Dôležité informácie k inflačnej pomoci 100 eur

Inflačná pomoc pre poberateľov dávok a príspevkov

Dňa 20.05.2022 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 159/2022 Z. z. a nariadenie vlády SR č. 166/2022 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 102/2020 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov. Cieľom týchto nariadení je finančne prispieť rodinám s deťmi, náhradným rodičom, najodkázanejším domácnostiam a fyzickým osobám poberajúcim príspevok na opatrovanie na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

V súvislosti s nárastom cien sa jednorazovo v zmysle nariadenia vlády SR č. 159/2022 Z. z. zvýši za mesiac máj 2022 o 100 eur:

 • opakovaný príspevok náhradnému rodičovi,
 • pomoc v hmotnej núdzi a
 • peňažný príspevok na opatrovanie.

a v zmysle nariadenia vlády SR č. 166/2022 sa zvýši prídavok na dieťa za mesiac máj 2022 o 74,12 eura.

Konanie o inflačnej pomoci sa začína na podnet úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, t.j. poberateľ dávok a príspevkov nepodáva žiadosť o poskytnutie jednorazovej inflačnej pomoci. Inflačná pomoc bude vyplatená príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v mesiaci jún 2022, a to v hotovosti na adresu alebo poukázaním na bankový účet.

Inflačná pomoc sa nepovažuje za príjem na účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia.  

Inflačná dotácia v sume 100 eur

Dňom 01. 06. 2022 nadobúda účinnosť nariadenie vlády SR č. 160/2022 Z. z., ktorým  sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“).

Nariadenie reflektuje na zvýšenú mieru inflácie, ktorá bola spôsobená najmä v súvislosti s aktuálnou situáciou nadväzujúcou na ekonomické dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 a zvyšujúce sa ceny energií, a to poskytnutím dotácie na podporu humanitárnej pomoci (ďalej len „inflačná dotácia“).  V zmysle nariadenia bude poskytnutá jednorazová inflačná dotácia v sume 100 eur, ktorá bude slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

Oprávnený žiadateľ:

Oprávnený žiadateľ na poskytnutie inflačnej dotácie je fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR a:

 • ktorá vykonávala osobnú asistenciu na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie predloženej úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) podľa osobitného predpisu v rozsahu najmenej 12 hodín v priebehu I. štvrťroka 2022;
 • za ktorú bol štát platiteľom poistného na verejné zdravotné poistenie podľa § 11 ods. 7 písm. k) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie);
 • ktorá najneskôr v máji 2022 dovŕšila 62 rokov veku a v máji 2022:
  • nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku,
  • nie je poberateľom výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo obdobnej dávky zo zahraničia,
  • nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Žiadosť o inflačnú dotáciu:

Žiadosť o inflačnú dotáciu je možné podať od 1. júna 2022 do 31. augusta 2022. Na žiadosť podanú po 31. auguste 2022 sa neprihliada. 

Žiadateľ predkladá vyplnenú a podpísanú žiadosť s prílohami (ak sú relevantné) úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý alebo prechodný pobyt. Žiadosť o inflačnú dotáciu možno podať aj elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu, pričom v takomto prípade už nie je potrebné doplniť žiadosť v listinnej podobe.

V prípade podávania žiadosti o inflačnú dotáciu elektronicky (e-mailom), žiadateľ zasiela žiadosť na e-mailovú adresu úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý alebo prechodný pobyt, pričom žiadosť je potrebné podpísať, oskenovať a priložiť v prílohe e-mailu (vrátene skenu prílohy, ak je relevantná).

Oznámenie a výplata dotácie

Schválenie alebo neschválenie dotácie a jej sumu úrad žiadateľovi oznamuje písomne alebo elektronickými prostriedkami s kvalifikovaným elektronickým podpisom, ak bola žiadosť podaná elektronickými prostriedkami.

Poučenie:

Fyzická osoba bude povinná vrátiť inflačnú dotáciu, ak jej táto bude poskytnutá neprávom (napr. na základe  nepravdivých informácií uvedených v žiadosti).

Žiadosť a bližšie informácie môžete nájsť tu:

https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/inflacna-pomoc-v-sume-100-eur.html?page_id=1186447


 

Dátum vytvorenia stránky: 27.06.2022
Dátum aktualizácie: 29.06.2022
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac