Aktuálne oznamy

Kontakty

E-mailový kontakt UPSVR Galanta : ga@upsvr.gov.sk

 

Telefónny kontakt UPSVR Galanta (sekretariát úradu): 031/2444101

 

Prvá pomocPrvá pomoc + : 031/2444450

 

SOS dotácia: 031/2444511

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=530777

 

Telefónne kontakty jednotlivých zamestnancov sú uvedené priamo v záložke :

Kontakty.

 

viac

 

Oznámenie o zmene úradných hodín v termíne od 4.1.2021 do 24.1.2021

V zmysle Uznesenia vlády SR č. 808 z 31.12.2020 Vám oznamujeme, že v uvedenom období sa úradné hodiny upravujú nasledovne: pondelok – piatok nestránkový deň.

Na recepcii/podateľni úradov bude zabezpečené podpisovanie dohôd (dodatkov) k prebiehajúcim projektom.

Služba na recepcii, resp. podateľni úradu bude zabezpečená nasledovne: Pondelok 8:00-11:00, Utorok 8:00-11:00, Streda 13:00-16:00, Štvrtok nestránkový deň, Piatok 8:00-11:00.

Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie na Slovensku si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste, pokiaľ je to možné využili inú, ako osobnú formu kontaktu s úradom (mailová, telefonická komunikácia ....)

 

viac

 

Ako sa zaevidovať na úrade práce sociálnych vecí a rodiny

 

viac

 

Príjmy z celoplošného testovania fyzických osôb na COVID-19 na základe uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných v zmysle Zákonníka práce

 

viac

 

Nárok na pandemický rodičovský príspevok od 1.11.2020

 

viac

 

SOS Dotácia

 

viac

 

Nová informácia k prídavku na dieťa

 

viac

 

Národný projekt „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“

 

viac

 

Aktivačné činnosti v zmysle § 10 a § 12 zákona č. 417/2020 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi opäť v platnosti od 1.7.2020.

OZNAM

 

Dňa 24.06.2020 vláda SR schválila uznesením vlády SR č. 393/2020 nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 184/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „novela nariadenia“), ktoré nadobúda účinnosť dňa 01.07.2020.

 

V súvislosti s touto novelou nariadenia klienti, ktorí majú v platnosti ponuku na aktivačné činnosti na obdobie roku 2020, majú opäť povinnosť od 01.07.2020 zúčastniť sa výkonu činnosti v zmysle § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi podľa kalendára prijatej ponuky, čo je podmienkou pre výplatu pomoci v hmotnej núdzi na nasledujúce obdobie. V prípade, že sa klient nezúčastní aktivačných činností od mesiaca júl 2020 a nepredloží UPSVR Galanta relevantný doklad (ospravedlniteľné dôvody), dávka v hmotnej núdzi sa zníži o sumu 66,30 Eur za každého plnoletého člena domácnosti, ktorý má povinnosť sa týchto činností zúčastniť.

 

 

viac

 

Ako sa zaevidovať na úrade PSVR od 15.06.2020

 

viac

 

Videospot siete EURES

 

viac

 

V územnom obvode Úradu PSVaR Galanta poskytujú pomoc ľuďom v núdzi a ľudom bez domova...

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

V územnom obvode Úradu PSVaR Galanta poskytujú pomoc ľuďom v núdzi a ľudom bez domova charitatívne a sociálne služby nasledovné obce a charitatívne a neziskové organizácie:

1. Občianske združenie DOBROPRAJNOSŤ Galanta

 • výdaj oblečenia pre ľudí v sociálnej a hmotnej núdzi

v Galante, na ul. Nová Doba (v priestoroch BYSPRAV-u) každý utorok a štvrtok od 14, 00 hod. do 17,00 hod.

2. PATRIA – Domov dôchodcov v Galante, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta, Švermova 1457/16, Galanta, tel. č. 031 782 2117

 • nocľaháreň pre občanov bez domova z mesta Galanta

Prevádzka je celoročná, denne od 18,00 hod. do 07,00 hod. V zimných mesiacoch od 17,00 hod. do 07,00 hod. Výška poplatku je 0,73 Eur za prenocovanie na deň.

 • nízkoprahové denné centrum

Poskytuje podmienky na udržiavanie osobnej hygieny, pranie osobného prádla, príprava stravy a oddych. Sociálne služby sa poskytujú denne v čase od 10,00 hod. do 13,00 hod. Výška poplatku je 0,27€ /deň.

3. Mesto Sereď, Garbiarska 18, Sereď, tel. č. 0948 944 449

 • nocľaháreň pre občanov bez domova z mesta Sereď

Prevádzka je od 15.12.2017 do 16.03.2018 v čase od 19,00 hod. do 07,00 hod. Výška poplatku je 0,80 Eur za prenocovanie na deň.

4. TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA- Centrum pomoci človeku Sereď, pobočka Sereď, Garbiarska č. 18 tel.č. 0948 944 449

 • sociálny šatník, sociálne poradenstvo (napr. osobný bankrot), suchá strava, stredisko osobnej hygieny. WC, sprcha a práčka)

Sociálne služby sa poskytujú v pondelok až štvrtok od 08,00 hod. do 14,00 hod. V piatok od 08,00 hod. do 13,30 hod.

Prevádzka v meste Sereď bude dňa 28.02.2018 dočasne prerušená.

 

viac

 

Opatrovanie osôb v Rakúsku - dôležité informácie

Dôležité informácie pre opatrovateľov a opatrovateľky pracujúce v Rakúsku.

 

viac

 

Usmernenie k PPZP od 01.01.2016


Usmernenie
k postupu zamestnávateľov pri plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

 

viac

 

Informácie pre absolventov škôl

ktorí v roku 2016 ukončili vzdelávanie na stredných a vysokých školách

 • Štátnou záverečnou skúškou
 • Záverečnou skúškou
 • Maturitnou skúškou
 • Záverečnou pomaturitnou skúškou

 

 1. Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 2. Predladanie dokladov

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Úradné hodiny
Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac