Zmena v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi od 1.5.2017

Zmena v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi od 1.5.2017

Dňa 1.5.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 81/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Do aplikačnej praxe tak novela zákona  zavádza zmeny v týchto oblastiach:

1. započítavania príjmu pre účely nároku na pomoc v hmotnej núdzi:
V prípade, ak úrad vypláca členovi domácnosti osobitný príspevok, za príjem člena domácnosti sa nepovažuje  50 % z príjmu z pracovného pomeru, ak sa mu poskytuje (vypláca) osobitný príspevok.

2. povinnosti členov domácnosti:
a) ktorí  majú nepriaznivý zdravotný stav v dôsledku  dočasnej pracovnej neschopnosti; povinnosť doručiť úradu potvrdenie o začiatku  a skončení pracovnej neschopnosti do troch pracovných dní. Za nesplnenie tejto povinnosti zákon určuje postih krátenia dávky v hmotnej núdzi
b) ktorí majú  vykonávať činnosti v rozsahu najmenej 32 hodín mesačne na účely priznania plnej výšky dávky v hmotnej núdzi; úrad bude  prihliadať iba na skutočne vykonaný rozsah činností v rámci dohodnutých pracovnoprávnych vzťahov a prác vykonávaných mimo pracovného pomeru.

3. kompetencii úradu:
Rozšírenie kompetencii o kontrolu dodržiavania liečebného režimu člena domácnosti počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti.


Zmena výšky rodičovského príspevku

Dňa 1.5.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 86/2017 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení výška rodičovského príspevku na  sumu 213,20 EUR mesačne. Úrad prehodnotí výšku rodičovského príspevku z vlastného podnetu a  vyplatí rodičovský príspevok vo vyššej sume v mesiaci jún 2017.


 

Dátum vytvorenia stránky: 12.05.2017
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303               iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk

Mgr. Silvia Frisová                052/2446 318               silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac