Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
fax 045/2444109
vedúci oddelenia Slávik Dušan, Ing. 224 1 045/2444400 dusan.slavik@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 49 - príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť pre pracovisko Banská Štiavnica, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (SZČ), § 57 - prísp. občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť, § 59 - prísp. na pracovného asistenta (SZČO so ZP), § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP, § 54 NP Hrady, § 54 NP Úspešne na trhu práce Belovická Monika, Ing. 209 1 045/2444401 monika.belovicka@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 50 - vytváranie prac. miest pre znevýhod. UoZ, 54 NP Chceme byť aktívni na trhu práce (50+), § 53c - prísp. na presťahovanie za prácou, § 54 NP Praxou k zamestnaniu 2 Bellušová Magdaléna 221 1 045/2444402 magdalena.bellusova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 50j - podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, § 53 - prísp. na dochádzku za prácou, § 54 Pracuj v školskej kuchyni, § 54 NP Zosúladenie rodinného a pracovného života Gáliková Sidónia, Mgr. 222 1 045/2444403 sidonia.galikova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 32 - náhrada cestovných výdavkov, § 47 - vzdelávanie zamestnancov, § 51 - absolventská prax, § 52 - akt.činnosť formou menších obecných služieb, § 52a - akt. činnosť formou dobrov. služby, § 53 - prísp. dochádzka za prácou, § 53a - prísp. na presťahovanie za prácou, §53b - prísp. na dopravu pre zamestnancov, § 54 NP Reštart opatrenie č.2, § 54 NP Pomôž svojej obci Buzalková Zuzana 217 1 045/2444404 zuzana.buzalkova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 51a - podpora vytvorenia PM v prvom pravielne platenom zamestnaní, § 53g - kompenzačné prísp. integračnému podniku, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (zamestnávateľ), § 56 - prísp. na zriadenie chránenej dielne alebo chrán. pracoviska, § 56a - prísp. na udržanie občana ZP v zamestnaní, § 59 - prísp. na pracovného asistenta, § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP - zamestnávateľ Lúdiková Martina, Ing. 210 1 045/2444405 martina.ludikova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 53 - prísp. na dochádzku za prácou, § 54 NP Praxou k zamestnaniu 2, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (zamestnávateľ), § 56 - prísp.na zriadenie chránenej dielne alebo chrán. pracoviska, § 56a - prísp. na udržanie občana ZP v zamestnaní, § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP - zamestnávateľ Voštiarová Katarína, Bc. 220 1 045/2444407 katarina.vostiarova@upsvr.gov.sk
projekt Prvá pomoc Babirádová Nikola, Ing. 219 1 045/2444314 nikola.babiradova@upsvr.gov.sk
projekt Prvá pomoc Macková Otília 213 1 045/2444315 otilia.mackova@upsvr.gov.sk
ESF - národné projekty Zajvaldová Michaela, Bc. 225 1 045/2444408 michaela.zajvaldova@upsvr.gov.sk
ESF - národné projekty Machilová Mária 225 1 045/2444409 maria.machilova@upsvr.gov.sk
ESF - národné projekty Sentineková Lucia, Mgr. 225 1 045/2444410 lucia.sentinekova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania
koordinátor referátu poradenstva a vzdelávania Gregáň Ivan, Ing. 223 1 045/2444310 ivan.gregan@upsvr.gov.sk
§ 46 vzdelávanie pre trh práce UoZ, § 54 REPAS, § 43 odborné poradenské služby Hajduová Michaela, Ing. 214 1 045/2444312 michaela.hajduova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Podpora indivualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Víziová Silvia, Mgr. PaedDr. 213 1 045/2444311 silvia.viziova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Vzdelávanie UoZ Fašáneková Ingrid 219 1 045/2444313 ingrid.fasanekova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
fax 045/2448109
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 53 - prísp. na dochádzku za prácou, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (SZČ), § 57 - prísp. občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť, § 59 - prísp. na pracovného asistenta (SZČO so ZP), § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP (SZČO so ZP) Lipianska Janka, Mgr. 206 1 045/2448401 janka.lipianska@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 49 - príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 51 príspevok na absolventskú prax, § 53 - prísp. na dochádzku za prácou, § 54 Absolventská prax štartuje zamestnanie, § 54 NP Úspešne na trhu práce Oslancová Jana, Mgr. 206 1 045/2448402 jana.oslancova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 32 - náhrada cestovných výdavkov, § 52 - akt.činnosť formou menších obecných služieb, § 52a - akt. činnosť formou dobrov. služby, § 53 - prísp. na dochádzku za prácou, § 53a - prísp. na podporu mobility za prácou, §53c - prísp. na presťahovanie za prácou, § 54 NP Hrady, § 54 Pomôž svojej obci Krištofová Andrea, Ing. 205 1 045/2448403 andrea.kristofova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
fax 045/2445109
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 32 - náhrada cestovných výdavkov, § 52 - akt.činnosť formou menších obecných služieb, § 52a - akt. činnosť formou dobrov. služby, § 53 - prísp. na dochádzku za prácou, § 53a - prísp. na podporu mobility za prácou, § 53c - prísp. na presťahovanie za prácou, § 54 NP Reštart DN opatrenie č.2, § 54 NP Pomôž svojej obci Janovcová Magdaléna, Ing. 27 2 045/2445401 magdalena.janovcova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 53 - prísp. na dochádzku za prácou, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (SZČ), § 59 - prísp. na pracovného asistenta (SZČO so ZP), § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP (SZČO so ZP) Masaryková Lenka, Mgr. 27 2 045/2445402 lenka.masarykova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 49 - príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 51 príspevok na absolventskú prax, § 53 - prísp. na dochádzku za prácou, § 54 NP Absolventská prax štartuje zamestnanie, § 54 NP Úspešne na trhu práce, § 54 NP Hrady, § 57 - prísp. občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť Jančoková Ľubomíra, Mgr. 27 2 045/2445403 lubomira.jancokova@upsvr.gov.sk
späť