Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2018 pre územný obvod ÚPSVaR Rožňava

Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave boli na rok 2018 schválené priority na základe aktuálnych regionálnych potrieb.

ÚPSVaR Rožňava na základe schválených priorít vypracoval a zverejňuje plán vykonávania opatrení v súlade s ust. § 73 ods.2 písm. e/ bod 10 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 305/2005 Z.z.) pre svoj územný obvod.

Podrobné podmienky a postup schvaľovania projektov na zabezpečenie vykonávania opatrení a výzvy na podávanie projektov úrad zverejní na webovej stránke úradu www.upsvar.sk/rv a vývesných úradných tabuliach v Rožňave do 30 dní po doručení rozpočtového opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.


Schválené priority na r. 2018:

Priorita 1

Zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa podľa § 11 ods. 3, písm. b/, bod 2 zákona č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov

Spôsob organizačného zabezpečenia: prostredníctvom výzvy na predkladanie projektov


Cieľom programu je vykonávanie opatrení, ktoré sú zamerané na obnovu rodinného prostredia, z ktorého bolo dieťa vyňaté, resp. ktorému vyňatie hrozí. Legislatívne zmeny týkajúce sa výchovných opatrení a zmien v ústavnej starostlivosti koncentrujú pozornosť na využívanie výchovných opatrení a posúvajú riešenie nariaďovaním ústavnej starostlivosti do pozície výnimočného opatrenia súdu, preto do programu plánujeme zaradiť prevažne rodiny, z ktorých bolo dieťa vyňaté neodkladným opatrením, resp. ktorému bolo uložené výchovné opatrenie a zároveň ohrozené deti, ktoré sú ešte v biologickej rodine. Program obnovy rodinného prostredia by mal byť postavený na intenzívnej akútnej terénnej práci v prirodzenom prostredí rodiny, v obmedzenom čase, podľa potreby a dohody. Práca akreditovaného subjektu by mala spočívať v rozvíjaní podpory rodičov, ich pozitívnych stránok, intervencie vo vzťahu k dieťaťu a posilnenia osobnej zodpovednosti. Oblasť pomoci by mala byť zameraná na rozvoj a podporu plnenia základných rodičovských funkcií, budovanie a rozvoj sociálnych a citových väzieb v rámci rodinného systému, konštruktívne zvládanie konfliktov v rodine, rozvoj spôsobov komunikácie v rámci rodiny, voči širšiemu sociálnemu prostrediu, rozvoj rodičovských zručností a rodičovskej zodpovednosti, racionálne nakladanie s finančnými prostriedkami, ktoré tvoria príjem rodiny, čo tiež prispeje k skvalitneniu plnenia funkcií rodiny, elimináciu sociálno-patologických javov v správaní dieťaťa, ktoré bolo zo svojej biologickej rodiny vyňaté, resp. ktorému vyňatie hrozí. Opatrenia a odborné intervencie sa budú vykonávať prostredníctvom terénnej sociálnej práce realizovanej v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom alebo otvorenom prostredí.


Cieľová skupina:

 • deti umiestnené v ústavnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu a ich súrodenci,
 • deti, u ktorých bola identifikovaná miera ohrozenia a ktorým reálne hrozí vyňatie z biologickej rodiny - predpokladaný počet 15 rodín evidovaných na oddelení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, s možnosťou priebežného zaradenia, podľa potreby počas vykonávania programu.


Forma realizácie programu: Akreditovaný subjekt alebo sociálny pracovník vykonávajúci samostatnú prax sociálneho pracovníka bude vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately zamerané na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa, ktoré bolo odňaté z osobnej starostlivosti rodičov rozhodnutím súdu, resp. ktorému vyňatie reálne hrozí na odstránenie dôvodov, pre ktoré došlo k jeho odňatiu, ale aj sanáciu dysfunkčných rodín, u ktorých je aktuálne cieľom plánu sociálnej práce s rodinou dieťaťa sanácia podmienok prirodzeného rodinného prostredia. Pre splnenie účelu plánovanej priority a z nej nevyhnutne vyplývajúcej potreby sociálnej práce a odborných intervencií s dieťaťom, ako aj jeho rodinou by mali byť do týchto programov zapojení všetci rodičia každého dieťaťa, alebo osoby, ktoré sa o dieťa osobne starajú. Pri realizácii programu budú využívané všetky dostupné metódy, techniky a prístupy v oblasti sociálnej práce, psychologickej, poradenskej, terapeutickej a inej odbornej činnosti ambulantnou formou.

Časový rozsah výkonu opatrení:

 • výber detí a rodín pre účasť na programe - do 30 dní po doručení rozpočtového opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
 • vyhlásenie výzvy pre akreditované subjekty - do 30 dní po doručení rozpočtového opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
 • realizácia programu - od účinnosti zmluvy do 30.11.2018
 • vyhodnotenie programu v spolupráci s akreditovaným subjektom do 31.12.2018.


Oprávnení žiadatelia: Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti v zmysle zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a ktorým bola udelená akreditácia MPSVaR na vybrané činnosti SPODaSK (§ 11 ods. 3 písm. b/ bod 2 zákona č. 305/2005 Z. z.).

Priorita 2

Výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program pre deti s problémovým správaním alebo s poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vykonávaný ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú podľa § 17 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

Spôsob organizačného zabezpečenia: prostredníctvom výzvy na predkladanie projektov


Cieľom programu je vykonávanie opatrení, zameraných na mapovanie potrieb dieťaťa, schopnosti rodičov a ich výchovných kompetencií, odhalenie príčin vzniku problémových a dieťa ohrozujúcich situácií vyplývajúcich z výchovných aspektov v rodine. Prostredníctvom jednotlivých opatrení, intervencií a odborných postupov je potrebné s rodinou pracovať tak, aby obsahovým zameraním programu boli dosiahnuté pozitívne výsledky pri riešení, zmiernení a odstránení problémov v správaní dieťaťa. Nevyhnutné sú aktivity a odborné intervencie zamerané na podporu, pomoc a posilňovanie vzťahu medzi rodičom a dieťaťom, podpora zdrojov rodiny, motivácia k zodpovednému plneniu rodičovských povinností, k plneniu funkcií rodiny, k edukácii rodičov, alebo osôb zodpovedných za výchovu detí v oblasti finančného hospodárenia, zdravotných, hygienických a výchovných podmienok rodinného prostredia, motivovať k spolupráci a pomoci pri plnení povinnej školskej dochádzky a vzdelávaní a všestrannom rozvoji dieťaťa. Práca akreditovaného subjektu alebo sociálneho pracovníka vykonávajúceho samostatnú prax sociálneho pracovníka by mala byť zameraná aj na zvýšenie právneho vedomia dieťaťa v oblasti protiprávneho konania a pôsobiť na predchádzanie nežiaducim javom v súvislosti s plnením povinnej školskej dochádzky, ale aj s páchaním protispoločenskej, či trestnej činnosti. Tieto opatrenia sa budú realizovať najmä z dôvodov, že výchova a starostlivosť o deti je v týchto rodinách z hľadiska uspokojovania ich potrieb nedostatočná, rodiny sú oslabené, rizikové, rodičia, resp. osoby zodpovedné za výchovu detí si neplnia riadne svoje povinnosti vo vzťahu k deťom kombináciou rôznych rizikových faktorov (napr. nezamestnanosť, požívanie alkoholu, nestabilné bývanie, zlá finančná situácia.

Cieľová skupina:

 • deti s problémovým správaním, poruchami správania, prejavujúce sa predovšetkým záškoláctvom, ale aj páchaním protispoločenskej činnosti, trestnej činnosti a činnosti inak trestnej, nerešpektovaním rodičov a problémami vo vzťahoch s rodičmi ako aj rovesníkmi, nerešpektovaním autority a oslabeným výchovným vplyvom rodičov,
 • deti, ktorých výchova je ohrozená a narušená rizikovými faktormi v rodinnom prostredí, kde rodičia, resp. osoby zodpovedné za výchovu detí si neplnia riadne svoje povinnosti vo vzťahu k deťom a kde z hľadiska záujmu detí je potrebné im poskytovať odborné poradenstvo a pomoc pri výchove a riadnej starostlivosti o deti – predpokladaný počet 30 detí - so zapojením minimálne jedného rodiča, alebo osoby, ktorá sa o dieťa osobne stará s možnosťou priebežného zaradenia podľa potreby počas vykonávania programu.

Forma realizácie programu: Akreditovaný subjekt alebo sociálny pracovník vykonávajúci samostatnú prax sociálneho pracovníka bude vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre deti aj za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa. Hlavným zameraním programu bude najmä odborné pôsobenie realizované za účelom odstránenia alebo zmiernenia problémov v správaní dieťaťa, jeho porúch správania prejavujúcich sa predovšetkým záškoláctvom, rozvoj sociálnych zručností, na získanie potrebných spoločenských návykov, hygienických návykov, zabezpečenie vhodného využitia voľného času detí a odstránenie alebo zmiernenie negatív, rizík a ohrození v starostlivosti a výchove maloletých detí. Pri realizácii programu budú využívané všetky dostupné metódy, techniky a prístupy v oblasti sociálnej práce, psychologickej, poradenskej, terapeutickej a inej odbornej činnosti. Pozostávať bude z jednodňových stretnutí, realizácie výkonu opatrení a odborných intervencií prostredníctvom terénnej sociálnej práce realizovanej v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom alebo otvorenom prostredí a výchovného alebo sociálneho programu celodennou pobytovou formou prostredníctvom a víkendových pobytov pre deti a ich rodičov alebo osôb zodpovedných za ich výchovu.

Časový rozsah výkonu opatrení:

 • výber detí a rodín pre účasť na programe - do 30 dní po doručení rozpočtového opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
 • vyhlásenie výzvy pre akreditované subjekty - do 30 dní po doručení rozpočtového opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
 • realizácia programu - od účinnosti zmluvy do 30.11.2018
 • vyhodnotenie programu v spolupráci s akreditovaným subjektom do 31.l2.2018.


Oprávnení žiadatelia: Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti v zmysle zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a ktorým bola udelená akreditácia MPSVaR na vybrané činnosti SPODaSK (§ 17 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z.).

Mgr. Monika Šeďová
riaditeľka ÚPSVaR Rožňava


Kontaktná osoba:
Mgr. Lívia Madáčová, vedúca OSPODaSK
č. tel. 058 2441 600
e-mail: livia.madacova@upsvr.gov.sk
ÚPSVaR Rožňava
Ul. Ernesta Rótha č. 49
04801 Rožňava


 

Dátum vytvorenia stránky: 23.06.2017
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac