ÚPSVR - Odbor sociálnych vecí informuje

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

POVAŽSKÁ BYSTRICA

CENTRUM 13/17

 

 ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

 

DO PÔSOBNOSTI ODBORU SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY PATRIA ODDELENIA:

 

 1. Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
 2. Oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a posudkových činností
 3. Oddelenie sociálnoprávnej       ochrany detí a sociálnej kurately

1.Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok poskytuje občanom: 

A) Podpora rodín s deťmi - Peňažná pomoc:        

 • príspevok pri narodení dieťaťa - 829,86 €, 151,37 €
 • príspevok na viac súčasne narodených detí - 110,36 €/dieťa
 • prídavok na dieťa - 24,95 €
 • jednorazovo zvýšený prídavok na dieťa - 102,50 €
 • príplatok k prídavku na dieťa príplatok k prídavku na dieťa - 11,70 €
 • rodičovský príspevok   - 370 €/270 €
 • Príspevok na starostlivosť o dieťa - 41,10 €, max. do 280 €

B) Kompenzačný príspevok baníkom  

 • 200 € + 1,75x počet odpracovaných rokov, ak pracoval viac ako 3 roky
 • 350 € +2,33x počet odpracovaných rokov, ak pracoval viac ako 10 rokov 

C) Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa :       

 • jednorazový príspevok dieťaťu pri zverení do náhradnej starostlivosti - 542,10 €  jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti - 1 000,50 €
 • opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti:
  • do rokov veku dieťaťa - 196,20 €
  • nad 10 rokov do 15 rokov - 225, 60 €
  • nad 15 rokov - 245,20 €
 • opakovaný príspevok náhradnému rodičovi - 191,30 €
 • zvýšený opakovaný príspevok náhradnému rodičovi - 136,40 €  osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi – 78,50 €

D) Pomoc v hmotnej núdzi

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť príjem

     Pomoc v hmotnej núdzi je      

dávka v hmotnej núdzi:  

 • jednotlivec bez detí - 66,3 €
 • jednotlivec s dieťaťom 1 až 4 - 126,2 €
 • jednotlivec s dieťaťom 5 a viac - 184,3 €
 • dvojica bez detí - 115,3 €
 • dvojica s dieťaťom 1 až 4 - 172,6 €
 • dvojica s dieťaťom 5 a viac - 232,6 €
 • ochranný príspevok - 67,9 €/ 37,3 €/14,6 €
 • aktivačný príspevok - 135,7 € / 67,9 €      príspevok na nezaopatrené dieťa -18,6 €     príspevok na bývanie - 57,2 €/ 91,4 €

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi upravuje aj právne vzťahy pri poskytovaní:

 • osobitného príspevku - 126,14 € počas 12 kal. mesiacov; 63,07 € počas 6 kal. mesiacov
 • jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, rozhoduje a poskytuje obec – max. do 3x sumy životného minima („ŽM“)

E) Náhradné výživné

Náhradným výživným sa prispieva na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa v prípade:

 • ak si povinná osoba (rodič alebo iná fyzická osoba) neplní vyživovaciu povinnosť stanovenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou - max. do 362,90 €
 • ak nezaopatrenému dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok, alebo výška sirotského dôchodku nedosahuje výšku minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine - 29,42 €

F) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - 1,20 €/1 dieťa/deň

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“) možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole a v základnej škole.

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením – v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 33,20 € na dieťa.

Školskými potrebami sú napr. zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré priamo súvisia s vyučovaním dieťaťa v základnej škole a vzdelávacieho procesu dieťa v prípravnej triede materskej školy.

G) Kedy sa nárok na rodinné dávky posudzuje podľa Nariadení EÚ? V prípade, že rodič dieťaťa

  1. vykonáva zárobkovú činnosť,
  2. poberá dôchodok
  3. alebo žije v členskom štáte EÚ

             – nárok na rodinné dávky sa posudzuje okrem slovenskej legislatívy aj podľa koordinačných nariadení a legislatívy EÚ. Tieto nariadenia sú nadradené právnym predpisom Slovenskej republiky.

  Bližšie informácie o štátnych sociálnych dávkach, príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, náhradnom výživnom , pomoci v hmotnej núdzi, dotáciách v pôsobnosti MPSVaR nájdete na https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina

  alebo potrebné informácie Vám poskytnú pracovníci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Považská bystrica , oddelenia služieb pre občana, Centrum 13/17 - prízemie, Považská Bystrica

  Kontakt oddelenia služieb pre občana:

  Recepcia:, č.t.:042/2440333      e-mail: Anna.Michalkova@upsvr.gov.sk 

  Vo veciach dotácií a koordinácie rodinných dávok v rámci krajín EÚ/EHS a Švajčiarska Vám poskytnú informácie pracovníci oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, Centrum 13/17 – 3 poschodie, Považská bystrica

  Kontakt oddelenia HN,NV a ŠSD vo vecí dotácií:

  Mgr. Zuzana Dvorská, č. t.: 042/2440550     e-mail: Zuzana.Dvorska@upsvr.gov.sk

  2. Na oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a posudkových činností (OPPKŤZPaPČ) sa vybavujú nasledovné veci:

  1. Preukaz ZŤP,
  2. Preukaz ZŤP-S (so sprievodcom),
  3. Parkovací preukaz,
  4. Posúdenie zdravotného stavu dieťaťa od 3 – do 6 rokov veku - pre účely predĺženého rodičovského príspevku
  5. Peňažný príspevok na opatrovanie,
  6. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
  7. Peňažný príspevok na diétu,
  8. Peňažný príspevok na hygienu, opotrebovanie šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
  9. Peňažný príspevok na prevádzku osobného motorového vozidla,
  10. Peňažný príspevok na kúpu, úpravu a výcvik pomôcky,
  11. Peňažný príspevok na opravu pomôcky,
  12. Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia,
  13. Peňažný príspevok na kúpu a úpravu osobného motorového vozidla,
  14. Peňažný príspevok na prepravu,
  15. Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu a garáže

  Všetky žiadosti poskytuje oddelenie okrem žiadosti o predĺžený rodičovský príspevok, ktorú poskytuje OSO.

  Potrebné informácie Vám poskytnú pracovníci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenia OPPKŤZPaPČ, Centrum 13/17 – 3 poschodie, Považská Bystrica.

  Kontakt na oddelenie PPKŤZP:

  Mgr. Ľubica Michálková, č.t:. 042/2440670       e-mail: Lubica.Michalkova@upsvr.gov.sk

  3. Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

  Sociálnoprávna ochrana detí je súbor opatrení na zabezpečenie:

  •  ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší záujem podľa medzinárodného dohovoru,
  • výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom prostredí,
  • náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine. Sociálna kuratela je súbor opatrení:
  • na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba.
  • uľahčenie resocializácie mladistvých a plnoletých fyzických osôb po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby,a zabezpečenia nevyhnutných vecí osobnej potreby,  

  Oddelenie vykonáva:

  Opatrenia na zabezpečenie ochrany života, zdravia a priaznivého psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa:

  • po skončení ochrannej výchovy a to formou výplaty resocializačného príspevku najmä na účel vybavenia osobných dokladov,
  • výkon opatrovníctva
  • zabezpečenie sústavnej ochrany života, zdravia a priaznivého psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa
  • návrat a premiestnenie dieťaťa nachádzajúceho sa na území iného štátu bez sprievodu
  • zabezpečenie účelu rozhodnutia súdu v zariadení, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, ochranná výchova, predbežné opatrenie alebo výchovné opatrenie

  Zabezpečenie náhradného rodinného prostredia:

  • Sprostredkovanie pestúnskej starostlivosti alebo osvojenia
  • Sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti dieťaťu iným ako určeným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť
  • Sprostredkovanie medzištátneho osvojenia

  Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení:

  • Centrum pre deti a rodiny – vykonáva opatrenia pre deti a mladých dospelých pobytovou formou, ambulantnou alebo terénnou formou – na základe dohody rodiča so zariadením, na základe súdneho rozhodnutia o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia, alebo uložení výchovného opatrenia
  • Špecializovaný program na predchádzanie vzniku, prehlbovaniu a opakovaniu krízových situácií dieťaťa, ktoré je obeťou trestného činu obchodovania s ľuďmi, dieťaťa týraného, alebo sexuálne zneužívaného
  • Resocializačný program na podporu sociálneho začlenenia dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby závislých od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva
  • Vykonávanie pobytovej formy pre tehotnú ženu, a túto aj po pôrode a jej dieťa

  Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prostredníctvom referátu poradensko-psychologických služieb poskytuje

  • Individuálne poradenstvo
  • Párové a manželské poradenstvo
  • Rodinné poradenstvo
  • Rozvodové a porozvodové poradenstvo
  • Skupinové poradenstvo
  • Prípravu pre žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť

  Potrebné informácie Vám poskytnú pracovníci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenia oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Centrum 13/17 – 3 poschodie, Považská Bystrica. Kontakt na oddelenie SPODaSK:

  PhDr. Erika Jankovská, č.t:. 042/2440600    e-mail: Erika. Jankovska@upsvr.gov.sk

      

    dokument na stiahnutie leták (A5)


   

  Dátum vytvorenia stránky: 02.11.2020
  Dátum aktualizácie: 04.11.2020
  späť
     Úradné hodiny

  Pondelok 8:00-12:00
  13:00-15:00
  Utorok 8:00-12:00
  13:00-15:00
  Streda 8:00-12:00
  13:00-17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00-12:00

  Bezplatné právne služby

  Mesto Považská Bystrica 

  každú STREDU poskytuje

  BEZPLATNÚ PRÁVNU SLUŽBU

  od 14.00 do 17.00 hod.

  Záujemcovia sa môžu prihlásiť v klientskom centre mestského úradu na prízemí.

  Chcem sa poradiť /
  Chcem podať podnet

  viac