia výzvy dostavili na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Pezinok, Moyzesova 2, 902 01 Pezinok, na prízemie, oddelenie služieb občanovi (recepcia) a preukázali skutočnosti rozhodujúce na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi a to :

 

  • svoj pobyt na adrese v zmysle žiadosti zo dňa 07.06.2023 a prítomnosť na území Slovenskej republiky;

 

  • príjem za mesiac jún 2023 v mesiaci júl 2023 z Dohody o pracovnej činnosti zo dňa 19.06.2023 u zamestnávateľa: Special Service International SK s.r.o. (výplatná páska a rozsah odpracovaných hodín). Potvrdenie o rozsahu odpracovaných hodín tvorí prílohu tejto výzvy.

 

Príjemca je povinný na výzvu úradu preukázať požadovanú skutočnosť v lehote určenej úradom, inak  sa poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi zastaví.

             V zmysle § 28 ods. 2 písm. b) zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov príjemca je povinný na výzvu úradu preukázať požadovanú skutočnosť v lehote určenej úradom, inak  sa poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi zastaví v zmysle § 25  ods. 4 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Príloha: Potvrdenie o rozsahu odpracovaných hodín (tlačivo)

                                                                                            

                                                                                  Mgr. Dáša Gábrišová, v. r.

                                                                      riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny

 

Vybavuje : Mgr. Hornáková


 

Dátum vytvorenia stránky: 11.07.2023
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac