RE-PAS

RE-PAS

rekvalifikácia

ako príležitosť k spolupráci uchádzačov o zamestnanie,

úradov práce, sociálnych vecí a rodiny

             a vzdelávacích inštitúcií                

Rekvalifikácia na účely RE-PASu je príprava uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s  cieľom nadobudnúť vedomosti, schopnosti a zručnosti vo vzdelávacom (rekvalifikačnom) kurze.

Som uchádzač o zamestnanie.

Ako môžem získať príspevok na rekvalifikáciu?

Pred rekvalifikáciou

 • Vyberiem si rekvalifikačný kurz, o ktorý mám záujem → nárok na príspevok na rekvalifikáciu mám iba vtedy, ak mi za posledných 5 rokov nebol uhradený cez úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príspevok na rekvalifikáciu alebo vzdelávanie s tým istým zameraním, o ktoré mám teraz záujem.
   • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ma nepodporí, ak mám záujem absolvovať rekvalifikáciu zameranú na špeciálne manažérske kompetencie a projektové riadenie, rozvoj komunikačných a sociálnych zručností, vodičské oprávnenie typu B a rekvalifikáciu realizovanú dištančnou formou. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ma taktiež nepodporí, ak som zároveň študentom vysokej školy externou formou.
 • Môžem osloviť viac poskytovateľov rekvalifikácie, zistiť si informácie o rekvalifikáciách a zvoliť si poskytovateľa rekvalifikácie.
 • Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde som evidovaný, si podám požiadavku na rekvalifikáciu na predpísanom formulári v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok rekvalifikácie.
 • Požiadavka na vybranú rekvalifikáciu má:
 • časť A, ktorú vyplním ja,
 • časť B, v ktorej je potvrdenie poskytovateľa rekvalifikácie, ktoré na moju žiadosť vyplní a potvrdí vybraný poskytovateľ rekvalifikácie,
 • prílohu „Vyhlásenie“, ktorú vyplním ja.

K požiadavke sú priložené základné informácie o rekvalifikácii.

 • Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny moju požiadavku na rekvalifikáciu schváli, uzatvorí so mnou dohodu o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu a vystaví RE-PAS, ktorý je potvrdením, že po splnení všetkých podmienok mi úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne príspevok na rekvalifikáciu v hodnote kurzovného, uvedeného v potvrdení poskytovateľa rekvalifikácie. Ešte pred začiatkom rekvalifikácie musím poskytovateľovi rekvalifikácie odovzdať RE-PAS.Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny mi v rámci tohto príspevku neuhradí výdavky na cestovné, stravné a ubytovanie, ani žiadne ďalšie výdavky vynaložené na rekvalifikáciu.

 •  
 • Pred uzatvorením dohody je mojou povinnosťou vyplniť a podpísať Kartu účastníka projektu, v rámci ktorého je zabezpečené financovanie príspevku na rekvalifikáciu. Tento dokument poskytne uchádzačovi o zamestnanie úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
 •  
 • Bez uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu mi príspevok na rekvalifikáciu nebude poskytnutý.

Počas rekvalifikácie

 • V termíne, ktorý som si dohodol s poskytovateľom rekvalifikácie, nastúpim na rekvalifikáciu.
 • V prípade, ak nebude možné nastúpiť na rekvalifikáciu v stanovenom termíne, môžem na rekvalifikáciu nastúpiť najneskôr do 60 kalendárnych dní od vystavenia potvrdenia poskytovateľa rekvalifikácie.
 • Úspešne absolvujem rekvalifikáciu v celom rozsahu.
 • Predčasne môžem ukončiť rekvalifikáciu len z vážnych dôvodov (zdravotných, rodinných alebo osobných dôvodov). Vážnosť dôvodov posudzuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Po rekvalifikácii

 • Ak chcem získať príspevok na rekvalifikáciu, mojou povinnosťou je do 15 kalendárnych dní po úspešnom ukončení rekvalifikácie doručiť do podateľne úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na oddelenie poradenstva a vzdelávania:
 • doklad preukazujúci absolvovanie rekvalifikácie,
    • faktúru vystavenú poskytovateľom rekvalifikácie,
    • žiadosť o úhradu príspevku na rekvalifikáciu,
 • splnomocnenie.
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe môjho splnomocnenia uhradí príspevok na rekvalifikáciu za absolvovanú rekvalifikáciu priamo poskytovateľovi rekvalifikácie vtedy, ak:
   • nebudem počas rekvalifikácie vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu,
 • úspešne ukončím rekvalifikáciu.
 • predložím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v stanovenom termíne požadované doklady.
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny mi poskytne príspevok na rekvalifikáciu v alikvotnej výške za absolvovanú časť rekvalifikácie v prípade, ak predčasne ukončím rekvalifikáciu z vážnych dôvodov.
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny mi neposkytne príspevok na rekvalifikáciu, ak:
 • budem vyradený pre nespoluprácu z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas doby realizácie rekvalifikácie,

   • predčasne ukončím rekvalifikáciu bez vážnych dôvodov,
 • nepredložím v stanovenom termíne všetky požadované doklady.

 

RE-PAS umožňuje uchádzačom o zamestnanie evidovaným na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny:

  • rozšíriť alebo úplne zmeniť svoje profesijné zameranie prostredníctvom absolvovania rekvalifikácie,
  • zvoliť si rekvalifikáciu a poskytovateľa rekvalifikácie podľa vlastného výberu,
 • požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o uhradenie príspevku na rekvalifikáciu, to znamená o kurzovné za rekvalifikáciu v plnej výške.

Ak ste uchádzač o zamestnanie a máte záujem o rekvalifikáciu,

kontaktujte úrad práce,

sociálnych vecí a rodiny


 

Dátum vytvorenia stránky: 22.02.2016
Dátum aktualizácie: 28.05.2024
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac