Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Národný projekt „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“

Národný projekt  „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“

 

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci  v rámci národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 11.5.2021 bola zverejnená Aktualizácia č. 5 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci  formou nenávratného finančného príspevku na podporu registrovaných sociálnych podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky pod číslom 6/2021/§54 – IP SP.  

Dovoľujeme si Vás informovať, že v prípade otázok týkajúcich sa Investičnej pomoci Vám odporúčame obracať sa na príslušné Regionálne centrá sociálnej ekonomiky, ktoré Vám v prvom kroku poskytnú informácie o podmienkach poskytovania investičnej pomoci, k príprave investičného zámeru a k žiadosti o poskytnutí investičnej pomoci.

Vzhľadom na skutočnosť, že vplyvom legislatívnych a iných zmien sa dokumenty RO a CKO priebežne menia, nenachádzajú sa tieto dokumenty v povinných prílohách,  ale na dané dokumenty uvádzame webový odkaz:

Príručka a prílohy pre verejné obstarávanie

Príloha 16 k verejnému obstarávaniu v platnom znení
a
Príloha 16a -  Prílohy k usmerneniu RO 1 -2015 v platnom znení žiadateľ nájde na webovom sídle:
https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dokumenty/usmernenia/ 

Postupy k evidovaniu verejného obstarávania v systéme ITMS2014+

Príloha č. 17  - Príloha č. 1 k Usmerneniu CKO č. 2 v platnom znení, Príloha č. 17a Usmernenie CKO č. 7 v platnom znení a Príloha č. 17b - Usmernenie CKO č. 2 v platnom znení žiadateľ nájde na webovom sídle: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/


 

Dátum vytvorenia stránky: 05.10.2020
Dátum aktualizácie: 11.05.2021

Tlačiť