Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Národný projekt „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“

Národný projekt  „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“

V zmysle NP „Investičná pomoc pre sociálne podniky-nenávratná zložka“ bolo prijímanie žiadostí k 31.1.2022 ukončené.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 11.7.2022 bola zverejnená Aktualizácia č. 11 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci  formou nenávratného finančného príspevku na podporu registrovaných sociálnych podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky pod číslom 12/2022/§54 – IP SP.  

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci v rámci Opatrenia 1 a 3

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že v súlade s časovým harmonogramom národného projektu je dňom 31. 7. 2021 ukončené prijímanie žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci v rámci Opatrenia 1 a 3.

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci v rámci Opatrenia 2 a 4

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že v súlade s časovým harmonogramom národného projektu je dňom 31.1. 2022 ukončené prijímanie žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci v rámci Opatrenia 2 a 4.

Dovoľujeme si Vás informovať, že v prípade otázok týkajúcich sa Investičnej pomoci Vám odporúčame obracať sa na príslušné Regionálne centrá sociálnej ekonomiky, ktoré Vám v prvom kroku poskytnú informácie o podmienkach poskytovania investičnej pomoci, k príprave investičného zámeru a k žiadosti o poskytnutí investičnej pomoci.

Vzhľadom na skutočnosť, že vplyvom legislatívnych a iných zmien sa dokumenty RO a CKO priebežne menia, nenachádzajú sa tieto dokumenty v povinných prílohách,  ale na dané dokumenty uvádzame webový odkaz:

Príručka a prílohy pre verejné obstarávanie

Príloha 16 k verejnému obstarávaniu v platnom znení

a

Príloha 16a -  Prílohy k Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania v platnom znení žiadateľ nájde na webovom sídle:

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dokumenty/usmernenia/ 

Postupy k evidovaniu verejného obstarávania v systéme ITMS2014+

Príloha č. 17  - Príloha č. 1 k Usmerneniu CKO č. 2 v platnom znení, Príloha č. 17a Usmernenie CKO č. 7 v platnom znení a Príloha č. 17b - Usmernenie CKO č. 2 v platnom znení žiadateľ nájde na webovom sídle: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/


 

Dátum vytvorenia stránky: 05.10.2020
Dátum aktualizácie: 01.02.2024

Tlačiť