ÚPSVR - Odbor sociálnych vecí informuje

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

POVAŽSKÁ BYSTRICA

CENTRUM 13/17

 

 ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

 

DO PÔSOBNOSTI ODBORU SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY PATRIA ODDELENIA:

 

 1. Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
 2. Oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a posudkových činností
 3. Oddelenie sociálnoprávnej       ochrany detí a sociálnej kurately

1.Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok poskytuje občanom: 

A) Podpora rodín s deťmi - Peňažná pomoc:        

 • príspevok pri narodení dieťaťa - 829,86 €, 151,37 €
 • príspevok na viac súčasne narodených detí - 110,36 €/dieťa
 • prídavok na dieťa - 24,95 €
 • jednorazovo zvýšený prídavok na dieťa - 102,50 €
 • príplatok k prídavku na dieťa príplatok k prídavku na dieťa - 11,70 €
 • rodičovský príspevok   - 370 €/270 €
 • Príspevok na starostlivosť o dieťa - 41,10 €, max. do 280 €

B) Kompenzačný príspevok baníkom  

 • 200 € + 1,75x počet odpracovaných rokov, ak pracoval viac ako 3 roky
 • 350 € +2,33x počet odpracovaných rokov, ak pracoval viac ako 10 rokov 

C) Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa :       

 • jednorazový príspevok dieťaťu pri zverení do náhradnej starostlivosti - 542,10 €  jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti - 1 000,50 €
 • opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti:
  • do rokov veku dieťaťa - 196,20 €
  • nad 10 rokov do 15 rokov - 225, 60 €
  • nad 15 rokov - 245,20 €
 • opakovaný príspevok náhradnému rodičovi - 191,30 €
 • zvýšený opakovaný príspevok náhradnému rodičovi - 136,40 €  osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi – 78,50 €

D) Pomoc v hmotnej núdzi

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť príjem

     Pomoc v hmotnej núdzi je      

dávka v hmotnej núdzi:  

 • jednotlivec bez detí - 66,3 €
 • jednotlivec s dieťaťom 1 až 4 - 126,2 €
 • jednotlivec s dieťaťom 5 a viac - 184,3 €
 • dvojica bez detí - 115,3 €
 • dvojica s dieťaťom 1 až 4 - 172,6 €
 • dvojica s dieťaťom 5 a viac - 232,6 €
 • ochranný príspevok - 67,9 €/ 37,3 €/14,6 €
 • aktivačný príspevok - 135,7 € / 67,9 €      príspevok na nezaopatrené dieťa -18,6 €     príspevok na bývanie - 57,2 €/ 91,4 €

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi upravuje aj právne vzťahy pri poskytovaní:

 • osobitného príspevku - 126,14 € počas 12 kal. mesiacov; 63,07 € počas 6 kal. mesiacov
 • jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, rozhoduje a poskytuje obec – max. do 3x sumy životného minima („ŽM“)

E) Náhradné výživné

Náhradným výživným sa prispieva na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa v prípade:

 • ak si povinná osoba (rodič alebo iná fyzická osoba) neplní vyživovaciu povinnosť stanovenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou - max. do 362,90 €
 • ak nezaopatrenému dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok, alebo výška sirotského dôchodku nedosahuje výšku minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine - 29,42 €

F) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - 1,20 €/1 dieťa/deň

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“) možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole a v základnej škole.

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením – v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 33,20 € na dieťa.

Školskými potrebami sú napr. zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré priamo súvisia s vyučovaním dieťaťa v základnej škole a vzdelávacieho procesu dieťa v prípravnej triede materskej školy.

G) Kedy sa nárok na rodinné dávky posudzuje podľa Nariadení EÚ? V prípade, že rodič dieťaťa

  1. vykonáva zárobkovú činnosť,
  2. poberá dôchodok
  3. alebo žije v členskom štáte EÚ

             – nárok na rodinné dávky sa posudzuje okrem slovenskej legislatívy aj podľa koordinačných nariadení a legislatívy EÚ. Tieto nariadenia sú nadradené právnym predpisom Slovenskej republiky.

  Bližšie informácie o štátnych sociálnych dávkach, príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, náhradnom výživnom , pomoci v hmotnej núdzi, dotáciách v pôsobnosti MPSVaR nájdete na https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina

  alebo potrebné informácie Vám poskytnú pracovníci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Považská bystrica , oddelenia služieb pre občana, Centrum 13/17 - prízemie, Považská Bystrica

  Kontakt oddelenia služieb pre občana:

  Recepcia:, č.t.:042/2440333      e-mail: Anna.Michalkova@upsvr.gov.sk 

  Vo veciach dotácií a koordinácie rodinných dávok v rámci krajín EÚ/EHS a Švajčiarska Vám poskytnú informácie pracovníci oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, Centrum 13/17 – 3 poschodie, Považská bystrica

  Kontakt oddelenia HN,NV a ŠSD vo vecí dotácií:

  Mgr. Zuzana Dvorská, č. t.: 042/2440550     e-mail: Zuzana.Dvorska@upsvr.gov.sk

  2. Na oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a posudkových činností (OPPKŤZPaPČ) sa vybavujú nasledovné veci:

  1. Preukaz ZŤP,
  2. Preukaz ZŤP-S (so sprievodcom),
  3. Parkovací preukaz,
  4. Posúdenie zdravotného stavu dieťaťa od 3 – do 6 rokov veku - pre účely predĺženého rodičovského príspevku
  5. Peňažný príspevok na opatrovanie,
  6. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
  7. Peňažný príspevok na diétu,
  8. Peňažný príspevok na hygienu, opotrebovanie šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
  9. Peňažný príspevok na prevádzku osobného motorového vozidla,
  10. Peňažný príspevok na kúpu, úpravu a výcvik pomôcky,
  11. Peňažný príspevok na opravu pomôcky,
  12. Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia,
  13. Peňažný príspevok na kúpu a úpravu osobného motorového vozidla,
  14. Peňažný príspevok na prepravu,
  15. Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu a garáže

  Všetky žiadosti poskytuje oddelenie okrem žiadosti o predĺžený rodičovský príspevok, ktorú poskytuje OSO.

  Potrebné informácie Vám poskytnú pracovníci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenia OPPKŤZPaPČ, Centrum 13/17 – 3 poschodie, Považská Bystrica.

  Kontakt na oddelenie PPKŤZP:

  Mgr. Ľubica Michálková, č.t:. 042/2440670       e-mail: Lubica.Michalkova@upsvr.gov.sk

  3. Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

  Sociálnoprávna ochrana detí je súbor opatrení na zabezpečenie:

  •  ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší záujem podľa medzinárodného dohovoru,
  • výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom prostredí,
  • náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine. Sociálna kuratela je súbor opatrení:
  • na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba.
  • uľahčenie resocializácie mladistvých a plnoletých fyzických osôb po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby,a zabezpečenia nevyhnutných vecí osobnej potreby,  

  Oddelenie vykonáva:

  Opatrenia na zabezpečenie ochrany života, zdravia a priaznivého psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa:

  • po skončení ochrannej výchovy a to formou výplaty resocializačného príspevku najmä na účel vybavenia osobných dokladov,
  • výkon opatrovníctva
  • zabezpečenie sústavnej ochrany života, zdravia a priaznivého psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa
  • návrat a premiestnenie dieťaťa nachádzajúceho sa na území iného štátu bez sprievodu
  • zabezpečenie účelu rozhodnutia súdu v zariadení, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, ochranná výchova, predbežné opatrenie alebo výchovné opatrenie

  Zabezpečenie náhradného rodinného prostredia:

  • Sprostredkovanie pestúnskej starostlivosti alebo osvojenia
  • Sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti dieťaťu iným ako určeným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť
  • Sprostredkovanie medzištátneho osvojenia

  Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení:

  • Centrum pre deti a rodiny – vykonáva opatrenia pre deti a mladých dospelých pobytovou formou, ambulantnou alebo terénnou formou – na základe dohody rodiča so zariadením, na základe súdneho rozhodnutia o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia, alebo uložení výchovného opatrenia
  • Špecializovaný program na predchádzanie vzniku, prehlbovaniu a opakovaniu krízových situácií dieťaťa, ktoré je obeťou trestného činu obchodovania s ľuďmi, dieťaťa týraného, alebo sexuálne zneužívaného
  • Resocializačný program na podporu sociálneho začlenenia dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby závislých od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva
  • Vykonávanie pobytovej formy pre tehotnú ženu, a túto aj po pôrode a jej dieťa

  Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prostredníctvom referátu poradensko-psychologických služieb poskytuje

  • Individuálne poradenstvo
  • Párové a manželské poradenstvo
  • Rodinné poradenstvo
  • Rozvodové a porozvodové poradenstvo
  • Skupinové poradenstvo
  • Prípravu pre žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť

  Potrebné informácie Vám poskytnú pracovníci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenia oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Centrum 13/17 – 3 poschodie, Považská Bystrica. Kontakt na oddelenie SPODaSK:

  PhDr. Erika Jankovská, č.t:. 042/2440600    e-mail: Erika. Jankovska@upsvr.gov.sk

      

  [ DOCX 151.9 kB]  dokument na stiahnutie leták (A5) [ DOCX 151.9 kB]


   

  Dátum vytvorenia stránky: 02.11.2020
  Dátum aktualizácie: 04.11.2020
  späť
     Úradné hodiny

  Úradné hodiny
  Pondelok nestránkový deň
  Utorok nestránkový deň
  Streda nestránkový deň
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok nestránkový deň

  Bezplatné právne služby

  Mesto Považská Bystrica 

  každú STREDU poskytuje

  BEZPLATNÚ PRÁVNU SLUŽBU

  od 14.00 do 17.00 hod.

  Záujemcovia sa môžu prihlásiť v klientskom centre mestského úradu na prízemí.

  Skúsenosti a postrehy

  Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

  viac