UPOZORNENIE: Zmena podávania žiadostí a podaní v oblasti sociálnych vecí

Z dôvodu zrušenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 od 15.09.2023 už nie je možné podávať žiadosti a podania v oblasti sociálnych vecí vo veci:

 • pomoci v hmotnej núdzi
 • náhradného výživného
 • prídavku na dieťa
 • príspevku pri narodení dieťaťa
 • príspevku na viac súčasne narodených detí
 • rodičovského príspevku
 • príspevku na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
 • príspevku na pohreb
 • peňažných príspevkov na kompenzáciu
 • preukazu fyzickej osoby s ŤZP/ŤZP/S
 • parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím

elektronickými prostriedkami (e-mailom) bez kvalifikovaného elektronického podpisu.

Podania urobené elektronicky (bez zaručeného elektronického podpisu) je potrebné do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, elektronickými prostriedkami podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva a na takéto podanie úrad neprihliada.

Bližšie informácie k podávaniu žiadostí sú uvedené na:

Pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné, štátne sociálne dávky, dotácie pre deti a dotácie na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu > ÚPSVaR (gov.sk)

Druhy peňažných príspevkov na kompenzáciu > ÚPSVaR (gov.sk)

Vzory žiadostí pre oblasť sociálnych vecí a rodiny > ÚPSVaR (gov.sk)

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 25.09.2023
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac