Podpora mobility za prácou

Podľa § 53a ods. 1 zákona o službách zamestnanosti úrad poskytuje mesačne príspevok na podporu mobility za prácou na úhradu časti výdavkov na bývanie súvisiacich so zmenou pobytu v súvislosti so získaním zamestnania najmenej na šesť mesiacov zamestnancovi, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu nástupu do zamestnania (§ 36 ods. 1 písm. a)), ak o príspevok na podporu mobility za prácou písomne požiada najneskôr do troch mesiacov odo dňa vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Prílohou k žiadosti je kópia dokladu o zmene trvalého pobytu alebo o nahlásení prechodného pobytu a kópia pracovnej zmluvy.

Výdavky na bývanie súvisiace so zmenou pobytu na účely poskytnutia príspevku na podporu mobility za prácou sú preukázané mesačné výdavky na

  1. úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo
  2. nájomné.

Zmena pobytu na účely poskytnutia príspevku na podporu mobility za prácou je zmena miesta trvalého pobytu alebo nahlásenie prechodného pobytu, ak je miesto nového trvalého pobytu na území Slovenskej republiky vzdialené od miesta pôvodného trvalého pobytu najmenej 70 km alebo ak je miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky vzdialené od miesta trvalého pobytu najmenej 70 km.

Mesačná výška príspevku na podporu mobility za prácou:

  • vychádza zo sumy mesačných výdavkov na bývanie súvisiacich so zmenou miesta trvalého pobytu alebo nahlásením prechodného pobytu v súvislosti so získaním zamestnania,
  • je 80 % zo sumy preukázaných mesačných výdavkov na úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo nájomné:
  1. najviac 250 eur najviac počas šiestich mesiacov oprávnenému žiadateľovi,
  2. najviac 125 eur aj počas ďalších najviac šiestich mesiacov oprávnenému žiadateľovi, ktorý bol pred získaním zamestnania znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie.

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 16.03.2016
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Silvia Frisová                 
052/2446 318
silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Mgr. Antonín Nový                 052/ 2446 302              antonin.novy@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac