Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2022

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca

 

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2022 pre územný obvod ÚPSVR Revúca

 

     Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, na základe priorít schválených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na rok 2022 vypracoval plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre svoj územný obvod v zmysle § 89 ods. 4 písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Schválená priorita na rok 2022:

 

Opatrenia zamerané na zabezpečovanie vykonávania odborných metód práce na úpravu rodinných a sociálnych pomerov v zmysle § 11ods. 3, písm. b), bod 2 zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Spôsob zabezpečenia priority:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca zabezpečí schválenú prioritu zapojením akreditovaného subjektu, a to prostredníctvom výzvy  na podávanie projektov na zabezpečenie priorít v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately akreditovanými subjektmi.

 

Cieľ: hlavným zámerom programu je odborné pôsobenie na rodinu dieťaťa, keď je dieťa v rodine ohrozené a na prácu s rodinou, z ktorej bolo dieťa vyňaté na základe rozhodnutia súdu, aby sa dieťaťu umožnil návrat do rodinného prostredia. V súčasnosti dochádza k zhoršeniu úrovne plnenia funkcií rodiny a  tiež kvality vzťahov medzi jednotlivými členmi rodiny.

Cieľová skupina programu: cca 8-10 rodín podľa aktuálnej potreby ÚPSVR Revúca

 

Časový rozsah výkonu opatrení:

 

február – marec 2022

- vypracovanie a zverejnenie výzvy na podávanie projektov na zabezpečenie priorít v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

- posúdenie a výber projektov podaných akreditovanými subjektmi a sociálnymi pracovníkmi vykonávajúcich samostatnú prax sociálneho pracovníka

 

apríl 2022

  - vypracovanie a uzavretie zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie priorít v roku 2022 v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s úspešným akreditovaným subjektom, alebo sociálnym pracovníkom vykonávajúcim samostatnú prax sociálneho pracovníka

                                                   

            máj – december  2022   

             - realizácia projektu, vyhodnotenia priority a finančné vyúčtovanie, písomné    

               záverečné správy       

 

 

Mgr. Petra Čipková

riaditeľka ÚPSVR Revúca

 

 

 

Vypracovala:

 

Mgr. Irena Vranecová

Č. tel. 0917306525

e- mail: irena.vranecova@upsvr.gov.sk

ÚPSVaR  Revúca

Gen. Viesta 1103/4

050 01 Revúca


 

Dátum vytvorenia stránky: 15.06.2020
Dátum aktualizácie: 18.06.2021
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac