Chcem zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny, ako mám postupovať?

Vo všeobecnosti je postup nasledovný:

  • Nahlásenie voľného pracovného miesta na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny http://www.upsvar.sk/volne-pracovne-miesta/nahlasovanie-volnych-pracovnych-miest-zamestnavatelmi.html?page_id=12930 pričom na formulári zaznačí, že má záujem o zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny.
  • Úrad práce ponúkne na nahlásené voľné pracovne miesto uchádzačov o zamestnanie z evidencie úradov práce. Občania SR a členských krajín EU majú prednostné právo na obsadenie voľného pracovného miesta.
  • Ak sa po uplynutí 20 pracovných dní nahlásené miesto nepodarilo obsadiť môže budúci zamestnávateľ dať prísľub na zamestnanie [ RTF] alebo uzatvoriť pracovnú zmluvu so štátnym príslušníkom tretej krajiny.
  • Štátny príslušník tretej krajiny môže podať žiadosť o prechodný pobyt na účel zamestnania (http://www.minv.sk/?pobyt-cudzinca) na zastupiteľskom úrade v zahraničí alebo na príslušnom útvare Policajného zboru najskôr po uplynutí 30 pracovných dní od nahlásenia voľného pracovného miesta na úrade práce. K žiadosti štátny príslušník tretej krajiny doloží okrem iného :

- Pracovnú zmluvu alebo prísľub na zamestnanie [ RTF]

- Doklad o vzdelaní opatrený doložkou vyššieho overenia, ak medzinárodná  zmluva neustanovuje inak. V prípade ak zamestnávateľ požaduje na nahlásenom pracovnom mieste kvalifikáciu a prax tak štátny príslušník tretej krajiny doloží aj dokumenty preukazujúce splnenie uvedených podmienok preložené do slovenského jazyka.

  • Útvar Policajného zboru požiada úrad práce o potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Úrad práce posúdi relevantnosť predložených dokladov vo vzťahu k nahlásenému pracovnému miestu, možnosť obsadenia nahláseného pracovného miesta uchádzačmi o zamestnanie a pri rozhodovaní prihliada aj na vývoj a situáciu na trhu práce. Ak úrad práce vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta so súhlasným stanoviskom, môže útvar PZ udeliť prechodný pobyt na účel zamestnania. K dokladu o pobyte dostane štátny príslušník tretej krajiny ešte doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“ na ktorom sa uvedie názov, adresa a IČO zamestnávateľa, miesto výkonu práce a druh vykonávanej práce, obdobie od - do výkonu práce. Po získaní týchto dokladov môže štátny príslušník tretej krajiny nastúpiť do zamestnania.

Ďalšie formy prístupu na pracovný trh sú popísané na stránke Zamestnávanie cudzincov > ÚPSVaR (gov.sk).

Na prípadné výnimky (sezónneho zamestnania, vyslanie na výkon práce a pod.) sa informujte na úrade práce.

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.01.2013
Dátum aktualizácie: 04.05.2022
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac