Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

1. Jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti 

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku je : maloleté dieťa zverené do náhradnej starostlivosti. 

Podmienky nároku:

 • osobná starostlivosť náhradného rodiča o zverené dieťa,
 • ku dňu zverenia bolo dieťa v ústavnej výchove, ak nebolo v ústavnej výchove, tak vtedy, ak nemá zabezpečené základné vybavenie, 
 • zverenie dieťaťa na základe rozhodnutia súdu 
  • do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča,
  • do pestúnskej starostlivosti,
  • do  poručníctva,  ak sa poručník osobne stará o dieťa (to neplatí, ak sa poručník stará o dieťa, ktorého rodičia sú maloletí) alebo 
  • zverenie dieťaťa, ktoré pri zverení do náhradnej  starostlivosti na základe rozhodnutia súdu je mladšie ako 6 mesiacov 
   • dočasné zverenie dieťaťa do starostlivosti osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom,
   • zverenie dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby rozhodnutím súdu o nariadení predbežného opatrenia, ak súd koná o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti tejto fyzickej osobe zverenie dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti alebo
   • zverenie dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby rozhodnutím súdu o nariadení predbežného opatrenia, ak súd koná o zverení dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti.  

Výška príspevku: 500 Eur.

2. Jednorazový príspevok pri zániku zverenia dovŕšením plnoletosti dieťaťa 

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku je : plnoleté dieťa, ktoré bolo zverené do náhradnej starostlivosti.   

Podmienky nároku:

     zverenie dieťaťa na základe rozhodnutia súdu 

 • do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča,
 • do pestúnskej starostlivosti,
 • do poručníctva, ak sa poručník osobne stará o dieťa (to neplatí ak sa poručník stará o dieťa, ktorého rodičia sú maloletí),

ak zverenie trvalo aspoň jeden rok pred dosiahnutím plnoletosti dieťaťa. 

Výška príspevku: 922,29 Eur. 

 3. Opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti 

 Oprávnená osoba na uplatnenie nároku je:

nezaopatrené dieťa zverené do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu 

 • do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča,
 • do pestúnskej starostlivosti,
 • do poručníctva, to neplatí ak  je poručník ustanovený z dôvodu maloletosti rodičov zvereného dieťaťa.
 • nariadením predbežného opatrenia súdu, ak bol súdu podaný návrh na začatie konania o zverení dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča alebo do pestúnskej starostlivosti
 • dočasné zverenie dieťaťa do starostlivosti osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom.

Vo veci žiadosti za maloleté dieťa koná jeho náhradný rodič ako zákonný zástupca. 

Podmienky nároku:

 • nezaopatrenosť dieťaťa sa posudzuje v zmysle zákona o prídavku na dieťa, 
 • ak ide o plnoleté nezaopatrené dieťa,  ktoré  žije naďalej v domácnosti s fyzickou osobou, ktorá bola do dosiahnutia plnoletosti jeho náhradným rodičom,
 • ak plnoleté nezaopatrené dieťa má príjem nižší ako je suma opakovaného príspevku dieťaťu, má nárok na opakovaný príspevok vo výške rozdielu.  

Výška príspevku: 138,13 Eur. 

 4. Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 

 Oprávnená osoba na uplatnenie nároku je : náhradný rodič, ktorý má zverené dieťa do náhradnej starostlivosti.   

Podmienky nároku:

 • ak mu bolo na základe rozhodnutia súdu alebo rozhodnutia príslušného orgánu zverené dieťa do náhradnej starostlivosti (do pestúnskej starostlivosti, do poručníctva, ak sa poručník osobne stará o dieťa, dočasné zverenie dieťaťa do starostlivosti osoby, ktorá má záujem sa stať pestúnom),
 • začal sa osobne starať aspoň o jedno zverené dieťa,
 • má trvalý pobyt na území SR,
 • nevykonáva náhradnú starostlivosť v zariadení pestúnskej starostlivosti. 

Výška príspevku: 175,62 Eur. 

5. Zvýšený opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

Náhradný rodič sa stará o tri deti a viac detí, ktoré sú súrodeneckou skupinou, − zvýšenie sumy požiada len listom (bez tlačiva žiadosti), − základná suma opakovaného príspevku náhradnému rodičovi sa zvýši o 124,91 Eur  pri starostlivosti o tri deti a viac detí, ktoré sú súrodenecká skupina, − patrí aj vtedy, ak nespĺňa nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi z dôvodu poberania materského alebo poberania rodičovského príspevku.  

6. Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi pri starostlivosti o zverené dieťa, ktoré je občan s ŤZP 

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku je náhradný rodič, ktorému bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej starostlivosti.

Podmienky nároku:  zverenie dieťaťa na základe rozhodnutia súdu 

 • do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča,
 • do pestúnskej starostlivosti,
 • do poručníctva, ak sa poručník osobne stará o dieťa (to neplatí ak sa poručník stará o dieťa, ktorého rodičia sú maloletí),
 • dočasné zverenie dieťaťa do starostlivosti osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom,
 • zverenie dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby rozhodnutím súdu o nariadení predbežného opatrenia, ak súd koná o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti tejto fyzickej osobe

Výška príspevku: 72,36 Eur na každé zverené dieťa, ktoré je občan s ŤZP, aj keď náhradnému rodičovi nevzniká nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi.

Dátum vytvorenia stránky: 23.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac