Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zmena pri preukazovaní dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzačov o zamestnanie od 01.05.2013

Od 01.05.2013 môže uchádzač o zamestnanie preukazovať dočasnú pracovnú neschopnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny nasledovnými spôsobmi:

  • potvrdením (formulár - Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti UoZ); úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydáva potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti každému uchádzačovi o zamestnanie pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie a na vyžiadanie uchádzača o zamestnanie aj počas jeho evidencie. Ak uchádzač o zamestnanie tlačivo, ktoré dostal pri zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie už použil, sprostredkovateľ zamestnania uchádzačovi o zamestnanie po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti vydá ďalšie prázdne potvrdenie.
  • na klasickom tlačive Sociálnej poisťovne (kladenke), ak uchádzač o zamestnanie ochorie v ochrannej dobe. Ak ošetrujúci lekár vystaví takéto potvrdenie aj uchádzačovi o zamestnanie, ktorý nie je v ochrannej dobe, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny tlačivo akceptuje, ale uchádzača o zamestnanie upozorní, že pre potreby preukázania dočasnej pracovnej neschopnosti má nabudúce použiť potvrdenie úradu.

Ošetrujúci lekár, ktorý vystaví potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti má nárok na úhradu zdravotného výkonu súvisiacu s vystavením potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti, pričom nerozhoduje, či vystavil dočasnú pracovnú neschopnosť na tlačive úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na klasickom tlačive Sociálnej poisťovne.

Uchádzač o zamestnanie je povinný predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti do troch pracovných dní:

  • osobne alebo
  • podaním v podateľni alebo
  • poštovou prepravou odo dňa vystavenia potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti.

Ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzač o zamestnanie preukáže úradu práce, sociálnych vecí a rodiny osobne, v pracovný deň, ktorý nasleduje po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti.


 

Dátum vytvorenia stránky: 02.05.2013
Dátum aktualizácie: 06.06.2023

Tlačiť