RE-PAS+

 

Máte problém uplatniť sa na trhu práce?

Chcete zvýšiť svoje šance na získanie vhodného zamestnania?

Premýšľate nad zmenou profesijného smerovania?

Potrebujete nadobudnúť nové vedomosti, schopnosti alebo zručnosti?

Chcete sa vzdelávať, ale neviete, aké možnosti máte na výber?

 

Využite možnosť absolvovať prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

rekvalifikačný kurz (REPAS+)

 

Čo je rekvalifikácia?

Rekvalifikácia na účely REPAS+ je príprava uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s  cieľom nadobudnutia vedomostí, schopností a  zručností v rekvalifikačnom kurze, ktorý zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie.

Rekvalifikáciu je možné absolvovať len na území Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Aký kurz je možné si vybrať?

  • Akreditovaný kurz.
  • Neakreditovaný kurz vykonávaný na základe oprávnenia, osvedčenia alebo registrácie.
  • Neakreditovaný kurz, vykonávaný na základe súhlasného stanoviska, ktoré vydala sektorová rada alebo stavovská organizácia alebo profesijná organizácia.

Ako na to?

 • Pred rekvalifikáciou

Uchádzač o zamestnanie si vyberie rekvalifikačný kurz, o ktorý má záujem a poskytovateľa rekvalifikácie, ktorý daný kurz zrealizuje.

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde je uchádzač o zamestnanie evidovaný, si podá požiadavku na rekvalifikáciu na predpísanom formulári, v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok rekvalifikácie.

Požiadavka má dve hlavné časti:

 • časť A (vyplní uchádzač o zamestnanie),
 • časť B (na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní a potvrdí vybraný poskytovateľ rekvalifikácie).

K požiadavke na rekvalifikáciu sú priložené aj základné informácie o rekvalifikácii.

Ak príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny požiadavku na rekvalifikáciu schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou a vystaví REPAS+, ktorý je potvrdením, že po splnení všetkých podmienok úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí dohodnutý príspevok na kurzovné vo výške najviac 100 % nákladov na rekvalifikáciu.

Po podpísaní dohody uchádzač o zamestnanie nastúpi na vybraný rekvalifikačný kurz.

 • Po rekvalifikácii

Uchádzač o zamestnanie je povinný do 15 kalendárnych dní od úspešného absolvovania rekvalifikácie doručiť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny spolu s podpornými dokladmi:

 • žiadosť o úhradu príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou.

 

Čo získate absolvovaním rekvalifikačného kurzu?

 • Príspevok na kurzovné, ktorý bude uhradený poskytovateľovi rekvalifikácie.
 • Príspevok na cestovné a stravné pre uchádzača o zamestnanie vo výške 4,64 eur za každý absolvovaný deň rekvalifikačného kurzu.

  • Potvrdenie poskytovateľa rekvalifikácie o absolvovaní rekvalifikačného kurzu (napr. osvedčenie alebo certifikát).

 

Kde sa môžete dozvedieť viac?

Ak ste uchádzač o zamestnanie a máte záujem o rekvalifikáciu, podrobnejšie informácie, ako aj potrebné formuláre môžete získať na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na webovej stránke www.upsvar.sk.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.employment.gov.sk / www.ludskezdroje.gov.sk


 

Dátum vytvorenia stránky: 11.09.2017
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac