Aktuálne oznamy

Verejná vyhláška

Oznámenie o uložení písomnosti v súlade s §26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.Verejná vyhláška

 

viac

 

Výzva č. 1/2024

 

viac

 

Preukazovanie dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzača o zamestnanie

S účinnosťou od 01.01.2024  úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) budú akceptovať ako preukázanie práce neschopnosti evidovaného uchádzača o zamestnanie výlučne elektronické pracovné neschopnosti (ďalej len „ePN“).

 

viac

 

Preukazovanie splnenia zákonnej povinnosti o zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím

 

viac

 

UPOZORNENIE: Zmena podávania žiadostí a podaní v oblasti sociálnych vecí

 

viac

 

POZOR: Zmena podávania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

 

viac

 

Oznam k inflačnej pomoci za mesiac august 2023

Dňom 01.08.2023 nadobudla účinnosť novela Nariadenia vlády SR č. 93/2022  Z. z., ktorej  cieľom je finančne prispieť rodinám s deťmi, ktorým sa poskytuje príplatok k prídavku na dieťa z dôvodu, že si z objektívnych príčin nemôžu uplatňovať nárok na daňový bonus a náhradným rodičom  na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. 

 

viac

 

Oznam k rodičovskému príspevku od 01.08.2023

Novelou zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku sa od 01.08.2023 zvyšujú sumy rodičovského príspevku. Rodičovský príspevok vo zvýšených sumách bude prvýkrát vyplatený v mesiaci september 2023 za mesiac august 2023, nakoľko rodičovský príspevok sa vypláca mesiac pozadu.

 

viac

 

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2024 pre územný obvod ÚPSVaR Rožňava

Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave boli v zmysle Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon č. 305/2005 Z.z.) na rok 2024 schválené priority na základe aktuálnych regionálnych potrieb.

ÚPSVaR Rožňava na základe schválených priorít vypracoval a zverejňuje plán vykonávania opatrení podľa   § 73 ods. 4 a 5 a § 89 ods. 4 písm. d/  Zákona č. 305/2005 Z.z pre svoj územný obvod.

Podrobné podmienky a postup schvaľovania projektov na zabezpečenie vykonávania opatrení a výzvy na podávanie projektov úrad zverejní na webovej stránke úradu www.upsvar.sk/rv do 30 dní po doručení rozpočtového opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.

 

viac

 

Opatrenie č. 4 Zapracovanie u zamestnávateľa / (міра №4) Адаптація у роботодавця

Projekt „Pomáhame odídencom“ – opatrenie č. 4 Zapracovanie u zamestnávateľa / ПРОЄКТ "ДОПОМАГАЄМО БІЖЕНЦЯМ“ - (міра №4) Адаптація у роботодавця

 

viac

 

Opatrenie č. 3 Dobrovoľnícke činnosti/ (міра №3) Волонтерська діяльність

Projekt „Pomáhame odídencom“ – opatrenie č. 3 Dobrovoľnícke činnosti/ / ПРОЄКТ "ДОПОМАГАЄМО БІЖЕНЦЯМ“ - (міра №3) Волонтерська діяльність

 

viac

 

Opatrenie č. 2 Podpora mobility (міра №2 - Підтримка мобільності)

 

viac

 

Opatrenie č. 1 Vzdelávanie odídencov (захід 1 Навчання біженців)

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K POSKYTNUTIU PRÍSPEVKU NA VZDELÁVCÍ KURZ PRE ODÍDENCA v rámci  Národného projektu POMÁHAME ODÍDENCOM Opatrenie č. 1 VZDELÁVANIE ODÍDENCOV (platné od 25.04.2023)

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАДАННЯ ДОТАЦІЇ НА НАВЧАЛЬНИЙ КУРС ДЛЯ БІЖЕНЦЯ в рамках проекту ДОПОМАГАЄМО БІЖЕНЦЯМ Захід 1 НАВЧАННЯ БІЖЕНЦІВ (дійсне від 25.04.2023)

 

viac

 

Výzva č. 1-2023

na podávanie projektov na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v územnej pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava v súlade s § 73 ods. 2 písm. e) bodu 15 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

viac

 

Prvá výplata zvýšeného prídavku na dieťa

Prídavok na dieťa v sume 60 Eur/mesačne bude prvýkrát vyplatený v mesiaci február 2023 za mesiac január 2023, nakoľko prídavok na dieťa sa vypláca mesiac pozadu.

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac