Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Certifikácia systému manažérstva proti korupcii na ÚPSVR podľa STN EN ISO 37001:2016

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny bolo úspešne certifikované.

Slávnostné odovzdanie certifikátu systému manažérstva proti korupcii v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 37001:2016 bolo realizované na Ústredí dňa 6. mája 2021. Certifikát bol slávnostne odovzdaný riaditeľom certifikačného orgánu ELBACERT, a. s. Ing. Marekom Krajčovom do rúk generálneho riaditeľa Ústredia Ing. Mariána Valentoviča, MBA. Certifikácia systému manažérstva proti korupcii je platná pre oblasti služieb zamestnanosti a sociálnych vecí a rodiny v celom rozsahu pôsobenia Ústredia.

Vedenie organizácie, v nadväznosti na prijatú Koncepciu protikorupčnej politiky SR a vnímanie významnosti protikorupčnej prevencie, prijalo záväzky v oblasti boja proti korupcii, neetického správania a všestrannej transparentnosti implementovaním efektívnych pravidiel a postupov systému manažérstva proti korupcii v súlade s požiadavkami normy ISO 37001.

"Odsudzujeme korupciu v akejkoľvek forme na všetkých organizačných úrovniach organizácie. Najvýznamnejšiu rolu v prípadoch korupčného správania zohráva práve ľudský faktor, preto v rámci riadenia zavádzame a podporujeme práve také procesné opatrenia, ktoré eliminujú v možnej miere vznik korupcie a zabezpečujú transparentnosť pri našom konaní. Zaväzujeme sa prejavy korupcie účinne preverovať a riešiť. Nabádame všetkých zamestnancov k otvorenosti, zaangažovanosti, slobodnému nahlasovaniu akýchkoľvek prejavov korupcie, bez obavy a strachu z následných odvetných opatrení voči nim", uviedol Ing. Marián Valentovič, MBA, generálny riaditeľ ÚPSVR. 

Dátum vytvorenia stránky: 07.05.2021
Dátum aktualizácie: 28.03.2022

Tlačiť