Riaditeľ úradu

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda bol zriadený dňom 1.1.2004 zákonom č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ.

Riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Mgr. Tomáš Lengyel
Riaditeľ ÚPSVR DS

Asistentka riaditeľa:
Ing. Diana Dostálová
tel.č. 031/2440 101
e-mail pre verejnosť: ds@upsvr.gov.sk

1. ÚPSVR Dunajská Streda vykonáva podľa zákona č.453/2003 Z. z. štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti a plní úlohy podľa osobitných predpisov na úsekoch:

 • štátnych sociálnych dávok,
 • pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výživného,
 • kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
 • sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie a evidencie voľných pracovných miest,
 • sprostredkovania vhodného zamestnania,
 • poskytovania poradenských služieb,
 • vzdelávania a prípravy na trh práce,
 • aktívnych opatrení na trhu práce,
 • zvýšenej starostlivosti o pracovné uplatnenie osobitných skupín občanov,
 • prípravy a realizácie projektov spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu

2. vykonáva v prvom stupni štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,

3. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná a rozhoduje obec pri prenesenom výkone štátnej správy alebo zariadenie sociálnych služieb, ktoré zriadil ako rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu,

4. pri výkone štátnej správy v oblasti sociálnych vecí plní úlohy príslušnej inštitúcie podľa osobitného predpisu,

5. získava podklady a posudzuje ich na účely poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva,

6. vedie evidenciu fyzických osôb a právnických osôb na účely poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva,

7. prejednáva priestupky podľa osobitného predpisu,

8. poskytuje Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické údaje zo štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov

Úrad sa vnútorne člení na odbory, oddelenia, organizačné útvary a pracoviská úradu.

Úrad má zriadené pracoviská v Šamoríne a vo Veľkom Mederi.


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.10.2015
Dátum aktualizácie: 20.05.2024
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac