Oznámenie o organizačnej zmene úradu

ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY ROŽŇAVA

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava

 

OZNÁMENIE

 

Dňa 1. januára 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 310/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o orgánoch štátnej správy“).

Na základe uvedenej legislatívnej zmeny dochádza v rámci existujúcich zmluvných vzťahov, ktoré vznikli na základe dohôd uzatvorených na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení na trhu práce podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len  „zákon o službách zamestnanosti“) a ktorých platnosť a účinnosť trvá aj v roku 2015 k nasledujúcim zmenám:

  1. Doterajší názov inštitúcie „Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava“, Šafárikova 112, 048 01 Rožňava sa mení na nový názov:

„Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava“, Šafárikova 112, 048 01 Rožňava;

Doterajšie IČO Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava: 35556919 zaniká a používa sa

IČO Ústredia, práce, sociálnych vecí a rodiny: 30794536;

 

  1. Doterajšie bankové spojenie Štátna pokladnica, č. účtu: 7000147186/8180, IBAN            SK9781800000007000147186 zaniká a mení sa na nové bankové spojenie:

Štátna pokladnica, IBAN SK5681800000007000534469 .

Doterajšie bankové spojenie Štátna pokladnica, č. účtu: 7000178177/8180, IBAN      SK6281800000007000178177 zaniká a mení sa na nové bankové spojenie:

Štátna pokladnica, IBAN SK1281800000007000534485 .

 

Keďže uvedené zmeny vyplývajú priamo zo zákona o orgánoch štátnej správy, nebudú sa  k platným a účinným dohodám, uzatvoreným v rámci aktívnych opatrení na trhu práce podľa zákona o službách zamestnanosti, uzatvárať dodatky.

 V Rožňave,  dňa: 12.01.2015


 

Dátum vytvorenia stránky: 23.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac