Oblasti posudkovej činnosti

 Oddelenia posudkových činností úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a v druhom stupni Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny posudzujú občana na účely:
- peňažných príspevkov na kompenzáciu
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a parkovacieho preukazu
- štátnych sociálnych dávok
- trhu práce

I. Posudková činnosť v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypracúvajú posudok na účely
peňažných príspevkov na kompenzáciu
preukazu
parkovacieho preukazu

Posudková činnosť zahŕňa
lekársku posudkovú činnosť
sociálnu posudkovú činnosť

Lekárska posudková činnosť je
hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu, jeho zmien a porúch, ktoré podmieňujú zdravotné postihnutie fyzickej osoby
určovanie miery funkčnej poruchy
posudzovanie sociálnych dôsledkov v oblasti kompenzácií
posudzovanie jednotlivých druhov odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
posudzovanie fyzickej schopnosti a psychickej schopnosti fyzickej osoby vykonávať opatrovanie
posudzovanie fyzickej schopnosti a psychickej schopnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím udeliť písomný súhlas s opatrovaním

Sociálna posudková činnosť je
posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
posudzovanie rodinného prostredia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
posudzovanie prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti
posudzovanie odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu a navrhovanie kompenzácií v oblasti
mobility a orientácie
komunikácie
zvýšených výdavkov
sebaobsluhy
Sociálna posudková činnosť sa vykonáva, ak je fyzická osoba posúdená ako fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím.
Ťažké zdravotné postihnutie je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50%. Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov.

Peňažné príspevky na kompenzáciu
žiadosti sa podávajú na oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého bydliska žiadateľa
podkladom k rozhodnutiu je komplexný posudok, vydaný oddelením posudkových činností, z toho dôvodu sa k žiadosti prikladá aj lekársky nález . V komplexnom posudku sa na základe lekárskeho posudku a posudkového záveru o sociálnych dôsledkoch ťažkého zdravotného postihnutia navrhujú peňažné príspevky:
a) peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
b) peňažný príspevok na kúpu pomôcky,
c) peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky,
d) peňažný príspevok na úpravu pomôcky,
e) peňažný príspevok na opravu pomôcky,
f) peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia,
g) peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
h) peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla,
i) peňažný príspevok na prepravu,
j) peňažný príspevok na úpravu bytu,
k) peňažný príspevok na úpravu rodinného domu,
l) peňažný príspevok na úpravu garáže,
m) peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov,
n) peňažný príspevok na opatrovanie


Preukaz
vyhotovuje sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej bolo vydané rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu, alebo rozhodnutie o preukaze.

Parkovací preukaz

vyhotovuje sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je na základe komplexného posudku, ktorý bol podkladom na právoplatné rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu, odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo ak z právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze vyplýva, že má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 18.

Nárok na parkovací preukaz vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu o

a) parkovacom preukaze, z ktorého vyplýva, že fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 18,

b) peňažnom príspevku na kompenzáciu, ak z komplexného posudku vyplýva, že fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

 
Odvolacím orgánom, konajúcim v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.

II. Posudzovanie na účely štátnych sociálnych dávok

V súvislosti s konaním rodiča dieťaťa o nároku na prídavok na dieťa v určitých prípadoch ako aj v konaní o nároku na rodičovský príspevok do 6 rokov veku dieťaťa sa vydáva posudok , v ktorom sa skonštatuje, že dieťa má alebo nemá dlhodobo nepriaznivý stav vyžadujúci osobitnú starostlivosť. Za dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom sa považuje dieťa, ktorého choroba alebo stav podľa poznatkov lekárskej vedy trvajú viac ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo je predpoklad, že budú trvať viac ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a zároveň vyžaduje osobitnú starostlivosť.
III. Posudzovanie na účely trhu práce

Vykonáva sa podľa zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Lekárska posudková činnosť sa vykonáva v prípade, ak evidovaný uchádzač o zamestnanie:
- odmietol prijať zamestnanie z dôvodu, že nezohľadňuje jeho zdravotný stav
- odmietol sa zúčastniť na programe aktívnych opatrení na trhu práce alebo na aktivačnej činnosti z dôvodu, že nezohľadňujú jeho zdravotný stav
- skončil zo zdravotných dôvodov prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatne zárobkovej činnosti , na ktorú mu bol poskytnutý príspevok

Preskúmanie posudku na žiadosť občana vykonáva v 2. stupni odborné konzílium posudkových lekárov.
Na základe posudku sa rozhodne o vyradení resp. nevyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie, resp. o povinnosti vrátiť príspevok, poskytnutý na samostatne zárobkovú činnosť.


Kontrola dodržiavanie liečebného režimu

Okrem uvedeného s účinnosťou od 1.4.2005 bola zákonom č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorým bol zmenený a doplnený zákon o službách zamestnanosti, rozšírená pôsobnosť oddelení posudkových činností o kontrolu dodržiavania liečebného režimu evidovanými uchádzačmi o zamestnanie, ktorí sú dočasne pracovne neschopní. Nedodržanie liečebného režimu je dôvodom na vyradenie uchádzača o zamestnanie z evidencie.


 

Dátum vytvorenia stránky: 17.07.2009
Dátum aktualizácie: 02.07.2018

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac