Aktuálne oznamy

Ako sa zaevidovať na úrade práce sociálnych vecí a rodiny

 

viac

 

Príjmy z celoplošného testovania fyzických osôb na COVID-19 na základe uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných v zmysle Zákonníka práce

 

viac

 

Nárok na pandemický rodičovský príspevok od 1.11.2020

 

viac

 

SOS Dotácia

 

viac

 

Nová informácia k prídavku na dieťa

 

viac

 

Národný projekt „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“

 

viac

 

Aktivačné činnosti v zmysle § 10 a § 12 zákona č. 417/2020 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi opäť v platnosti od 1.7.2020.

OZNAM

 

Dňa 24.06.2020 vláda SR schválila uznesením vlády SR č. 393/2020 nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 184/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „novela nariadenia“), ktoré nadobúda účinnosť dňa 01.07.2020.

 

V súvislosti s touto novelou nariadenia klienti, ktorí majú v platnosti ponuku na aktivačné činnosti na obdobie roku 2020, majú opäť povinnosť od 01.07.2020 zúčastniť sa výkonu činnosti v zmysle § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi podľa kalendára prijatej ponuky, čo je podmienkou pre výplatu pomoci v hmotnej núdzi na nasledujúce obdobie. V prípade, že sa klient nezúčastní aktivačných činností od mesiaca júl 2020 a nepredloží UPSVR Galanta relevantný doklad (ospravedlniteľné dôvody), dávka v hmotnej núdzi sa zníži o sumu 66,30 Eur za každého plnoletého člena domácnosti, ktorý má povinnosť sa týchto činností zúčastniť.

 

 

viac

 

Ako sa zaevidovať na úrade PSVR od 15.06.2020

 

viac

 

Videospot siete EURES

 

viac

 

V územnom obvode Úradu PSVaR Galanta poskytujú pomoc ľuďom v núdzi a ľudom bez domova...

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

V územnom obvode Úradu PSVaR Galanta poskytujú pomoc ľuďom v núdzi a ľudom bez domova charitatívne a sociálne služby nasledovné obce a charitatívne a neziskové organizácie:

1. Občianske združenie DOBROPRAJNOSŤ Galanta

 • výdaj oblečenia pre ľudí v sociálnej a hmotnej núdzi

v Galante, na ul. Nová Doba (v priestoroch BYSPRAV-u) každý utorok a štvrtok od 14, 00 hod. do 17,00 hod.

2. PATRIA – Domov dôchodcov v Galante, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta, Švermova 1457/16, Galanta, tel. č. 031 782 2117

 • nocľaháreň pre občanov bez domova z mesta Galanta

Prevádzka je celoročná, denne od 18,00 hod. do 07,00 hod. V zimných mesiacoch od 17,00 hod. do 07,00 hod. Výška poplatku je 0,73 Eur za prenocovanie na deň.

 • nízkoprahové denné centrum

Poskytuje podmienky na udržiavanie osobnej hygieny, pranie osobného prádla, príprava stravy a oddych. Sociálne služby sa poskytujú denne v čase od 10,00 hod. do 13,00 hod. Výška poplatku je 0,27€ /deň.

3. Mesto Sereď, Garbiarska 18, Sereď, tel. č. 0948 944 449

 • nocľaháreň pre občanov bez domova z mesta Sereď

Prevádzka je od 15.12.2017 do 16.03.2018 v čase od 19,00 hod. do 07,00 hod. Výška poplatku je 0,80 Eur za prenocovanie na deň.

4. TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA- Centrum pomoci človeku Sereď, pobočka Sereď, Garbiarska č. 18 tel.č. 0948 944 449

 • sociálny šatník, sociálne poradenstvo (napr. osobný bankrot), suchá strava, stredisko osobnej hygieny. WC, sprcha a práčka)

Sociálne služby sa poskytujú v pondelok až štvrtok od 08,00 hod. do 14,00 hod. V piatok od 08,00 hod. do 13,30 hod.

Prevádzka v meste Sereď bude dňa 28.02.2018 dočasne prerušená.

 

viac

 

Opatrovanie osôb v Rakúsku - dôležité informácie

Dôležité informácie pre opatrovateľov a opatrovateľky pracujúce v Rakúsku.

 

viac

 

Usmernenie k PPZP od 01.01.2016


Usmernenie
k postupu zamestnávateľov pri plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

 

viac

 

Informácie pre absolventov škôl

ktorí v roku 2016 ukončili vzdelávanie na stredných a vysokých školách

 • Štátnou záverečnou skúškou
 • Záverečnou skúškou
 • Maturitnou skúškou
 • Záverečnou pomaturitnou skúškou

 

 1. Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 2. Predladanie dokladov

 

viac

 

Informácia o začiatku OP potravinovej a základnej materiálnej pomoci.

       Oznamujeme začiatok Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci – OP FEAD 2014 – 2020, realizácia Opatrenia 1 – Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami, ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie (distribúcia potravinových balíčkov konečným príjemcom).

Dňom  25.07.2016 sa  začína v okrese Galanta  realizácia Opatrenia 1 – Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami, ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie ( distribúcia potravinových balíčkov konečným príjemcom ). Opatrenie je  v okrese Galanta realizované partnerskou organizáciou - Slovenská   Katolícka Charita.

Zároveň Vám oznamujeme, že na stránke UPSVR sú zverejnené harmonogramy realizácie opatrení HRO a ich aktualizácie.

http://www.upsvar.sk/harmonogram-realizacie-opatreni.html?page_id=626276

 

Konečným príjemcom potravinových balíčkov je

- primárne:

1) rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (PvHN)

2) príjemca PvHN, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a nemá príjem zo zárobkovej činnosti

3) príjemca PvHN, ktorý je invalidný a nemá príjem zo zárobkovej činnosti

4) príjemca PvHN s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý nemá príjem zo zárobkovej činnosti

- sekundárne:

iné osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii na základe posúdenia PO. Za mimoriadne nepriaznivú alebo krízovú životnú situáciu sa považuje životná situácia krátkodobého charakteru, z ktorej sa občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením, napríklad, ak má osoba príjem pod úrovňou životného minima, pri náhlom vážnom ochorení živiteľa rodiny, pri strate živiteľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté živelnými pohromami, a pod.

Jednotlivec spĺňajúci vyššie uvedené podmienky má nárok na 1 potravinový balíček. Rodina s 1 - 2 nezaopatrenými deťmi má nárok na 2 potravinové balíčky, rodina s 3 - 4 nezaopatrenými deťmi na 3 potravinové balíčky, rodina s 5 a viac nezaopatrenými deťmi na 4 potravinové balíčky.

 

viac

 

Národné projekty - Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku

Národný projekt "Šanca na zamestnanie pre BSK"

Iveta Tománková, 031/2444 406 č. d. 119

Národný projekt "Šanca na zamestnanie"

Iveta Tománková, 031/2444 406 č. d. 119

Národný projekt "Úspešne na trhu práce"

Ing. Andrea Berecová, 031/2444 403 č. d. 121

Národný projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)"

Mgr. Hana Gyuríková, 031/2444 405 č. d. 119

Národný projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

Mgr. Hana Gyuríková, 031/2444 405 č. d. 119

Národný projekt „Absolventská prax štartuje zamestnanie“

Ing. Jana Orlová, 031/2444 404 č. d. 113

Mária Florianová, 031/2444 401, č. d. 113

Národný projekt „Praxou k zamestnaniu v BSK"

Iveta Tománková, 031/2444 406 č. d. 119

Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“

Iveta Tománková, 031/2444 406 č. d. 119

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac