Ochrana osobných údajov

Informácia podľa čl. 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa : Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava, IČO 30794536

Určenú zodpovednú osobu u prevádzkovateľa je možné kontaktovať:

 • emailom na adrese: ochranaosobnychudajov@upsvr.gov.sk
 • písomne na adrese: Oddelenie bezpečnosti, Sekcia koordinácie výkonu štátnej správy, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Účel spracúvania osobných údajov

Získané osobné údaje budú spracúvané na nasledovné účely:

       1. oblasť sociálnych vecí:

          a) štátne sociálne dávky,

          b) sociálna pomoc,

          c) poradensko-psychologické služby,

          d) sociálno-právna ochrany detí a sociálna kuratela

 

      2. oblasť služieb zamestnanosti:

          a) evidencia nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie,

          b) evidencia voľných pracovných miest,

          c) sprostredkovanie vhodného zamestnania,

          d) poskytovanie poradenských služieb,

          e) vzdelávanie a príprava pre trh práce,

          f) implementácia aktívnych opatrení na trhu práce,

          e) zvýšená starostlivosť o pracovné uplatnenie osobitných skupín občanov,

          g) príprava a realizácia projektov spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov na vyššie uvedené účely sú najmä nasledovné zákony:

 1. Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z.,
 3. Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 4. Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
 5. Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 6. Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 7. Zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 8. Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov,
 9. Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov,
 10. Zákon č. 447/2008 Z. z.   o peňažných príspevkoch na   kompenzáciu   ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 11. Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 12. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu: Získané osobné údaje budú poskytované výlučne orgánom verejnej moci na splnene povinností prevádzkovateľa. Získané osobné údaje sa budú spracúvať výlučne na území Slovenskej republiky a nebudú prenesené do žiadnej tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie. (okrem systému EURES)

Doba uchovávania osobných údajov alebo informácia o kritériách jej určenia: Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania účelu a následne na účely archivácie po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa a sú archivované na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a podľa všeobecných premlčacích dôb.

V rámci daného účelu spracúvania osobných údajov nedochádza k žiadnemu automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu ani k profilovaniu.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle získané osobné údaje spracúvať na žiadny iný účel než na ten, na ktorý boli získané.


 

Dátum vytvorenia stránky: 24.05.2018
Dátum aktualizácie: 20.07.2018
späť
 Úradné hodiny

Úradné hodiny
Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Silvia Frisová                 
052/2446 318
silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Mgr. Antonín Nový                 052/ 2446 302              antonin.novy@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac