Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre územný obvod ÚPSVaR Rožňava na rok 2017

Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava boli na rok 2017 schválené priority na základe aktuálnych regionálnych potrieb.

ÚPSVaR Rožňava na základe schválených priorít vypracoval a zverejňuje plán vykonávania opatrení v súlade s ust. § 73 ods.2 písm. e bod 10 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele) pre svoj územný obvod.

Podrobné podmienky a postup schvaľovania projektov na zabezpečenie vykonávania opatrení a výzvy na podávanie projektov úrad zverejní na webovej stránke úradu www.upsvar.sk/rv a vývesných úradných tabuliach v Rožňave do 30 dní po doručení rozpočtového opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava.

Zdôvodnenie priorít na r. 2017: Východiskom navrhovaných priorít sú potreby regiónu v pôsobnosti úradu, v ktorom dlhodobo pretrváva vysoká miera nezamestnanosti s negatívnym dopadom na plnenie niektorej, viacerých, alebo aj všetkých funkcií rodiny. Ku 31.12.2015 evidoval tunajší úrad 102 detí umiestnených v ústavnej starostlivosti. Všetky deti musia vyrastať v bezpečnom prostredí, v ktorom sú napĺňané ich fyzické, sociálne aj emocionálne potreby. Rodina predstavuje najprirodzenejšie prostredie dieťaťa. Pre zdravý vývoj každého dieťaťa je nenahraditeľným prostredím, preto je dôležité sa zaoberať otázkou pomoci rodinám, ktoré zlyhávajú. V prípade, že rodina vo svojich základných funkciách zlyháva, je prostredníctvom nástrojov rodinnej politiky štátu potrebné urobiť všetko preto, aby sa vzťahy v rodine upravili, zlepšili a zároveň sa sanovali najzávažnejšie problémy, čo by celkovo pomohlo rodine stabilizovať sa a plniť si svoje úlohy. Je nutná včasná intervencia.

Nevyhnutná je intenzívna práca s celou rodinou dieťaťa a pomoc pri mobilizáciu potenciálu, ktorý má na predchádzanie jeho vyňatiu z biologickej rodiny. Vyňatie dieťaťa z biologickej rodiny a jeho separácia od nej je bolestivá, môže spôsobiť vážnu psychickú ujmu, až traumu. Je vážnym zásahom do jeho života a pokiaľ je nevyhnutné, vykonávanie opatrení v rodine musí smerovať k úprave rodinných pomerov dieťaťa a jeho podpore poskytnutím pomoci jeho rodine, aby sa dieťa mohlo byť v čo najkratšom čase do rodiny vrátiť. Dieťa a jeho rodina potrebuje podporu pri udržiavaní svojich vzťahov v čase, keď je z rodiny vyňaté.

Zároveň je potrebné bezodkladné aktivizovanie rýchlej pomoci odborníkov i dobrovoľníkov pri riešení krízovej situácie rodiny v prípadoch, kedy má rodina ešte potenciál na úpravu pomerov, t.j. na zlepšenie/ozdravenie rodiny – sanáciu a kedy je ešte ochotná a motivovaná k spolupráci. Dlhodobé odlúčenie rodiča od dieťaťa oslabuje ich vzájomný vzťah, čo môže negatívne vplývať na prejavovanie záujmu rodiča o dieťa.

Ak to nie je z rôznych dôvodov možné, je potrebné sa o dieťa postarať formou náhradnej starostlivosti, v takýchto prípadoch majú svoje opodstatnenie jednotlivé formy náhradnej starostlivosti. V zmysle legislatívneho rámca majú budúci pestúni a osvojitelia len povinnosť absolvovať prípravu na náhradné rodičovstvo v stanovenom minimálnom rozsahu, pre fyzické osoby, uchádzajúce sa o inú formu náhradnej starostlivosti je príprava len odporúčaná. Zo skúseností usudzujeme, že jednorazová príprava nie je dostatočnou formou prípravy, ale najmä podpory náhradných rodičov pre zvládanie náročných životných situácií sprevádzajúcich náhradné rodičovstvo. V rodinách (väčšinou príbuzných), ktoré sa o deti starajú formou náhradnej osobnej starostlivosti, resp. poručníctva sa príprava nevyžaduje a narastá počet takýchto rodín, ktoré v súvislosti so starostlivosťou a výchovou detí o pomoc žiadajú. Často je nutná aj spolupráca s ďalšími odborníkmi. Nevyhnutnou sa javí potreba priebežného poskytovanie poradenstva, pomoci, vzdelávania a podpory náhradných rodín, aby prostredie v týchto rodinách bolo bezpečné, aby v ňom boli deti prijímané bez výhrad, s rešpektom a pochopením. Náhradní rodičia by mali byť schopní napĺňať všetky potreby týchto detí, mali by byť pripravení na to, že sa u nich môžu prejavovať výchovné problémy a na ich zvládanie.

Priorita 1

Opatrenia na zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa

Spôsob organizačného zabezpečenia: prostredníctvom výzvy na predkladanie projektov

Cieľom programu je vykonávanie opatrení, ktoré sú zamerané na obnovu rodinného prostredia, z ktorého bolo dieťa vyňaté. Legislatívne zmeny týkajúce sa výchovných opatrení a zmien v ústavnej starostlivosti koncentrujú pozornosť na využívanie výchovných opatrení a posúvajú riešenie nariaďovaním ústavnej starostlivosti do pozície výnimočného opatrenia súdu, preto do programu plánujeme zaradiť prevažne rodiny, z ktorých bolo dieťa vyňaté predbežným opatrením, resp. ktorému bolo uložené výchovné opatrenie. Program obnovy rodinného prostredia by mal byť postavený na intenzívnej akútnej terénnej práci v prirodzenom prostredí rodiny, v obmedzenom čase, podľa potreby a dohody. Práca akreditovaného subjektu by mala spočívať v rozvíjaní podpory rodičov, ich pozitívnych stránok, intervencie vo vzťahu k dieťaťu a posilnenia osobnej zodpovednosti. Oblasť pomoci by mala byť zameraná na rozvoj a podporu plnenia základných rodičovských funkcií, budovanie a rozvoj sociálnych a citových väzieb v rámci rodinného systému, konštruktívne zvládanie konfliktov v rodine, rozvoj spôsobov komunikácie v rámci rodiny, voči širšiemu sociálnemu prostrediu, rozvoj rodičovských zručností a rodičovskej zodpovednosti, racionálne nakladanie s finančnými prostriedkami, ktoré tvoria príjem rodiny, čo tiež prispeje k skvalitneniu plnenia funkcií rodiny, elimináciu sociálno-patologických javov v správaní dieťaťa, ktoré bolo zo svojej biologickej rodiny vyňaté.

Cieľová skupina: Deti umiestnené v ústavnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo predbežným opatrením súdu, rodiny, z ktorých boli deti vyňaté na základe rozhodnutia súdu, alebo predbežným opatrením súdu a súrodenci detí, ktorí sú v týchto rodinách ohrozené a hrozí im vyňatie – predpokladaný počet 10 rodín evidovaných na oddelení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, zaradených priebežne, podľa potreby počas vykonávania programu.

Forma realizácie programu: Akreditovaný subjekt alebo sociálny pracovník vykonávajúci samostatnú prax sociálneho pracovníka bude vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zamerané na úpravu rodinných pomerov dieťaťa, ktoré bolo odňaté z osobnej starostlivosti rodičov rozhodnutím súdu, predbežným opatrením súdu a odstránenie dôvodov, pre ktoré došlo k jeho odňatiu, ale aj sanáciu disfunkčných rodín, u ktorých je aktuálne cieľom plánu sociálnej práce s rodinou dieťaťa sanácia podmienok prirodzeného rodinného prostredia. Pre splnenie účelu plánovanej priority a z nej nevyhnutne vyplývajúcej potreby sociálnej práce a odborných intervencií s dieťaťom, ako aj jeho rodinou by mali byť do týchto programov zapojení všetci rodičia každého dieťaťa, alebo osoby, ktoré sa o dieťa osobne starajú, Pri realizácii programu budú využívané všetky dostupné metódy, techniky a prístupy v oblasti sociálnej práce, psychologickej, poradenskej, terapeutickej a inej odbornej činnosti. Realizovať sa bude ambulantnou formou.

Časový rozsah výkonu opatrení:

  • výber detí a rodín pre účasť na programe - do 30 dní po doručení rozpočtového opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
  • vyhlásenie výzvy pre akreditované subjekty - do 30 dní po doručení rozpočtového opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
  • realizácia programu - od účinnosti zmluvy do 30.11.2017
  • vyhodnotenie programu v spolupráci s akreditovaným subjektom do 31.l2.2017.

Oprávnení žiadatelia: Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti v zmysle zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a ktorým bola udelená akreditácia MPSVaR na vybrané činnosti SPODaSK (§ 11 ods. 3 písm. b/ bod 2. Zákona č. 305/2005 Z. z.)

Priorita 2

Odborná pomoc fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnovi alebo poručníkovi, ktorý sa osobne stará o dieťa na uľahčenie zabezpečovania náhradného rodinného prostredia pre dieťa - poskytnutie sociálneho poradenstva alebo iného odborného poradenstva

Spôsob organizačného zabezpečenia: prostredníctvom výzvy na predkladanie projektov

Cieľom programu je sociálne a iné odborné poradenstvo na uľahčenie zabezpečovania náhradného rodinného prostredia pre dieťa, podpora náhradných rodín pri výkone NRS, zlepšovanie kvality života náhradných rodín a poskytnutie pomoci tak deťom ako aj celým náhradným rodinám pri socializácii dieťaťa upevňovaním zdravého vzťahu náhradného rodičia a dieťaťa. Zároveň zaradenie sociálneho a iného odborného poradenstva a pomoci, rozvíjanie sociálnych zručností a vykonávanie činnosti na prevenciu sociálno-patologických javov, komunikačný tréning. Cieľom je tiež poskytovať základné informácie, ktoré umožňujú orientáciu v možnostiach riešenia nepriaznivej situácie zmiernením jej dôsledkov, alebo odstránením príčin a dôsledkov. Akreditovaný subjekt alebo sociálny pracovník vykonávajúci samostatnú prax sociálneho pracovníka by mal využiť svoje prostriedky na riešenie problémov aj nácvikom rôznych zručností a techník, prostredníctvom modelových situácii, či hravých činností na riešenie problémov vznikajúcich z prežívania detí a jednotlivých členov náhradných rodín vzájomnou interakciou osôb, športovými činnosťami, terapeutickým výcvikom.

Cieľová skupina: deti, zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti a osoby, ktoré zabezpečujú náhradnú rodinnú starostlivosť (aj s rodinnými príslušníkmi žijúcimi v spoločnej domácnosti) evidované na ÚPSVaR Rožňava – predpokladaný počet 10 rodín zaradených priebežne podľa potreby počas vykonávania programu.

Forma realizácie programu: Realizácia programu sa bude zabezpečovať prostredníctvom výzvy na podávanie projektov akreditovaných subjektov alebo sociálnych pracovníkov vykonávajúcich samostatnú prax sociálneho pracovníka, ktorí budú vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately zamerané na sociálne a odborné poradenstvo pre rodiny s deťmi zverenými do náhradnej rodinnej starostlivosti. V rámci programu budú realizované vybrané činnosti zamerané na ďalšiu analýzu problémov v rodine a hľadanie efektívnych spôsobov ich riešenia, na spracovanie identity dieťaťa, jeho minulosti a prirodzenej rodiny, na vzájomnú výmenu skúseností, na riešenie porúch pripútania a porúch v správaní z nich vyplývajúcich, v súvislosti s deťmi a ich návštevou všetkých typov školských zariadení. Zapojenie akreditovaného subjektu, alebo sociálneho pracovníka vykonávajúceho samostatnú prax sociálneho pracovníka navrhujeme z dôvodu využitia väčších možností a ich daností, hlavne časového priestoru, intenzity a pôsobenia v celej náhradnej rodine. Program je určený pre náhradné rodiny so všetkými jej členmi, nakoľko práve v kontexte celej rodiny sa vyvíjajú vzájomné vzťahy, roly, prebieha socializácia dieťaťa a budujú sa postoje. Realizovať sa bude ambulantnou a pobytovou formou.

Časový rozsah výkonu opatrení:

  • výber detí a rodín pre účasť na programe - do 30 dní po doručení rozpočtového opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
  • vyhlásenie výzvy pre akreditované subjekty - do 30 dní po doručení rozpočtového opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
  • realizácia programu - od účinnosti zmluvy do 30.11.2017
  • vyhodnotenie programu v spolupráci s akreditovaným subjektom do 31.l2.2017.

Oprávnení žiadatelia: Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti v zmysle zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a ktorým bola udelená akreditácia MPSVaR na vybrané činnosti SPODaSK (§ 44a ods. 1 písm. a/ Zákona č. 305/2005 Z. z.)Mgr. Ingrid Martinková
riaditeľka OSVaR

Kontaktná osoba:

Mgr. Lívia Madáčová, vedúca OSPODaSK
č. tel. 058 2441 600
e-mail: livia.madacova@upsvr.gov.sk
ÚPSVaR Rožňava
Ul. Ernesta Rótha č. 49
04801 Rožňava


 

Dátum vytvorenia stránky: 20.06.2016
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac