Služby pre zamestnávateľa

Informácie v oblasti VPM, plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP, poskytnutia predchádzajúceho súhlasu na rozviazanie pracovného pomeru a štátnozamestnaneckého pomeru s občanom  so ZP,  vydávania povolení na zamestnanie štátnym príslušníkom tretích krajín, hromadného prepúšťania, EURES

EURopean Employment Services - Európske služby zamestnanosti

Základné fakty o EURES

 • služby siete EURES pokrývajú celú Európu
 • sú poskytované bezplatné
 • sú ľahko dostupné v každom regióne na Slovensku (každý ÚPSVR na Slovensku
 • sieť tvoria vyškolení odborníci na mobilitu
 • služby „šité na mieru“

Cieľom siete EURES je podporovať výmenu voľných pracovných miest a žiadostí o zamestnanie do zahraničia a tým podporovať medzištátnu mobilitu pracovných síl a jednotný európsky trh práce. EURES je jedným z nástrojov občanov EÚ pri hľadaní práce v zahraničí.

 Činnosť siete EURES

 • v rámci slovenskej siete EURES navrhuje národný plán na rozpočtový rok a realizuje napĺňanie úloh Plánu aktivít EURES, ktoré boli schválené EK
 • spolupracuje so zamestnávateľmi z EÚ/EEA, propaguje voľné pracovné miesta a spolupracuje pri ich obsadzovaní
 • participuje na nadnárodných projektoch realizovaných v rámci siete EURES, organizuje a aktívne sa podieľa na medzinárodných burzách práce v rámci Slovenska aj v krajinách EU/EEA
 • propaguje EURES cieľovým skupinám (UoZ, ZoZ, študenti, zamestnávatelia, ...) a tvorí za týmto účelom vhodné prezentácie
 • zverejňuje overené ponuky zamestnávateľov (domácich i z krajín EÚ) na slovenskom/európskom portáli, sleduje ich aktuálnosť a spĺňanie štandardov kvality stanovených EK
 • sprostredkováva klientom prácu v krajinách EÚ/EEA a poskytuje informácie o životných a pracovných podmienkach
 • pomáha klientom pri využívaní európskeho formátu životopisu v cudzom jazyku
 • podporuje mobilitu voľných pracovných síl, prijíma a kompletizuje žiadosti občanov SR o sprostredkovanie zamestnania na základe bilaterálnych dohôd a dohôd o stážových pobytoch
 • pomáha klientom pri overovaní zahraničných agentúr
 • sprostredkováva dlhodobé a sezónne zamestnanie do SRN, Rakúska, Švajčiarska
 • udeľuje povolenia na zamestnávanie cudzincov v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a na základe žiadostí a situácie na trhu práce
 • sleduje pohyb občanov EÚ ako aj cudzincov za prácou v SR na základe informačných kariet, spolupracuje s orgánmi PZ SR
 • vyhodnocuje územnú a medzinárodnú mobilitu v rámci svojho regiónu
  spracováva príslušné štatistiky pre Ústredie PSVR a Európsku komisiu
Dátum vytvorenia stránky: 16.11.2015
Dátum aktualizácie: 24.03.2023
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac