Oddelenie PPKŤZPaPČ - prehodnotenie príjmov za 2021

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností – tlačivá pre potvrdenie príjmu za rok 2021

 1. Čo sa považuje za príjem fyzickej osoby s ŤZP

Pri zisťovaní príjmu za kalendárny rok 2021 sa započítavajú príjmy, ktoré fyzickej osobe a spoločne posudzovaným osobám (manžel, manželka, rodič, súrodenci, nezaopatrené deti) patrili za obdobie január až december kalendárneho roka 2021 bez ohľadu na to, kedy boli vyplatené.


Zdokladovaný príjem FO s ŤZP + príjem spoločne posudzovaných osôb za r. 2021 napr.:

 

 • potvrdenie o príjme (čistý príjem aj s náhradou príjmu pri dočasnej neschopnosti, každý mesiac samostatne – január až december) a ročné zúčtovanie preddavkov na daň,
 • potvrdenie o podaní daňového priznania,
 • potvrdenie o dávkach garančného poistenia, úrazového poistenia (vrátane úrazového príplatku pre COVID-19), dávke v nezamestnanosti (každý mesiac samostatne – január až december),
 • potvrdenie o dávkach nemocenského poistenia poskytnutých inou inštitúciou ako Sociálnou poisťovňou alebo iným štátom ako Slovenskou republikou (každý mesiac samostatne – január až december),
 • potvrdenie o dôchodkových dávkach poskytnutých iným štátom ako Slovenskou republikou (každý mesiac samostatne – január až december),
 • potvrdenie o dávkach výsluhového zabezpečenia (každý mesiac samostatne – január až december),
 • právoplatný rozsudok súdu o výživnom na nezaopatrené dieťa; pokiaľ sa výška výživného nezmenila, doložiť čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti,
 • potvrdenie o výške príjmu z prenájmu (napr. za pôdu, byt alebo inú nehnuteľnosť),
 • iný príjem.

 

Z vyššie uvedených dokladov je fyzická osoba s ŤZP povinná predložiť tie doklady, ktoré sa jej a spoločne posudzovanej osoby za predmetný kalendárny rok dotýkajú.

 

Ak fyzická osoba s ŤZP a/alebo spoločne posudzovaná osoba boli v roku 2021 poberateľmi dávky dôchodkového poistenia alebo dávky nemocenského poistenia vyplácanej  Sociálnou poisťovňou, výšku týchto dávok  nie je povinná preukázať.

 

Pokiaľ fyzická osoba s ŤZP a/alebo spoločne posudzovaná osoba mali v roku 2021 aj iný príjem ako dávku dôchodkového poistenia alebo dávku nemocenského poistenia vyplácanú Sociálnou poisťovňou, jeho výšku je fyzická osoba s ŤZP povinná preukázať.

 

Pokiaľ bolo fyzickej osobe s ŤZP a/alebo spoločne posudzovanej osobe poskytnuté finančné plnenie v zmysle opatrenia 2 a 4A v rámci projektu „Prvá pomoc“, je povinná oznámiť IČO a názov SZČO.

 

Fyzická osoba s ŤZP je povinná oznámiť aj zmeny v rodinných pomeroch za zisťovaný kalendárny rok, ktoré majú vplyv na okruh spoločne posudzovaných osôb (napr. uzavretie manželstva, narodenie dieťaťa, rozvod, úmrtie). Uzavretie manželstva mimo územia Slovenskej republiky a rozvod manželstva v dotknutom kalendárnom roku je fyzická osoba s ŤZP povinná aj preukázať relevantným dokladom.

 

V prípade predloženia dokladu vystaveného v inom jazyku ako slovenskom alebo českom, fyzická osoba s ŤZP je povinná na vlastné náklady zabezpečiť jeho úradný preklad do slovenského jazyka.

 1. Doklady k preukázaniu príjmu fyzických osôb a fyzických osôb s ŤZP

Doklady možno počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 preukázať nielen osobne, prostredníctvom poštovej prepravy alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, ale aj e-mailom, v prílohe ktorého budú zasielané doklady naskenované, prípadne prefotené. Rovnakým spôsobom možno oznámiť aj zmeny v rodinných pomeroch za zisťovaný kalendárny rok, prípadne IČO a názov SZČO.

 

Považská Bystrica:

 

č. dverí

Pracovník

Agenda (podľa počiatočných písmen priezviska fyzickej osoby s ŤZP)

Telefón

e-mail

317

Ing. Monika Krajčiová

N, P, S, Š

 0422440640

monika.krajciova@upsvr.gov.sk

Ing. Zuzana Ondrušková

DZ, I, J, R, T, V, W, Z, Ž

 0422440640

zuzana.ondruskova@upsvr.gov.sk

318

Mgr. Mária Kadáčková

A, E, G, M

 0422440641

maria.kadackova@upsvr.gov.sk

Ing. Darina Boháčková

Ď, F, H, CH, L

 0422440641

darina.bohackova@upsvr.gov.sk

319

Bc. Oľga Haviarová

C, Č, K

 0422440643

olga.haviarova@upsvr.gov.sk

Mgr. Lenka Húdeková

B, D, O, U

 0422440643

lenka.hudekova@upsvr.gov.sk

Púchov:

č. dverí

Pracovník

Agenda (podľa počiatočných písmen priezviska fyzickej osoby s ŤZP)

Telefón

e-mail

109

PhDr. Jarmila Bodjanová

Č, DZ, DŽ, F, H, N, R, S, Š, T, V, W, Y, Z

 0422441642

jarmila.bodjanova@upsvr.gov.sk

143

Mg. Andrea Janíčková Veliká

A, C, D, Ď, G, CH, J, L, O, P, U, Ž

 0422441643

andrea.janickovavelika@upsvr.gov.sk

147

Ing. Jana Sláviková

B, E, I, K, M

     0422441641

jana.slavikova@upsvr.gov.sk

Vzhľadom na meniacu sa a nepredvídateľnú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 stránkové hodiny počas mimoriadnej situácie je potrebné sledovať na webovej stránke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica.

Ak fyzická osoba s ŤZP už preukázala príjem a zmenu rodinných pomerov (uzavretie manželstva  mimo územia Slovenskej republiky a rozvod manželstva),  prípadne oznámila iné  zmeny rodinných pomerov za kalendárny rok 2021 Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica, odboru sociálnych vecí a rodiny, oddeleniu peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností, tieto doklady nie je potrebné opätovne predložiť ani oznámiť zmeny. Nepredloženie dokladov v takomto prípade nemá za následok zastavenie výplaty v zmysle nižšie uvedeného upozornenia.

 

Ak po predložení príjmov za rok 2021 nastala zmena príjmových pomerov fyzickej osoby s ŤZP a/alebo spoločne posudzovanej osoby, ktorá má vplyv na výšku príjmu za zisťovaný kalendárny rok, fyzická osoba je povinná túto skutočnosť príslušnému úradu preukázať do ôsmich dní písomne, alebo podaním elektronickými prostriedkami podpísaným zaručeným elektronickým podpisom. Počas mimoriadnej situácie možno zmenu príjmových pomerov preukazovať aj e-mailom, v prílohe ktorého budú naskenované, prípadne prefotené doklady.

 1. Tlačivá na potvrdenie príjmu zo zamestnania a z daňového úradu nájdete tu, prípadne si ich môžete vyzdvihnúť osobne na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica alebo vyžiadať mailom od pracovníka.

Tlačivá na stiahnutie :

       Žiadosť_o_vystavenie_potvrdenia_pre_ÚPSVaR.pdf [ PDF]

        potvr. o príjme zo závislej činnosti za r. 2021.docx [ DOCX]

 

Poznámka:

V prípade, že v predloženom potvrdení o podaní daňového priznania bude vyplnený 3. riadok (daňovník dosahoval príjmy zo zdrojov v zahraničí a uplatnil si metódu vyňatia príjmov na zamedzenie dvojitého zdanenia) je potrebné ešte predložiť:

 • potvrdenie o zaplatení dane v zahraničí za rok 2021 (úradný preklad tohto dokladu do slovenského jazyka v zmysle  41 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

 

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 23.05.2022
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Bezplatné právne služby

Mesto Považská Bystrica 

každú STREDU poskytuje

BEZPLATNÚ PRÁVNU SLUŽBU

od 14.00 do 17.00 hod.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v klientskom centre mestského úradu na prízemí.

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac