Aktuálne oznamy

Potvrdenia o návšteve školy

INFORMÁCIA PRE RODIČOV

Od 1. septembra 2019
už väčšina rodičov nemusí doručovať

na úrady práce potvrdenia o návšteve školy

 

viac

 

Plán vykonávania opatrení na rok 2020

Plán vykonávania opatrení na rok 2020

pre  územný obvod okresu Čadca,
ktorého súčasťou sú aj podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia vykonávania opatrení v oblasti

„opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“

v zmysle § 73.ods. 2 písmena e)  zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení  niektorých zákonov.


autor: PhDr. Monika Halvoníková

viac

 

Videospot siete EURES

 

viac

 

Oznámenie pre zamestnávateľov

OZNÁMENIE
pre zamestnávateľov
Od 01.01.2019 nadobudne účinnosť novela zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
V zmysle §62 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti je zamestnávateľ povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza; to sa nevzťahuje na voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovaného na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu.

 

viac

 

Daruj krv - zachrániš život

Ani pre pracovníkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca nezostal citát „daruj krv- zachrániš život“ ležať zaprášený v knižnici života.
Dňa 18.10.2018 sa opäť zapojili do výzvy riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca. Jednoducho sa chceli stať hrdinami a pomôcť iným.

 

viac

 

Získal ocenenie za významnú pomoc rodinám

Získal ocenenie za významnú pomoc rodinám


autor: PaedDr. Jozef Cech

viac

 

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2019

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately na rok 2019

 

viac

 

Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily

ZOZNAM ZAMESTNANÍ 
s nedostatkom pracovnej sily

 

viac

 

Ochrana osobných údajov

Informácia podľa čl. 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava, IČO 30794536

 

viac

 

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím navštívila Čadcu

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím 
navštívila Čadcu

 

viac

 

Výberové konanie konané na ÚPSVR Čadca

 

viac

 

Ochrana detí pred domácim násilím

OCHRANA DETÍ PRED NÁSILÍM

Kontakty a ďalšie informácie:
www.detstvobeznasilia.gov.sk

www.facebook.com/NKSpreRPNnD

PhDr. Anna Bednárová
koordinátor ochrany detí pred násilím
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
A. Hlinku 8, Čadca

KONTAKT
Telefón: +421 41 244 9803

Mobil: 0918698278
E-mail: bednarova.anna2@upsvr.gov.sk

 

viac

 

Opatrovanie osôb v Rakúsku - dôležité informácie

Dôležité informácie pre opatrovateľov a opatrovateľky pracujúce v Rakúsku.

 

viac

 

Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce

Národný projekt
"Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce"

Kontaktná osoba:

Mgr. Slavka Melišíková
oddelenie AOTP a ESF
II. poschodie, č. d. 306
t. č. 0412448837
e-mail: slavka.melisikova@upsvr.gov.sk

 

viac

 

Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie

Národný projekt

"Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie"

Kontaktné osoby:

Mgr. Iveta Poláková
Ing. Eva Ďuranová
oddelenie AOTP a ESF
II. poschodie, č. d. 310
t. č. 041/2448850
e-mail: 
iveta.polakova@upsvr.gov.sk
eva.duranova@upsvr.gov.sk

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac