Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zmeny v zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín od 1.1.2023

Dňa 6.12.2022 Národná rada SR schválila zákon č. 488/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Uvedená  novelizácia zákona o službách zamestnanosti prináša nasledovné zmeny:

 

V oblasti zamestnávania vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bola vydaná modrá karta (§ 21a zákona o službách zamestnanosti) dochádza k zmene u štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o obnovu prechodného pobytu a bude zamestnaný na tom istom pracovnom mieste, pri vydávaní potvrdenia o možnosti obsadenia VPM sa nebude prihliadať na situáciu na trhu práce. V tomto prípade musí byť VPM nahlásené úradu práce najneskôr v deň podania žiadosti o obnovenie modrej karty.

 

V oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí žiadajú o prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia VPM (§ 21b zákona o službách zamestnanosti) dochádza k nasledovným zmenám:

 1. Zmena zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny s udeleným prechodným pobytom na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného miesta

Zamestnávateľ môže od 1.1.2023 požiadať úrad práce o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného miesta na účel zmeny údajov na dokumente „Dodatočné údaje o zamestnaní“. Žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta podľa prvej vety sa podáva na predpísanom formulári (Príloha č.15) [ DOC].

Zamestnávateľ má povinnosť nahlásiť úradu práce voľné pracovné miesto najmenej 20 pracovných dní pred oznámením štátneho príslušníka tretej krajiny o zmene údajov na dokumente „Dodatočné údaje o zamestnaní“ oddeleniu cudzineckej polície podľa osobitného predpisu.22kca)

22kca) § 111 ods. 1 písm. t) zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov

Prílohou k žiadosti je kópia:

 1. pracovnej zmluvy alebo písomného prísľubu zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania,
 2. rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny alebo úradne overený doklad o  požadovanom vzdelaní, ak ide o regulované povolanie,
 3. dokladu o prechodnom pobyte (obe strany),
 4. písomný súhlas štátneho príslušníka tretej krajiny s touto žiadosťou spolu s overením pravosti jeho podpisu,
 5. v prípade dočasného pridelenia aj kópia dohody o dočasnom pridelení zamestnancov medzi agentúrou dočasného zamestnávania a užívateľským zamestnávateľom a kópia dohody o dočasnom pridelení medzi agentúrou dočasného zamestnávania a štátnym príslušníkom tretej krajiny. Dočasné pridelenie štátneho príslušníka tretej krajiny k užívateľskému zamestnávateľovi môže byť len v prípade zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v kraji podľa § 12 písm. ae) zákona o službách zamestnanosti. Zoznam profesií a okresov je zverejnený na stránke upsvr.gov.sk;
 6. dokladu resp. oznámenia štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorým sa preukáže, že si splnil povinnosť podľa  111 ods. 1 písm. t) zákona o pobyte cudzincov, na ktorom bude registračná pečiatka oddelenia cudzineckej polície s dátumom prijatia.

Pokiaľ štátnemu príslušníkovi tretej krajiny nebude dokument uvedený pod písm. f) potvrdený oddelením cudzineckej polície aj s dátumom prijatia, úrad práce nebude vedieť preveriť splnenie podmienky nahláseného voľného pracovného miesta v zmysle § 21b ods. 3 písm. b) zákona o službách zamestnanosti a na žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného miesta podanú zamestnávateľom bude potvrdenie vydané s nesúhlasom. V prípade, že oddelenie cudzineckej polície nepotvrdí dokument podľa písm. f), štátny príslušník tretej krajiny oznámi plánovanú zmenu zamestnania priamo oddeleniu cudzineckej polície a úrad práce vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného miesta na žiadosť príslušného útvaru Policajného zboru.

Úrad práce, v prípade súhlasného stanoviska vydá nové potvrdenie o možnosti obsadenia voľného miesta na zostávajúce obdobie už vydaného a platného potvrdenia, zasiela  potvrdenie oddeleniu cudzineckej polície a zamestnávateľovi, ak žiadosť podal zamestnávateľ. Štátny príslušník tretej krajiny môže vykonávať nové zamestnanie po vydaní nového dokumentu „Dodatočné údaje o zamestnaní“ oddelením cudzineckej polície.

Úrad práce, v prípade súhlasného stanoviska, vydá potvrdenie na zostávajúce obdobie už vydaného a platného potvrdenia a toto potvrdenie zasiela zamestnávateľovi ako aj oddeleniu cudzineckej polície. Štátny príslušník tretej krajiny môže vykonávať nové zamestnanie po vydaní nového dokumentu „Dodatočné údaje o zamestnaní“ oddelením cudzineckej polície.

Šablóna „Žiadosť o vydanie potvrdenia  o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta pre účely udelenia jednotného povolenia na pobyt a zamestnanie v zmysle zákona č. 92/2022 Z. z. (Lex Ukrajina)“ sa od 1.1.2023 prestane používať a nahrádza sa nasledovnou šablónou (Príloha č.15 [ DOC]).

   B. Rozšírenie skupiny štátnych príslušníkov tretích krajín zamestnaných na základe potvrdenia o možnosti obsadenia  voľného miesta u ktorých sa neprihliada na situáciu na trhu práce.

Úrad práce vydá v zmysle § 21b ods. 7 zákona o službách zamestnanosti potvrdenie o možnosti obsadenia voľného miesta bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce ak

 • ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý vykonáva v Slovenskej republike sústavnú vzdelávaciu činnosť alebo vedeckú činnosť ako pedagogický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník alebo umelecký pracovník vysokej školy, výskumný zamestnanec alebo vývojový zamestnanec vo výskumnej činnosti,
 • ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 8 písm. b) a c),
 • ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily štátnym príslušníkom tretej krajiny v kraji podľa  12 písm. ae)u zamestnávateľa, ktorý ku dňu podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania zamestnáva menej ako 30 % štátnych príslušníkov tretej krajiny z celkového počtu zamestnancov, pričom do celkového počtu zamestnancov sa započítavajú zamestnanci v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času,
 • NOVÉ - ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý podal žiadosť o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania na to isté pracovné miesto.

P O Z O R    Vo všetkých hore uvedených prípadoch (§ 21b ods. 7 zákona o službách zamestnanosti) musí byť voľné pracovné miesto úradu práce nahlásené najneskôr v deň podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania, žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo oznámenia plánovanej zmeny údajov na dokumente „Dodatočné údaje o zamestnaní“.

 

V oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí žiadajú o povolenie na zamestnanie (§ 22 zákona o službách zamestnanosti) dochádza k nasledovným zmenám:

 • v prípade predlženia povolenia na zamestnanie úrad práce nebude prihliadať na situáciu na trhu práce. V tomto prípade musí byť voľné pracovné miesto nahlásené úradu najneskôr v deň podania žiadosti o predĺženie povolenia na zamestnanie
 • v prípade štátneho príslušníka tretej krajiny s udeleným prechodným pobytom na účel zlúčenia rodiny sa povolenie na zamestnanie bude udeľovať na obdobie 9 mesiacov

 

V oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín u ktorých sa povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia VPM nevyžaduje (§ 23a zákona o službách zamestnanosti) dochádza k nasledovným zmenám:

Zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny ktorý

 • má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny po uplynutí 9 mesiacov nepretržitého pobytu na území Slovenskej republiky od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny (§ 23a písm. c1) zákona o službách zamestnanosti)
 • bude zamestnaný na určené obdobie na účel jeho zaškolenia, najviac na osem po sebe nasledujúcich týždňov v kalendárnom roku, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v kraji podľa § 12 písm. ae), a ktorý má podanú žiadosť  o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania spolu so všetkými náležitosťami podľa osobitného predpisu na to isté pracovné miesto (§ 23a písm. u) zákona o službách zamestnanosti).
  Okrem toho zamestnávateľ môže počas mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a v období dvoch mesiacov po odvolaní mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23a ods. 1 písm. u) aj po uplynutí ôsmich týždňov na rovnakom pracovnom mieste až do skončenia konania o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania,
 • podal žiadosť o obnovenie prechodného pobytu, ktorý oprávňuje zamestnávateľa zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, s dostatočným časovým predstihom pred uplynutím platnosti tohto prechodného pobytu, a to v období od uplynutia platnosti tohto prechodného pobytu do právoplatného skončenia konania o obnovenie prechodného pobytu; dostatočným časovým predstihom sa rozumie obdobie zodpovedajúce najmenej dĺžke lehoty na rozhodnutie o žiadosti o obnovenie prechodného pobytu podľa osobitného predpisu (§ 23a písm. ag) zákona o službách zamestnanosti). Zamestnávateľ môže na základe tohto ustanovenia pokračovať v zamestnávaní štátneho príslušníka tretej krajiny za nezmenených podmienok v období od uplynutia platnosti prechodného pobytu do právoplatného skončenia konania o obnovenie prechodného pobytu, pričom musia byť splnené zákonom stanovené podmienky:

Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu musí štátny príslušník tretej krajiny podať s dostatočným časovým predstihom, a to najmenej :

 1. 30 dní pred uplynutím platnosti udeleného prechodného pobytu v prípade zamestnania, ktoré je deklarované pri žiadosti o obnovu prechodného pobytu a spadajúceho do zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily platného ku dňu podania žiadosti o obnovu prechodného pobytu, alebo
 2. 90 dní pred uplynutím platnosti udeleného prechodného pobytu.

K informačnej karte predloženej úradu práce bude priložená kópia pracovnej zmluvy a kopia potvrdenia o prijatí žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania potvrdená OCP PZ. Ak si zamestnávateľ uplatňuje 30 dňovú lehotu musí doložiť aj kópiu prísľubu na zamestnanie alebo pracovnej zmluvy, ktorá bola priložená k žiadosti o obnovu prechodného pobytu s pečiatkou OCP PZ a dátumom prijatia, ktorým sa preukáže, že požadované zamestnanie je z aktuálne platného zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily.

 • povinnosť informovať a poskytnúť úradu práce informácie na predpísanom formulári (informačná karta) má aj informujúca organizácia ku ktorej sú vyslaní občania členského štátu EU

 

Zmeny v prechodnom ustanovení počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s vojnou na Ukrajine:

 • zamestnávateľ môže počas mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a v období dvoch mesiacov po odvolaní mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23a ods. 1 písm. u) aj po uplynutí ôsmich týždňov na rovnakom pracovnom mieste až do skončenia konania o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania,
 • konanie začaté pred 1. januárom 2023, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022,
 • ustanovenie § 72au ods. 2 sa od 1. januára 2023 neuplatňuje.


 

Dátum vytvorenia stránky: 31.03.2022
Dátum aktualizácie: 09.01.2024

Tlačiť